Uputa za rad tijela državne uprave u vezi s pojavom bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2

Slika /slike/Ostale informacije.jpg
Na temelju točke VIII. Odluke Vlade Republike Hrvatske o organizaciji rada tijela državne uprave za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 (KLASA: 022-03/20-04/100, URBROJ: 50301-25/06-20-1) od 19. ožujka 2020. Ministarstvo uprave donosi obvezujuću Uputu za provedbu navedene Odluke.

Obzirom na potrebu pravovremenog reagiranja uslijed širenja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 u prilogu dostavljamo predmetnu Uputu za rad tijela državne uprave.

Uputa za rad tijela državne uprave u vezi s pojavom bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 prema potrebi će se ažurirati i pravovremeno dostavljati.

Ova Uputa primijenit će se na odgovarajući način i na javne službe, osim područja zdravstva, obrazovanja i socijalne skrbi, koja se uređuju posebnim propisima.

UPUTA

Pisane vijesti