Prava, obveze i odgovornosti državnih službenika

Prava i obveze državnih službenika i namještenika

Prava, obveze i odgovornost državnih službenika uređuje se zakonom i na temelju zakona donesenih propisa. Zakon o državnim službenicima temeljni je propis kojim se regulira status državnih službenika. Navedeni Zakon regulira temeljne institute službeničkog sustava, koji su detaljnije uređeni uredbama Vlade Republike Hrvatske i drugim provedbenim propisima.
Na pitanja koja nisu uređena Zakonom o državnim službenicima ili drugim zakonom, uredbom Vlade Republike Hrvatske ili drugim propisima donesenim na temelju Ustava i zakona ili kolektivnim ugovorima, primjenjuju se opći propisi o radu.
 
Na prava, obveze i odgovornosti namještenika primjenjuju se opći propisi o radu i u skladu s njima sklopljeni kolektivni ugovori ako Zakonom o državnim službenicima nije drukčije određeno. Klasifikaciju radnih mjesta i plaće namještenika uređuje uredbom Vlada Republike Hrvatske sukladno članku 139. Zakonu o državnim službenicima.
 
Ministarstvo uprave u okviru svog djelokruga obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na radno-pravna pitanja državnih službenika i namještenika.

Prava državnih službenika i namještenika utvrđena su i Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike (NN, br. 112/17)

Ugovorne strane imenuju Zajedničku komisiju za tumačenje odredaba i praćenje primjene Kolektivnog ugovora. Sjedište Zajedničke komisije je pri Ministarstvu uprave.

Tumačenja Komisije imaju pravnu snagu i učinke kolektivnog ugovora.

Tumačenja zajedničke komisije objavit će se na web-stranici Ministarstva uprave.


Odgovornost državnih službenika i namještenika

 Državni službenici odgovaraju za povredu službene dužnosti ako povjerene poslove ne obavljaju savjesno, stručno i u predviđenim rokovima, ako se ne pridržavaju Ustava, zakona i drugih propisa ili pravila o ponašanju za vrijeme službe ili u vezi sa službom.
 
Povrede službene dužnosti mogu biti lake i teške. O lakim povredama službene dužnosti odlučuje čelnik tijela, ako posebnim zakonom za službenike pojedinih državnih tijela nije drukčije određeno. O teškim povredama službene dužnosti u prvom stupnju odlučuje službenički sud, a u drugom stupnju viši službenički sud, ako posebnim zakonom za službenike pojedinih državnih tijela nije drukčije određeno.
 
Odlukom o ustrojavanju službeničkih sudova i Višeg službeničkog suda, ustrojeni su službenički sudovi koji odlučuju o teškim povredama službene dužnosti državnih službenika u prvom stupnju, te Viši službenički sud u Zagrebu koji odlučuje u drugom stupnju.
 
Ministarstvo uprave obavlja uredske i druge poslove za Službenički sud u Zagrebu i Viši službenički sud.
 

Ocjenjivanje državnih službenika i namještenika

Državni službenici ocjenjuju se svake godine najkasnije do 28. veljače za prethodnu kalendarsku godinu. Ne ocjenjuju se državni službenici koji su u prethodnoj kalendarskoj godini radili manje od šest mjeseci, bez obzira na razloge, te službenici na probnom radu. Svrha ocjenjivanja državnih službenika je poticanje državnih službenika na kvalitetno i učinkovito izvršavanje službenih zadaća, poštivanje službene dužnosti i osobno ponašanje u skladu s Etičkim kodeksom državnih službenika te utvrđivanje njihovog doprinosa u obavljanju poslova kao kriterija za nagrađivanje i napredovanje u državnoj službi. Na ocjenjivanje namještenika odgovarajuće se primjenjuju odredbe o ocjenjivanju državnih službenika.

Državni službenici mogu biti ocijenjeni ocjenama: „Izuzetan“, „Primjeran“, „Uspješan“ , „Zadovoljava“ i „Ne zadovoljava“. Namještenici mogu biti ocijenjeni ocjenama: „Primjeran“, „Uspješan“ , „Zadovoljava“ i „Ne zadovoljava“.

Opisi ocjena utvrđeni su u Zakonu o državnim službenicima. Kriteriji i postupak ocjenjivanja uređeni su Uredbom o postupku i kriterijima ocjenjivanja državnih službenika.