Državna služba

Radnopravni odnos između državnih službenika i države kao poslodavca, jedinstvena pravila koja reguliraju prijam u državnu službu, klasifikaciju radnih mjesta državnih službenika, stručno osposobljavanje i usavršavanje državnih službenika, napredovanje u službi kao i druga pitanja od značaja za ostvarivanje prava i obveza državnih službenika te određena pitanja od značaja za uređivanje i ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti namještenika uređena su Zakonom o državnim službenicima.

Odredbe navedenog Zakona primjenjuju se na državne službenike zaposlene u državnim tijelima i to:
 • tijelima državne uprave,
 • pravosudnim tijelima,
 • kaznenim tijelima,
 • stručnoj službi Hrvatskoga sabora,
 • Ureda predsjednika Republike Hrvatske,
 • stručnim službama i uredima Vlade Republike Hrvatske,
 • stručnoj službi Ustavnog suda Republike Hrvatske,
 • stručnoj službi pučkog pravobranitelja,
 • stručnoj službi pravobranitelja za djecu,
 • stručnoj službi pravobranitelja za ravnopravnost spolova,
 • stručnoj službi pravobranitelja za osobe s invaliditetom,
 • stručnoj službi Državnog izbornog povjerenstva,
 • Državnom uredu za reviziju,
 • drugim državnim tijelima koja se osnivaju za obavljanje državne službe. 


 

Propisi koji se odnose na državne službenike i namještenike:

 • Zakon o državnim službenicima ("Narodne novine", br. 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/1237/13, 38/13, 1/15, 138/1561/1770/19 i 98/19)
 • članci 108. – 112. Zakona o državnim službenicima i namještenicima ("Narodne novine", br. 27/01), koji se primjenjuju temeljem članka 144. Zakona o državnim službenicima
 • Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi ("Narodne novine", br. 37/01, 38/01 - ispravak, 71/01, 89/01, 112/01, 7/02 - ispravak, 17/03, 197/03, 21/04, 25/04 - ispravak, 66/05, 131/05, 11/07, 47/07, 109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 21/10, 38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12, 78/12, 82/12, 100/12, 124/12, 140/12, 16/13, 25/13, 52/13, 96/13, 126/13, 2/14, 94/14, 140/14, 151/14, 76/15, 100/15, 71/18 i 73/19)
 • Uredba o poslovima i posebnim uvjetima rada u državnoj službi ("Narodne novine", br. 74/02, 58/08, 119/11,  33/13, 65/15 i 2/17)
 • Uredba o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine", br. 78/17 i 89/19)
 • Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u državnoj službi ("Narodne novine", br.  77/07, 13/08 i 81/08)
 • Pravilnik o jedinstvenim standardima i mjerilima za određivanje naziva i opisa radnih mjesta u državnoj službi ("Narodne novine", br. 116/07)
 • Uredba o oblicima, načinima i uvjetima izobrazbe državnih službenika ("Narodne novine", br. 10/07)
 • Uredba o načinima i uvjetima napredovanja državnih službenika ("Narodne novine", br. 77/07, 142/11 i 105/15)
 • Uredba o mogućnosti rada državnog službenika na izdvojenom mjestu i rada s nepunim radnim vremenom ("Narodne novine", br. 33/06)
 • Uredba o upućivanju državnog službenika na rad izvan državne službe ("Narodne novine", br. 33/06)
 • Uredba o ustrojstvu i načinu rada Odbora za državnu službu ("Narodne novine", br. 96/17)
 • Odluka o ustrojavanju Službeničkog suda i Višeg službeničkog suda ("Narodne novine", br. 123/19)
 • Uredba o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima ("Narodne novine", br. 100/11)
 • Uredba o postupku i kriterijima ocjenjivanja državnih službenika ("Narodne novine", br. 133/11)
 • Etički kodeks državnih službenika ("Narodne novine", br. 40/11 i 13/12)
 • Zakon o Registru zaposlenih u javnom sektoru ("Narodne novine",br. 34/11)
 

Propisi koji se odnose na službenike i namještenike u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi:

 • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", br. 86/08, 61/114/18 i 112/19)
 • Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", br. 28/10)
 • Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine",  br.74/10 i 125/14