Fundacijska knjiga

Slika /slike/Fundacijska knjiga.jpg
Uvid u Fundacijsku knjigu


Zakonom o zakladama i fundacijama uređuje se osnivanje, ustrojstvo, djelatnost i prestanak zaklada i fundacija, te nadzor nad njihovim radom.

Fundacija je imovina namijenjena da u određenom vremenskom razdoblju, ali ne dulje od pet godina, služi ostvarivanju općekorisne ili dobrotvorne svrhe.
Ne smatra se fundacijom imovina namijenjena jednokratnom ispunjenju neke općekorisne ili dobrotvorne svrhe.

Poslove u vezi s osnivanjem i radom fundacije obavlja Ministarstvo uprave.
Fundaciju može osnovati domaća ili strana fizička ili pravna osoba. Ako fundaciju osniva jedan osnivač, osniva se izjavom o osnivanju fundacije (odluka, izjava posljednje volje i sl.). Ako fundaciju osniva zajednički više osoba, akt o osnivanju donosi se u obliku ugovora.

Akt o osnivanju fundacije mora sadržavati:
 
  • očitovanje volje osnivača da se određena imovina u određenom vremenskom razdoblju, ne dulje od pet godina, namjenjuje za osnivanje fundacije,
  • podatke kojima se točno određuje imovina namijenjena svrsi fundacije (osnovna imovina), s procjenom zaprisegnutog sudskog vještaka o njenoj vrijednosti i predvidivim prihodima koje bi ona mogla davati,
  • određenje općekorisne ili dobrotvorne svrhe fundacije.

Akt o osnivanju mora biti sastavljen u pisanom obliku, a može sadržavati i odredbu o upravitelju fundacije kao i druge odredbe koje mora sadržavati statut fundacije.

Uz zahtjev za osnivanje fundacije, dostavlja se:
 
  • akt o osnivanju fundacije,
  • izvadak iz određenog upisnika ili druga isprava iz koje je vidljivo da je imovina koju je osnivač namijenio fundaciji njegovo vlasništvo,
  • potvrdu domaće banke kod koje je položen novac koji je osnivač namijenio fundaciji,
  • pisanu javnu ovjerenu izjavu osobe ili njenih nasljednika za uporabu imena, ukoliko ime fundacije sadrži ime fizičke ili pravne osobe koja nije osniva,
  • pisanu javno ovjerenu izjavu o suglasnosti treće osobe ili odluku državnog tijela za registraciju određenog imena fundacije.

Ako ime fundacije sadrži riječ „Hrvatska“, zahtjevu se prilaže pisana suglasnost Ministarstva uprave. Prije donošenja rješenja o odobravanju osnivanja fundacije, Ministarstvo uprave dužno je pribaviti suglasnost onih ministarstva u čijem je djelokrugu ostvarivanje svrhe fundacije.

Danom upisa u zakladni upisnik, fundacija stječe svojstvo pravne osobe i smatra se osnovanom. Fundacija može započeti svoju djelatnost tek nakon što Ministarstvo uprave odobri njezin statut.

Po pravomoćnosti rješenja kojim je dopušteno osnivanje fundacije, Ministarstvo uprave rješenjem postavlja fundaciji upravitelja. Upravitelj je dužan, u roku 30 dana od dana postavljanja za upravitelja, podnijeti Ministarstvu uprave statut fundacije na odobrenje te predložiti članove fundacijskih tijela.

Ministarstvo uprave, po prijedlogu upravitelja, donosi rješenje kojim odobrava statut fundacije i postavlja fundacijska tijela.