Kolektivni ugovor

Ministarstvo uprave u okviru svog djelokruga obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na radno-pravna pitanja državnih službenika i namještenika.

Prava državnih službenika i namještenika utvrđena su i:
 

Ugovorne strane imenuju zajedničku Komisiju za tumačenje odredaba i praćenje primjene Kolektivnog ugovora. Sjedište zajedničke Komisije je pri Ministarstvu uprave.