Samostalni sektor za upravnu inspekciju

Samostalni sektor za upravnu inspekciju obavlja:

  • inspekcijske poslove koji se odnose na primjenu zakona i drugih propisa o ustrojstvu, djelokrugu i načinu rada tijela državne uprave i drugih državnih tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave;
  • nadzor u provedbi zakona i drugih propisa o državnim službenicima i namještenicima, o službenicima i namještenicima u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave;
  • nadzor u provedbi općeg upravnog postupka, posebnih upravnih postupaka, uredskog poslovanja u tijelima državne uprave i tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnih osoba s javnim ovlastima;
  • po potrebi sudjeluje s drugim ustrojstvenim jedinicama u provedbi upravnog nadzora;
  • surađuje sa Sektorom za financijsko upravljanje i nabavu te Samostalnim sektorom za provedbu Strategije razvoja javne uprave, programe i projekte te obavlja i druge upravne i stručne poslove koji su posebnim zakonima i drugim propisima stavljeni u djelokrug upravne inspekcije;
  • daje stručna mišljenja u okviru svoga djelokruga na dostavljene nacrte prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa i akata;
  • obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.


Upravna inspekcija obavlja poslove temeljem ovlasti propisanih Zakonom o upravnoj inspekciji (NN 63/08).  
 


Što želimo postići?
 
U cilju unaprjeđenja efikasnosti i transparentnosti djelovanja javne uprave u RH:
 
  • osigurati zakonitost rada tijela državne uprave i drugih državnih tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravnih osoba s javnim ovlastima kroz modernu, učinkovitu i kvalitetnu upravnu inspekciju putem neposrednih i posrednih inspekcijskih nadzora, nalaganja i praćenja izvršavanja mjera po utvrđenju nepravilnosti u radu, ažurnosti u postupanju te postupanju po predstavkama građana kao doprinos ostvarivanju razvoja javne uprave u Republici Hrvatskoj.