Sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave


Pripremili članovi Državne ispitne komisije koji ispituju Opći dio Državnog stručnog ispita, predmet "Sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave".


SADRŽAJ PREDMETA
 
 1. Opće odredbe (vrste jedinica) Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
 2. Obilježja općine, grada i županije
 3. Temeljni opći akt jedinice
 4. Samoupravni djelokrug općine, grada i županije
 5. Oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju – referendum (raspisivanje, pitanja o kojima se odlučuje, pravo glasovanja, obvezatnost odluke donesene na referendumu), podnošenje prijedloga građana predstavničkom tijelu, podnošenje predstavki i pritužbi
 6. Tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave – vrste; predstavničko tijelo u općini, gradu i županiji, trajanje mandata, predsjednik i članovi predstavničkog tijela, poslovi predstavničkog tijela; izvršno tijelo u općini, gradu i županiji, način izbora, opozivopćinskog načelnika, gradonačelnika i župana, prestanak mandata i prijevremeni izbori, ovlasti i poslovi izvršnog tijela
 7. Upravna tijela – vrste, ustrojavanje i upravljanje upravnim tijelima
 8. Mjesna samouprava – oblici i tijela
 9. Imovina jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, temeljni financijski akt – donošenje i posljedica nedonošenja proračuna
 10. Opći akti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave - donošenje i stupanje na snagu
 11. Status Grada Zagreba
 12. Tijela Grada Zagreba


PITANJA I ODGOVORI ZA PONAVLJANJE


 
1. Koje su vrste jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave?
Jedinice lokalne samouprave su općine i gradovi, a jedinice područne (regionalne) samouprave su županije.
2. Što je općina?

Općina je jedinica lokalne samouprave koja se osniva, u pravilu, za područje više naseljenih mjesta koja predstavljaju prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu, te koja su povezana zajedničkim interesima stanovništva.

3. Što je grad?

Grad je jedinica lokalne samouprave u kojoj je sjedište županije te svako mjesto koje ima više od 10.000 stanovnika, a predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu.


U sastav grada kao jedinice lokalne samouprave mogu biti uključena i prigradska naselja koja s gradskim naseljem čine gospodarsku i društvenu cjelinu te su s njim povezana dnevnim migracijskim kretanjima i svakodnevnim potrebama stanovništva od lokalnog značenja.

4. Što je županija?
Županija je jedinica područne (regionalne) samouprave čije područje predstavlja prirodnu, povijesnu, prometnu, gospodarsku, društvenu i samoupravnu cjelinu, a ustrojava se radi obavljanja poslova od područnoga (regionalnog) interesa.
5. Koji je temeljni opći akt općine, grada i županije, tko ga donosi i što se njime uređuje?

Temeljni opći akt općine, grada i županije je statut.

 

Statut donosi predstavničko tijelo općine, grada i županije.


Statutom se podrobnije uređuje samoupravni djelokrug općine, grada, odnosno županije, njena obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela, način obavljanja poslova, oblici konzultiranja građana, provođenje referenduma u pitanjima iz djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, oblici suradnje jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza.

6. Koji je samoupravni djelokrug općina i gradova?
Općine i gradovi u svom samoupravnom djelokrugu obavljaju poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:
 • uređenje naselja i stanovanje
 • prostorno i urbanističko planiranje
 • komunalno gospodarstvo
 • brigu o djeci
 • socijalnu skrb
 • primarnu zdravstvenu zaštitu
 • odgoj i osnovno obrazovanje
 • kulturu, tjelesnu kulturu i šport
 • zaštitu potrošača
 • zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša
 • protupožarnu i civilnu zaštitu
 • promet na svom području
 • te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.
7. Koji je samoupravni djelokrug županije?
Županija u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove od područnoga (regionalnog) značaja, a osobito poslove koji se odnose na:
 • prostorno i urbanističko planiranje
 • gospodarski razvoj
 • promet i prometnu infrastrukturu
 • održavanje javnih cesta
 • planiranje i razvoj mreže obrazovnih, zdravstvenih, socijalnih i kulturnih ustanova
 • izdavanje građevinskih i lokacijskih dozvola, drugih akata vezanih uz gradnju te provedbu dokumenata prostornog uređenja za područje županije izvan područja velikoga grada
 • te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.
8. Koji su oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju?
Oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju su:
 • referendum
 • izjašnjavanje na mjesnim zborovima građana
 • predlaganje donošenja određenog akata ili rješavanje određenog pitanja iz djelokruga predstavničkih tijela
 • podnošenje predstavki i pritužbi na rad tijela lokalnih jedinica, odnosno na rad njihovih upravnih tijela.
9. Koje tijelo raspisuje referendum?

