U koliko se faza vode pristupni pregovora između Europske unije i države kandidatkinje?

Pristupni pregovori između Europske unije i države kandidatkinje odvijaju se u dvije faze:
  • analitička faza: screening zakonodavstva
  • sadržajna faza: otvaranje pregovora za pojedino poglavlje.