Ministar Kuščević u Karlovcu: Potvrđuje se reformski smjer kojim ide ova Vlada

Na sjednici Vlade u Karlovcu usvojen je važan zakon o izmjenama i dopunama zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave kojim Vlada nastavlja racionalizaciju sustava.

Pri uvodnom izlaganju ministar uprave Lovro Kuščević naglasio je kako se Zakonom o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave potvrđuje reformski smjer kojim Vlada Republike Hrvatske ide i zahvaljujući kojem će se ostvariti niz mjera iz akcijskih i strateških planova te Nacionalnog plana reformi koje je Vlada usvojila.

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave organski je zakon kojim se ustrojavaju središnja tijela državne uprave, odnosno ministarstva, središnji državni uredi i državne uprave organizacije te se utvrđuje njihov djelokrug.
 
S obzirom na to da u Republici Hrvatskoj trenutno postoji velik broj pravnih osoba s javnim ovlastima agencijskog tipa, čiji djelokrug se preklapa s djelokrugom središnjih tijela državne uprave, te čije poslove mogu obavljati i središnja tijela državne uprave uz daleko manje troškove nego da iste obavljaju zasebne pravne osobe, Akcijskim planom provedbe Strategije razvoja javne uprave za razdoblje od 2017. do 2020. godine, predviđena je mjera 1.3. Normativno urediti i racionalizirati sustav pravnih osoba s javnim ovlastima agencijskog tipa.
           
Nadalje, Nacionalnim programom reformi 2018. predviđena je mjera 1.3.3. Racionalizacija sustava pravnih osoba s javnim ovlastima agencijskog tipa, u okviru koje je kao jedna od aktivnosti predviđeno spajanje i ukidanje agencija. U svrhu provedbe te mjere Vlada Republike Hrvatske donijela je na sjednici održanoj dana 2. kolovoza 2018. godine Zaključak kojim se prihvaća Prijedlog smanjenja broja agencija, zavoda, fondova, instituta, zaklada, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima.
 
Sukladno Zaključku, središnja tijela državne uprave preuzimaju poslove i ovlasti agencija, zavoda, zaklada i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima, koje odgovaraju njihovim upravnim područjima. Također, istim Zaključkom predviđeno je ukidanje dvije državne upravne organizacije, Državne uprave za zaštitu i spašavanje i Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost te dva Ureda koje je osnovala Vlada Republike Hrvatske, Ureda za razminiranje i Ureda za suzbijanje zlouporabe droga.
           
Slijedom navedenog, ovim Zakonom mijenja se odnosno dopunjuje djelokrug središnjih tijela državne uprave i to: Ministarstva unutarnjih poslova poslovima Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost, Državne uprave za zaštitu i spašavanje (uključujući poslove inspekcije vatrogastva, ali ne i poslove vatrogastva), Ureda za razminiranje, Hrvatskog centra za razminiranje i Agencije za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom; Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja poslovima Agencije za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada i Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj; Ministarstva rada i mirovinskoga sustava poslovima Zavoda za unapređivanje zaštite na radu; Ministarstva poljoprivrede poslovima Hrvatske poljoprivredno-šumarsko savjetodavne službe i Hrvatske poljoprivredne agencije (u razmjernom dijelu); Ministarstva znanosti i obrazovanja poslovima Nacionalne zaklade za potporu učeničkom i studentskom standardu; Ministarstva zaštite okoliša i energetike poslovima Hrvatske agencije za okoliš i prirodu; Ministarstva mora, prometa i infrastrukture poslovima Agencije za vodne putove; Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta poslovima Agencije za investicije i konkurentnost i Hrvatskog centra za zadružno poduzetništvo; Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije poslovima Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske; Ministarstva zdravstva poslovima Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi te Državnog zavoda za mjeriteljstvo poslovima Hrvatskog mjeriteljskog instituta.
           
Nadalje, ovim Zakonom ustrojava se Državni inspektorat, čime će se omogućiti provedba reformske mjere 1.1.5. Objedinjavanje gospodarskih inspekcija, sadržane u Nacionalnom programu reformi 2018. Objedinjavanje inspekcijskih poslova u jednom središnjem tijelu državne uprave značajno će doprinijeti učinkovitijem i koherentnijem nadzoru primjene niza posebnih zakona koji uređuju obavljanje ključnih gospodarskih djelatnosti te omogućiti racionalnije korištenje proračunskih sredstava nužnih za obavljanje tih poslova.
 
Budući da je prema odredbama važećeg Zakona obavljanje navedenih inspekcijskih poslova u djelokrugu više ministarstava, konkretno Ministarstva financija, Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, Ministarstva turizma, Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta te Ministarstva zdravstva, ovim Zakonom utvrđuju se i odgovarajuće izmjene odredbi kojima se utvrđuje djelokrug navedenih ministarstava.
           
Također, ovim Zakonom predviđa se ustrojavanje Hrvatske vatrogasne zajednice kao središnjeg tijela državne uprave od 1. siječnja 2020. godine kako bi se u međuvremenu, na cjelovit način, uredila djelatnost vatrogastva, uzimajući  pri tome u obzir dosadašnje  iskustvo u radu  Državne uprave za zaštitu i spašavanje te poteškoće u koordinaciji vatrogasnih aktivnosti. Do ustrojavanja Hrvatske vatrogasne zajednice kao središnjeg državnog ureda poslove vatrogastva preuzet će Hrvatska vatrogasna zajednica osnovana Zakonom o vatrogastvu koja je nastavila s radom sukladno Zakonu o vatrogastvu.
 
Pored navedenog, ovim Zakonom mijenjaju i odredbe kojima se utvrđuje djelokrug Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva, na način da se isti preciznije uređuje te dodaje vođenje Središnjeg registra državne imovine kao i djelokrug Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje koji se proširuje sukladno posebnom propisu kojim se uređuje stambeno zbrinjavanje na potpomognutim područjima, a koji će stupiti na snagu 1. siječnja 2019. godine.

Foto: Vlada RH

Pisane vijesti