Pada broj pritužbi, a raste broj pohvala na ponašanje državnih službenika

Slika /slike/Rast pohvala.jpg

Prema Izvješću o podnesenim pritužbama za neetično ponašanje državnih službenika Ministarstva uprave u 2018. godini zaprimljeno je 11,2% manje pritužbi u odnosu na 2017. godinu.

Prema pojedinačnim izvješćima koje je Ministarstvo uprave zaprimilo od ministarstava, središnjih državnih ureda, državnih upravnih organizacija, ureda državne uprave u županijama, stručnih službi i ureda Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske te pravosudnih tijela, tijekom 2018. godine podneseno je ukupno 269 pritužbi na ponašanje i postupanje državnih službenika. U odnosu na 2017. godinu kada su u državna tijela pristigle sveukupno 303 pritužbe, u 2018. g. ih je zaprimljeno 11,22% manje.
 
Od 269 sveukupno zaprimljenih pritužbi, etički povjerenici su sukladno Etičkom kodeksu državnih službenika riješili 240 pritužbi. Temeljem postupaka koje su po podnesenim pritužbama proveli povjerenici za etiku, 33 pritužbe ocijenjene su osnovanima, 144 pritužbe bile su neosnovane, za 51 pritužbe osnovanost se nije se mogla utvrditi, dok su u 12 slučajeva građani ili službenici odustali od pritužbe. Trenutačno je, prema izvješćima etičkih povjerenika, za 29 pritužbi provjera osnovanosti još uvijek u tijeku.
 
Od ukupnog broja riješenih pritužbi, 198 pritužbi odnosilo se na ponašanje državnih službenika u ministarstvima, devet pritužbi odnosilo se na službenike u državnim upravnim organizacijama, 12 na službenike u uredima državne uprave u županijama, tri na službenike u stručnim službama i uredima Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske, a 18 na službenike u pravosudnim tijelima. U središnjim državnim uredima nije bilo pritužbi.
 
 
Provedba postupaka osnovanosti pritužbi
 
Postupak ispitivanja osnovanosti pritužbi, sukladno Etičkom kodeksu državnih službenika, provode povjerenici za etiku imenovani u državnim i pravosudnim tijelima. Prema evidenciji koju vodi Ministarstvo uprave, u 2018. g. u državnim i pravosudnim tijelima imenovano je 229 povjerenika za etiku i 63 zamjenika povjerenika za etiku. Popis i kontakti povjerenika i njihovih zamjenika dostupni su na internetskim stranicama Ministarstva uprave.
 
Od sveukupno 240 pritužbi koje su povjerenici za etiku riješili, 14 ih je podneseno anonimno.
S obzirom na vrstu povrede Etičkog kodeksa, najviše pritužbi rješavanih od strane povjerenika za etiku odnosilo se na ponašanje službenika prema građanima, točnije 129 pritužbi. Zbog međusobnih odnosa službenika podneseno je 39 pritužbi, 33 pritužbe odnosile su se na ponašanje nadređenih službenika, 33 na ponašanje državnih službenika u javnim nastupima, a šest na nedopušteno stjecanje materijalne ili druge koristi. Tijekom 2018. g. povjerenici za etiku nisu zaprimili ni rješavali niti jednu pritužbu zbog mogućeg sukoba interesa državnih službenika.
 
U odnosu na 2017. godinu, kada je podnesena 291 pritužba na neetično ponašanje državnih službenika, broj pritužbi u 2018. godini smanjen je za 51, odnosno za 17,53%, dok je postotak utemeljenih pritužbi neznatno pao s 15,46% na 13,75%.
 
Na temelju provedenih postupaka povjerenika za etiku, od 33 utemeljene pritužbe, protiv troje službenika je pokrenut postupak zbog lake povrede službene dužnosti, dok su zbog teške povrede službene dužnosti pokrenuta dva postupka. U 14 slučajeva su državni službenici pisanim putem upozoreni na neetično ponašanje, a usmeno ili razgovorom s nadređenim službenikom upozoreno je također 14 službenika. Valja spomenuti da pojedini povjerenici za etiku predlažu da se državne službenike usmeno upozori čak i u slučajevima kada protiv njih nije podnesena službena pritužba, na temelju indicija da su kršili odredbe Etičkog kodeksa ili preventivno. U pojedinim slučajevima povjerenici osobno razgovaraju sa službenicima, usmeno ih upozoravaju i očituju se putem elektroničke pošte o rezultatima provedenog ispitnog postupka.
 
Potrebno je istaknuti da povjerenici za etiku, kada utvrde osnovanost pritužbe, predlažu sankciju koju potom izriče čelnik tijela ili osoba koju on za to ovlasti. Međutim, čelnik tijela može donijeti odluku o lakoj povredi službene dužnosti odnosno pokrenuti postupak  zbog teške povrede službene pred nadležnim službeničkim sudom i bez provedenog postupka povjerenika za etiku.
           
Veći broj pohvala na rad državnih službenika
 
Ministarstvo uprave na adresu elektroničke pošte otvorenu za tu namjenu zaprima i pohvale građana na rad državnih službenika. Tijekom 2018. Ministarstvo uprave zaprimilo je i proslijedilo 14 pohvala, dok se 38 građana obratilo izravno povjerenicima za etiku koji su pohvale proslijedili službenicima. U odnosu na 2017. godinu kada su evidentirane 23 pohvale, u 2018. su zaprimljene i proslijeđene sveukupno 52 pohvale, što je za 29 više nego prošle godine, odnosno čak 126% više.
 
Pritužbe na neetično ponašanje državnih službenika zaposlenih u tijelima državne uprave i pravosudnim tijelima građani i službenici, osim izravno povjerenicima za etiku, upućuju i Ministarstvu uprave. Pritužbe se zaprimaju putem otvorenog telefona 0800 0304, na adresu prituzbe@uprava.hr te običnom poštom.
 

Pisane vijesti