Registar političkih stranaka

Slika /slike/političke stranke.jpg
Uvid u Registar političkih stranaka u RH

Zakonom o političkim strankama uređuje se pravni položaj, uvjeti, način i postupak osnivanja, registriranje i prestanak političkih stranaka.

Političku stranku može osnovati najmanje 100 punoljetnih poslovno sposobnih državljana Republike Hrvatske. Upisuju se u Registar političkih stranaka Republike Hrvatske koji vodi Ministarstvo uprave.

Uz zahtjev za upis u registar, dostavlja se:
 
  • zapisnik o radu i odluke osnivačkog tijela stranke,
  • program i statut,
  • popis osnivača i članova upravnih tijela,
  • imena osoba ovlaštenih za predstavljanje i zastupanje.

Zahtjev za upis u registar mora podnijeti ovlaštena osoba političke stranke u roku od 15 dana od dana održavanja osnivačke skupštine (sabora) stranke. O upisu u registar Ministarstvo uprave donosi rješenje.
Naziv političke stranke mora se jasno razlikovati od naziva već registriranih političkih stranaka. Ako se Ministarstvu uprave dostave dva ili više zahtjeva za registraciju političke stranke s istim nazivom, odobrit će se zahtjev za upis one političke stranke koja je prva podnijela zahtjev. Naziv političke stranke mora biti na hrvatskom jeziku.

Osoba ovlaštena za predstavljanje i zastupanje političke stranke dužna je Ministarstvu uprave podnijeti prijavu promjene programa, statuta, naziva, sjedišta, imena osoba ovlaštenih za predstavljanje i zastupanje, članova upravnog tijela te prijavu o prestanku stranke u roku od 15 dana od dana izvršenih promjena.

Politička stranka dužna je prijaviti osnivanje i djelovanje svojih ustrojstvenih oblika (podružnice, ogranci) Ministarstvu uprave u roku 15 dana od dana osnivanja.