Referendum na temelju odredaba zakona i statuta raspisuje predstavničko tijelo.

10. Tko može predložiti raspisivanje referenduma?

Raspisivanje referenduma može predložiti jedna trećina članova predstavničkog tijela, općinski načelnik, gradonačelnik ili župan, te 20% ukupnog broja birača u jedinici za koju se traži raspisivanje referenduma, a u općini, gradu i Gradu Zagrebu i većina vijeća mjesnih odbora, odnosno gradskih četvrti ili gradskih kotareva na području općine, grada, odnosno Grada Zagreba.

11. O kojim pitanjima se može odlučivati na referendumu?

Na referendumu se može odlučivati o prijedlogu o promjeni statuta, o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga predstavničkog tijela kao i o drugim pitanjima određenim zakonom i statutom.

12. U kojem slučaju predstavničko tijelo mora raspisati referendum i što ako ga ne raspiše?

Predstavničko tijelo mora raspisati referendum ako je raspisivanje referenduma predložilo 20% od ukupnog broja birača u jedinici, te ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog ispravan.

Ako predstavničko tijelo ne raspiše referendum u navedenom slučaju, Vlada Republike Hrvatske raspustit će to predstavničko tijelo.

13. Tko ima pravo glasovanja na referendumu?

Pravo glasovanja na referendumu imaju građani koji imaju prebivalište na području općine, grada, odnosno županije i upisani su u popis birača.

14. Je li odluka donesena na referendumu obvezatna za predstavničko tijelo?

Odluka donesena na referendumu obvezatna je za predstavničko tijelo, osim odluke donesene na savjetodavnom referendumu koja nije obvezatna.

15. Mogu li građani podnositi prijedloge predstavničkom tijelu?

Građani imaju pravo predstavničkom tijelu predlagati dono­še­nje određenog akta ili rješavanje određenog pitanja iz njegovog djelokruga.

16. Mora li predstavničko tijelo raspravljati o prijedlogu građana?

Predstavničko tijelo mora raspravljati o prijedlogu građana za donošenje određenog akta ili rješavanje određenog pitanja iz njegovog djelokruga, ako taj prijedlog potpisom podrži najmanje 10% birača upisanih u popis birača jedinice.

17. Za što su tijela jedinica dužna građanima i pravnim osobama omogućiti podnošenje predstavki i pritužbi?

Tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužna su omogućiti građanima i pravnim osobama podnošenje predstavki i pritužbi na svoj rad i na rad njihovih upravnih tijela te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kad im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.

18. Koje su vrste tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave?

Tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave su predstavnička i izvršna tijela.

19. Koje je predstavničko tijelo u općini, gradu i županiji?

Predstavničko tijelo u općini je općinsko vijeće, u gradu gradsko vijeće, a u županiji županijska skupština.

20. Koliko traje mandat članova predstavničkog tijela i na koji način obavljaju dužnosti?

Mandat člana predstavničkog tijela izabranog na redovnim izborima traje četiri godine.


Mandat članova predstavničkog tijela izabranih na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata predstavničkog tijela izabranog na redovnim izborima.

Članovi predstavničkog tijela nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.
Član predstavničkog tijela dužnost obavlja počasno i za to ne prima plaću.

21. Tko bira predsjednika predstavničkog tijela?

Predsjednika predstavničkog tijela biraju članovi predstavničkog tijela (većinom glasova svih članova).

22. Koje poslove obavlja predstavničko tijelo?
Predstavničko tijelo obavlja sljedeće poslove:
 • donosi statut jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave,
 • donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave,
 • osniva radna tijela, bira i razrješuje članove tih tijela te bira, imenuje i razrješuje i druge osobe određene zakonom, drugim propisom ili statutom,
 • uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave,
 • osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za jedinicu lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave,
 • obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug predstavničkog tijela.
23. Koja su izvršna tijela u općini, gradu i županiji i koja je njihova temeljna ovlast?

