Raste broj usluga u sustavu e-Građani

Slika /slike/Rast pohvala.jpg
Sustav e-Građani je u posljednjih mjesec dana bogatiji za još 3 nove elektroničke usluge te je korisnicima sada dostupno 69 elektroničkih usluga kojima se može pristupiti na web adresi http://e-gradjani.gov.hr.

Putem e-usluge Uvid u Registar stvarnih vlasnika Ureda za sprječavanje pranja novca Ministarstva financija, javnosti je omogućen uvid u podatke o fizičkim osobama stvarnim vlasnicima konkretnog pravnog subjekta a sukladno odredbama članka 34. i 35. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma. Dostupni su slijedeći podaci o stvarnome vlasniku: ime i prezime, država prebivališta, mjesec i godina rođenja, državljanstvo i priroda i opseg stvarnoga vlasništva. E-usluga je građanima dostupna od 19.02.2020.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo razvio je uslugu Potvrde iz Registra osoba s invaliditetom.  Potvrde se izdaju ovisno o svrsi zahtjeva te predstavljaju dokaz o aktualnom statusu osobe u Registru osoba s invaliditetom. Usluga omogućava korisnicima pribavljanje sljedećih elektroničkih potvrda: potvrda u svrhu zapošljavanja, potvrda u svrhu subvencioniranja kredita te potvrda o upisu u Hrvatski registar o osobama s invaliditetom. E-usluga je građanima dostupna od 13.03.2020.

E-usluga Prijava industrijskog vlasništva Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo omogućuje podnošenje prijave za registraciju prava industrijskog vlasništva. Putem e-usluge korisnici mogu podnijeti: prijavu za zaštitu industrijskog vlasništva (patenta, žiga, industrijskog dizajna); zahtjev za upis europskog patenta u registar Zavoda te podnijeti naknadni podnesak po pojedinom predmetu. E-usluga je građanima dostupna od 18.03.2020.

Sustav e-Građani trenutno broji 846.450 korisnika.

Pisane vijesti