Vlada osvojila odluku o raspisivanju prijevremenih izbora za zamjenika župana Šibensko-kninske županije iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine.

Slika /slike/7 sjednica vlade.PNG

Na današnjoj sedmoj sjednici vlade Ministar pravosuđa i uprave dr.sc. Ivan Malenica predstavio je prijedlog o raspisivanju prijevremenih izbora za zamjenika župana Šibensko-kninske županije iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine.

Dana 30. srpnja 2020. godine u Ministarstvu pravosuđa i uprave zaprimljena je obavijest stručnih službi Šibensko-kninske županije o podnesenoj ostavci zamjenice župana Šibensko-kninske županije iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine Anje Šimprage.

Imenovanoj zamjenici župana Šibensko-kninske županije temeljem odredbe članka 93. stavka 1. točke 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17 i 98/19) prestao je mandat po sili zakona danom dostave pisane ostavke, tj. dana 22. srpnja 2020. godine.
Odredbom članka 40.d stavka 7. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi propisano je da će se, ako prestane mandat zamjeniku općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana izabranom iz reda pripadnika nacionalnih manjina, raspisati prijevremeni izbori za zamjenika iz reda pripadnika nacionalnih manjina.

U skladu s člankom 5. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12, 121/16, 98/19 i 42/20), Vlada Republike Hrvatske raspisuje izbore za općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike.
Sukladno članku 7. stavku 5. istog Zakona, prijevremeni izbori za zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana iz redova pripadnika nacionalnih manjina održavaju se u roku od 90 dana od dana prestanka mandata zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana iz reda nacionalnih manjina.

Slijedom navedenog, krajnji rok za održavanje prijevremenih izbora za zamjenika župana Šibensko-kninske županije iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine je 20. listopada 2020. godine (utorak), odnosno, najbliža nedjelja tome roku je 18. listopada 2020. godine.
Sukladno navedenom, Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o raspisivanju prijevremenih izbora za zamjenika župana Šibensko-kninske županije iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine.

Pisane vijesti