Priopćenje Ministarstva uprave o zapošljavanju u državnoj službi

Podaci o broju ukupno zaposlenih državnih službenika i namještenika u državnim tijelima javno su dostupni.

Pravo svih građana na jednak pristup javnim službama zajamčeno je ustavnom odredbom članka 44. Ustava Republike Hrvatske u kojoj se navodi da „Svaki državljanin Republike Hrvatske ima pravo, pod jednakim uvjetima, sudjelovati u obavljanju javnih poslova i biti primljen u javne službe“. Zato zapošljavanje u javnim službama mora biti transparentno i uređeno propisima kako bi se stupanj diskrecije pri odlučivanju o primanju u javne službe sveo na što manju mjeru.

U tome smislu Zakon o državnim službenicima uređuje zapošljavanje u državnoj službi. Zapošljavanjem u državnoj službi smatra se prijam na službeničko radno mjesto u skladu s planom prijma koje donosi Ministarstvo uprave za proračunsku godinu za tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske. To znači da plan prijma u državnu službu mora biti usklađen s državnim proračunom za tu godinu, odnosno da niti jedno državno tijelo ne može zapošljavati službenike ako ne raspolaže dostatnim sredstvima za njihove plaće. Zato donošenju plana prijma uvijek prethodi suglasnost Ministarstva financija, kojom ono potvrđuje da su za tražena zapošljavanja predviđena financijska sredstva. Planom prijma u državnu službu utvrđuju se:
 
  • potreban broj službenika na neodređeno vrijeme i
  • potreban broj službenika na određeno vrijeme zbog povećanog opsega posla.

Iznimno je moguće zapošljavanje i bez plana prijma i to u slučajevima:
 
  • kada se državni službenik prima na određeno vrijeme, a to zapošljavanje nije bilo moguće predvidjeti planom prijma (npr. zamjena državnog službenika koji je na bolovanju, neplanirani privremeni poslovi) i
  • kada se državni službenik prima na neodređeno vrijeme u slučajevima kad je radno mjesto ostalo upražnjeno tijekom tekuće godine. Ovaj kriterij je dodatno pooštren Odlukom Vlade Republike Hrvatske o primjeni klauzule 2 za 1 temeljem koje je novo zapošljavanje jednog službenika u državnom tijelu moguće samo ako su tijekom iste godine otišla dva zaposlena iz tog državnog tijela.

Osim za planiranje, Ministarstvo uprave nadležno je i za nadzor zapošljavanja u državnoj upravi pa je Zakonom o državnim službenicima i drugim aktima propisano da ono daje suglasnost za zapošljavanje drugim tijelima u slučajevima:
 
  • ako se radi o zapošljavanju na neodređeno vrijeme uz primjenu klauzule 2 za 1 i
  • ako se radi o zapošljavanju na određeno vrijeme radi obavljanja privremenih poslova ili poslova čiji se opseg privremeno povećao.

Za zapošljavanje na određeno vrijeme radi zamjene dulje vrijeme odsutnog službenika, prethodna suglasnost Ministarstva uprave nije potrebna.

Pravosudnim tijelima koja zapošljavaju državne službenike (sudovi i Državno odvjetništvo) suglasnost za zapošljavanje na neodređeno vrijeme daje Ministarstvo pravosuđa, koje donosi i plan prijma u državnu službu za ta tijela. Na ova tijela ne odnosi se zabrana zapošljavanja niti primjena klauzule 2 za 1. Ministarstvo uprave tim tijelima daje samo suglasnost za zapošljavanje na određeno vrijeme zbog obavljanja privremenih poslova ili poslova čiji se opseg privremeno povećao, ali toj suglasnosti također treba prethoditi suglasnost Ministarstva pravosuđa.

Također, budući da je Ministarstvo uprave nadležno utvrđivati planove prijma i odobravati zapošljavanje samo u tijelima državne uprave i stručnim službama i uredima Vlade Republike Hrvatske, ono nema ovlast planiranja i nadzora nad zapošljavanjem državnih službenika u drugim tijelima pa njihovi čelnici donose zasebne planove prijma za ta tijela i odobravaju novo zapošljavanje. Ta tijela su Državni ured za reviziju, tijela pravobranitelja, Hrvatski sabor, Državno izborno povjerenstvo, ranije spomenuta pravosudna tijela i druga.

Interni oglas je način popunjavanja radnih mjesta temeljem kojeg osobe koje su već zaposlene u državnoj službi iskazuju svoj interes za neko drugo slobodno službeničko radno mjesto. U ovom slučaju ne radi se o novom zapošljavanju, odnosno prijmu u državnu službu, već se izabrani službenik samo raspoređuje na drugo radno mjesto.

U namjeri smanjivanja rashodovne strane državnog proračuna, u više mandata je Vlada Republike Hrvatske donosila odluke o zabrani zapošljavanja i određivala druge mjere kojima je nastojala smanjiti broj zaposlenih u državnoj upravi. Zadnja takva odluka donesena je na 33. sjednici Vlade Republike Hrvatske 27. srpnja 2016. godine kojom su, osim zabrane novog zapošljavanja, utvrđeni i iznimni slučajevi u kojima je dopušteno novo zapošljavanje u tijelima državne uprave i stručnim službama i uredima Vlade. Ministarstvo uprave nadležno je pratiti provedbu ove Odluke.

Na zapošljavanje namještenika koji rade na pomoćno-tehničkim poslovima u državnim tijelima ne primjenjuju se odredbe Zakona o državnim službenicima nego Zakona o radu.

Podaci o broju ukupno zaposlenih državnih službenika i namještenika u državnim tijelima na dan 31.12.2015. i na dan 30.06.2016. prikazani su u priloženoj tablici 1.


Objavljeni natječaji za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme dostupni su na poveznici:
Interni oglasi dostupni su na poveznici:
Oglasi za prijam u državnu službu na određeno vrijeme dostupni su na poveznici:  
 
 
 
 
 
 

Pisane vijesti | Službenički sustav