Registar udruga

Slika /slike/udruge.jpg
Uvid u registar udruga


Novi Zakon o udrugama  stupio je na snagu 1. listopada 2014. godine.
 
Zakonom o udrugama uređuje se osnivanje, pravni položaj, djelovanje, registracija, financiranje, imovina, odgovornost, statusne promjene, nadzor i prestanak postojanja udruga sa svojstvom pravne osobe u Republici Hrvatskoj.

Udruge su svaki oblik slobodnog i dobrovoljnog udruživanja više fizičkih, odnosno pravnih osoba, koje se, radi zaštite njihovih probitaka ili zauzimanja za zaštitu ljudskih prava i sloboda, zaštitu okoliša i prirode i održivi razvoj te za humanitarna, socijalna, kulturna, odgojno-obrazovna, znanstvena, sportska, zdravstvena, tehnička, informacijska, strukovna ili druga uvjerenja i ciljevi koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom, a bez namjere stjecanja dobiti ili drugih gospodarski procjenjivih koristi, podvrgavaju pravilima koja uređuju ustroj i djelovanje toga oblika udruživanja.
 
Udrugu mogu osnovati najmanje tri osnivača, i to poslovno sposobna fizička osoba ako joj poslovna sposobnost nije oduzeta u dijelu sklapanja pravnih poslova i pravna osoba. Također, uz ovjerenu suglasnost zakonskog zastupnika odnosno skrbnika, a koji suglasnost daju prije održavanja osnivačke skupštine udruge, osnivač udruge može biti i maloljetna osoba s navršenih 14 godina života te punoljetna osoba lišena poslovne sposobnosti u dijelu sklapanja pravnih poslova.
Međutim, u trenutku osnivanja udruge najmanje jedan osnivač mora biti punoljetna, poslovno sposobna osoba kojoj poslovna sposobnost nije oduzeta u dijelu sklapanja pravnih poslova.
 
Udruge se upisuju u Registar udruga Republike Hrvatske koji vode uredi državne uprave u županiji odnosno gradski ured Grada Zagreba nadležan za poslove opće uprave, a kojima se, prema sjedištu udruge, podnosi zahtjev za upis u registar.
 
Uz zahtjev za upis, dostavlja se:
 
 • zapisnik o radu i odlukama osnivačke skupštine,
 • odluka skupštine o pokretanju postupka za upis u registar udruga, ako takva odluka nije donesena na osnivačkoj skupštini,
 • statut,
 • popis osnivača,
 • osobna imena osoba ovlaštenih za zastupanje i osobno ime ili naziv likvidatora,
 • izvod iz sudskog ili drugog registra za pravnu osobu osnivača udruge,
 • preslika osobne iskaznice ili putovnice za osnivače, likvidatora i osobe ovlaštene za zastupanje,
 • suglasnost ili odobrenje nadležnog tijela za obavljanje određene djelatnosti, kada je to propisano posebnim zakonom kao uvjet za upis udruge,
 • ovjerena suglasnost zakonskog zastupnika ili skrbnika, kada je osnivač udruge maloljetna osoba sa navršenih 14 godina života te punoljetna osoba lišena poslovne sposobnosti u dijelu sklapanja pravnih poslova,
 • ovjerena izjava fizičke osobe, ako se u naziv udruge unosi ime ili dio imena te osobe odnosno pristanak njezinih nasljednika
 • ovjerena suglasnost međunarodne organizacije, ako se u naziv udruge unosi naziv ili znak iste
 • upravna pristojba u iznosu od 35,00 kn državnih biljega po Tar. br. 2. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, broj 08/17).
 
O upisu udruge u registar nadležni ured državne uprave donosi rješenje.
 
Osoba ovlaštena za zastupanje udruge, a koja može biti samo punoljetna, poslovno sposobna osoba ako joj poslovna sposobnost nije oduzete u dijelu sklapanja pravnih poslova, dužna je nadležnom uredu državne uprave podnijeti zahtjev za upis promjena statuta, naziva, ciljeva i djelatnosti, sjedišta i adrese sjedišta, izbor osoba ovlaštenih za zastupanje, neovisno o tome radi li se o osobama iz prethodnog mandata, izbor i opoziv likvidatora i prestanak postojanja udruge.
 
Zahtjev za upis promjena u registar udruga podnosi se u roku od 60 dana od dana donošenja odluke o promjeni. Zahtjev podnesen nakon toga roka, osim ako se odnosi na prestanak udruge, odbacit će se rješenjem.

Zahtjev za upis u registar udruga odnosno zahtjev za upis promjena u registar udruga podnosi se u dva istovjetna primjerka.

Protiv rješenja ureda državne uprave može se izjaviti žalba Ministarstvu uprave.


 Sukladno članku 55. stavku 1. Zakona o udrugama, udruge su dužne uskladiti svoje statute sa Zakonom o udrugama u roku od godine dana od stupanja na snagu ovog Zakona i o tome podnijeti zahtjev za upis promjena nadležnom uredu.