Izvršno tijelo u općini je općinski načelnik, u gradu gradonačelnik, a u županiji župan.

Općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan zastupa općinu, grad, odnosno županiju.

24. Na koji način se biraju općinski načelnik, gradonačelnik, župan i njihovi zamjenici?

Općinski načelnik, gradonačelnik, župan i njihovi zamjenici biraju se na neposrednim izborima sukladno posebnom zakonu.

25. Kojim putem se može opozvati općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana i njihovog zamjenika?

Općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana i njihovog zamjenika može se opozvati putem referenduma. Raspisivanje referenduma za opoziv može predložiti 20% ukupnog broja birača u jedinici, a raspisuje ga predstavničko tijelo.

26. Koje poslove obavlja općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno, župan?
 • priprema prijedloge općih akata
 • izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata predstavničkog tijela
 • usmjerava djelovanje upravnih tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave u obavljanju poslova iz njihovoga samoupravnog djelokruga te nadzire njihov rad
 • upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave kao i njezinim prihodima i rashodima, u skladu sa zakonom i statutom
 • odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave i raspolaganju ostalom imovinom u skladu sa Zakonom, statutom jedinice i posebnim propisima
 • imenuje i razrješuje predstavnike jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba (iz članka 35. stavka 1. točke 5. ovoga Zakona), osim ako posebnim zakonom nije drugačije određeno
 • obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i statutom.
27. Koja su upravna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (vrste, upravljanje upravnim tijelima)?

Upravna tijela mogu biti upravni odjeli i službe.


Upravnim tijelima upravljaju pročelnici koje na temelju javnog natječaja imenuje općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno, župan.

28. Koji su oblici mjesne samouprave ?

Oblici mjesne samouprave mogu biti mjesni odbor, gradske četvrti i gradski kotarevi.

Mjesni odbor osniva se statutom jedinice lokalne samouprave kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana.

U gradovima se mogu statutom osnivati gradski kotarevi ili gradske četvrti kao posebni oblici mjesne samouprave.

29. Koja su tijela mjesnog odbora?
Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.
30. Što čini imovinu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i na koji način se njome upravlja i raspolaže?

Sve pokretne i nepokretne stvari te imovinska prava koje pripadaju jedinici lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave čine njezinu imovinu.

Jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave mora upravljati, koristiti se i raspolagati svojom imovinom paž­njom dobrog domaćina.

31. Koji je temeljni financijski akt jedinice i tko ga donosi?

Temeljni financijski akt svake jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave je proračun. Donosi ga predstavničko tijelo.

32. Što ako u jedinici ne bude donesen proračun za narednu godinu niti odluka o privremenom financiranju?

U tom slučaju Vlada Republike Hrvatske istovremeno će raspustiti predstavničko tijelo i razriješiti općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana i njihove zamjenike.

33. Tko donosi opće akte jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i kada stupaju na snagu?

Odluke i druge opće akte donosi predstavničko tijelo općine, grada i županije u svom samoupravnom djelokrugu, u skladu sa svojim statutom.

Opći akt stupa na snagu najranije osmi dan od dana njegove objave. Iznimno, općim se aktom može iz osobito opravdanih razloga odrediti da stupa na snagu danom objave.

34. Kakav status ima Grad Zagreb?

Grad Zagreb, kao glavni grad Republike Hrvatske, ima poseban status grada i županije, što je regulirano posebnim zakonom.

35. Koja su tijela Grada Zagreba?

Tijela Grada Zagreba su Gradska skupština Grada Zagreba i gradonačelnik Grada Zagreba.


Gradska skupština je predstavničko tijelo građana Grada Zagreba, a gradonačelnik je izvršno tijelo Grada Zagreba.

36. Na koji način se biraju članovi predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i koliko im traje mandat?

Članove predstavničkih tijela biraju građani na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem.

Mandat člana predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranog na redovnim izborima traje četiri godine.

Mandat člana predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranog na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata predstavničkog tijela izabranog na redovnim izborima.

Možda vas zanima i...