Etičko povjerenstvo

Etičko povjerenstvo je neovisno tijelo nadležno za promicanje etičkih načela u državnoj službi, a imenuje ga Vlada Republike Hrvatske na vrijeme od četiri godine. Rješenjem Vlade Republike Hrvatske od 31. ožujka 2017. godine (NN 32/17) imenovani su članovi trećega saziva Etičkog povjerenstva u sljedećem sastavu:
 
VESNA ŠIKLIĆ ODAK, iz reda državnih službenika
SANJA BAREZA, iz reda državnih službenika
DANIJEL ŠKUGOR, iz reda državnih službenika
MARIJA DILL BRAČIĆ, iz reda sindikata
BRANKO KOREN, iz reda sindikata
doc. dr. sc. IVANA BILIĆ, predstavnica nevladinih udruga.

Djelokrug rada Etičkog povjerenstva

Etičko povjerenstvo:
  • odgovara na pritužbe građana, pravnih osoba i državnih službenika podnesene zbog toga što u roku od 60 dana od zaprimanja pritužbe nisu dobili odgovor na pritužbu ili u slučaju kada podnositelj pritužbe nije zadovoljan odgovorom,
  • provodi postupak ispitivanja osnovanosti pritužbe na ponašanje povjerenika za etiku, pritužbe na ponašanje čelnika državnog tijela koji je državni službenik te pritužbe povjerenika za etiku za neetično ponašanje drugih državnih službenika prema povjereniku za etiku,
  • daje odgovor na pritužbu podnositelju pritužbe,
  • daje mišljenja vezana uz sadržaj i primjenu Etičkog kodeksa,
  • prati primjenu propisa na području etičkog postupanja državnih službenika te predlaže njihove izmjene i dopune,
  • promiče etičke standarde u državnoj službi.

Također, u slučaju dvojbe o tome predstavlja li neko ponašanje državnog službenika povredu Etičkog kodeksa, povjerenik za etiku može zatražiti mišljenje Etičkog povjerenstva.

Sjedište Povjerenstva je pri središnjem tijelu državne uprave nadležnom za službeničke odnose, odnosno pri Ministarstvu pravosuđa i uprave, Maksimirska 63, 10 000 Zagreb. Ministarstvo pravosuđa i uprave obavlja uredske i druge administrativne poslove za Povjerenstvo. Tajnica povjerenstva je Darija Gradski.

Prva, konstituirajuća sjednica Povjerenstva  održana je 24. travnja 2017. Na sjednici je usvojen Poslovnik o radu Etičkog povjerenstva te je za predsjednika Povjerenstva izabran Danijel Škugor, a za zamjenicu predsjednika Vesna Šiklić Odak.