Državna služba

Radnopravni odnos između državnih službenika i države kao poslodavca, jedinstvena pravila koja reguliraju prijam u državnu službu, klasifikaciju radnih mjesta državnih službenika, stručno osposobljavanje i usavršavanje državnih službenika, napredovanje u službi kao i druga pitanja od značaja za ostvarivanje prava i obveza državnih službenika te određena pitanja od značaja za uređivanje i ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti namještenika uređena su Zakonom o državnim službenicima.

Odredbe navedenog Zakona primjenjuju se na državne službenike zaposlene u državnim tijelima i to:
 • tijelima državne uprave,
 • pravosudnim tijelima,
 • kaznenim tijelima,
 • stručnoj službi Hrvatskoga sabora,
 • Ureda predsjednika Republike Hrvatske,
 • stručnim službama i uredima Vlade Republike Hrvatske,
 • stručnoj službi Ustavnog suda Republike Hrvatske,
 • stručnoj službi pučkog pravobranitelja,
 • stručnoj službi pravobranitelja za djecu,
 • stručnoj službi pravobranitelja za ravnopravnost spolova,
 • stručnoj službi pravobranitelja za osobe s invaliditetom,
 • stručnoj službi Državnog izbornog povjerenstva,
 • Državnom uredu za reviziju,
 • drugim državnim tijelima koja se osnivaju za obavljanje državne službe. 


 

Propisi koji se odnose na državne službenike i namještenike:

 

Propisi koji se odnose na službenike i namještenike u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi:

 • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11)
 • Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10)
 • Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 74/10 i 125/14