Državne upravne organizacije

Državne upravne organizacije su:

  • Državna geodetska uprava
  • Državni hidrometeorološki zavod
  • Državni zavod za intelektualno vlasništvo
  • Državni zavod za mjeriteljstvo
  • Državni zavod za statistiku
  • Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost
  • Državna uprava za zaštitu i spašavanje

Radom državne upravne organizacije upravlja ravnatelj. Ravnatelja državne upravne organizacije imenuje Vlada na prijedlog predsjednika Vlade i uz prethodno pribavljeno mišljenje nadležnog ministra, a za svoj rad odgovoran je Vladi odnosno nadležnom ministru.

Ravnatelj državne upravne organizacije je državni dužnosnik.

Ravnatelj državne upravne organizacije može imati jednog zamjenika.
Zamjenika ravnatelja imenuje Vlada na prijedlog ravnatelja, a na temelju javnog natječaja. Zamjenik ravnatelja odgovoran je za svoj rad ravnatelju i Vladi.

Zamjenik ravnatelja je rukovodeći državni službenik.