Uprava za modernizaciju javne uprave - e-Hrvatska

Uprava za modernizaciju javne uprave – e-Hrvatska obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na informatizaciju unutarnjeg poslovanja državne uprave, međusobnu komunikaciju i interoperabilnost tijela državne uprave elektroničkim putem (e-Hrvatska) i modernizaciju poslova opće uprave.

Uprava obavlja poslove koji se odnose na:
 • ​ razvitak informacijskog sustava državne uprave;
 • uspostavu tehnološke i sigurnosne informatičke infrastrukture u tijelima državne uprave;
 • racionalizaciju uporabe informatičkih resursa u tijelima državne uprave;
 • povezivanje informacijskih sustava tijela državne uprave kroz jedinstvenu informacijsko-komunikacijsku mrežu;
 • praćenje i koordinaciju projekata iz područja informacijsko-komunikacijske tehnologije u tijelima državne uprave;
 • sudjelovanje u donošenju i praćenju provedbe zakona i drugih propisa u području primjene informacijsko-komunikacijske tehnologije u državnoj upravi;
 • praćenje i koordinacija razvoja registarskih sustava državne uprave;
 • razvitak primjene informacijske i komunikacijske tehnologije u sustavima elektroničke uprave, pripremu i praćenje provedbe Strategije e-Hrvatska 2020 i pripadajućeg Akcijskog plana.

Uprava obavlja stručne i administrativne poslove:
 • u koordinaciji priprema i provedbe specifičnih ciljeva iz područja poslova e-Hrvatske, a za koje je Ministarstvo resorno nadležno;
 • priprema dokumentaciju za korištenje programa EU iz područja poslova e-Hrvatske, kao i fondova, programa relevantnih međunarodnih institucija i država članica EU;
 • obavlja poslove vezane uz poboljšanje dostupnosti elektroničkih usluga, standardizaciju komunikacije s korisnicima, uključivanja svih društvenih skupina za korištenje elektroničkih usluga,
 • unaprjeđenje sustava upravljanja zajedničkim poslovnim procesima u Ministarstvu, uredima državne uprave u županijama i drugim tijelima državne uprave;
 • uvođenja upravljanja kvalitetom u javnoj upravi
 • te koordinaciju projekata u području informacijsko komunikacijske tehnologije.

Uprava obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na:
 • državne matice;
 • registar birača;
 • promjene osobnog imena;
 • nadzor na pravilnom primjenom propisa i pravodobnim izvršavanjem obveza prema diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske u inozemstvu;
 • predlaže mjere za poboljšanje ustrojstva i načina vođenja državnih matica, evidencije državljana te registra birača u elektroničkom obliku;
 • izrađuje nacrte prijedloga propisa iz svoga djelokruga
 • te daje stručna mišljenja u vezi njihove primjene.

Uprava obavlja nadzor nad:
 • provedbom Zakona o općem upravnom postupku (u daljnjem tekstu: ZUP) i primjenom pravnih instituta propisanih ZUP-om: 
 • usklađenosti posebnih propisa s temeljnim odredbama ZUP-a;
 • izvješćuje Vladu Republike Hrvatske o rješavanju upravnih stvari te o provedenim postupcima zaštite od postupanja javnopravnih tijela i postupanja pružatelja javnih usluga;
 • prati stanje primjene ZUP-a, predlaže mjere za poboljšanje učinkovitosti, pojednostavljenje upravnih radnji, inicira potrebnu izmjenu zakonskih propisa i usmjerava rad na njegovoj realizaciji;
 • odlučuje o sukobu nadležnosti javnopravnih tijela u upravnim stvarima u kojima nema tijela drugog stupnja;
 • sudjeluje u provedbi projekta za razvoj informatičkog sustava za nadzor ZUP-a i usmjerava rad na njegovoj implementaciji;
 • izrađuje i daje stručna mišljenja o obavljanju pojedinih upravnih radnji propisanih ZUP-om te načinu primjene pravnih instituta;
 • obavlja upravne i stručne poslove u vezi s nadzorom i provedbom propisa o uredskom poslovanju, propisa o sadržaju naziva tijela državne uprave, lokalne i područne (regionalne) i mjesne samouprave;
 • uredima državne uprave u županijama pruža stručnu pomoć;
 • obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.