Etičko povjerenstvo

Etičko povjerenstvo je neovisno tijelo nadležno za promicanje etičkih načela u državnoj službi, a imenuje ga Vlada Republike Hrvatske na vrijeme od četiri godine. Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 12. prosinca 2012. godine (NN 142/2012) imenovani su članovi drugog saziva Etičkog povjerenstva u sljedećem sastavu:
 
 • VESNA ŠIKLIĆ ODAK, iz reda državnih službenika
 • IRENA CVITANOVIĆ, iz reda državnih službenika
 • SANDRO MUSTAFAGIĆ, iz reda državnih službenika
 • BRANKO KOREN, iz reda sindikata
 • MARIJA DILL BRAČIĆ, iz reda sindikata
 • prof. dr. sc. GORDANA MARČETIĆ, predstavnica nevladinih udruga.
 

Djelokrug rada Etičkog povjerenstva

Etičko povjerenstvo:
 
 • odgovara na pritužbe građana, pravnih osoba i državnih službenika podnesene zbog toga što u roku od 60 dana od zaprimanja pritužbe nisu dobili odgovor na pritužbu ili u slučaju kada podnositelj pritužbe nije zadovoljan odgovorom,
 • provodi postupak ispitivanja osnovanosti pritužbe na ponašanje povjerenika za etiku, pritužbe na ponašanje čelnika državnog tijela koji je državni službenik te pritužbe povjerenika za etiku za neetično ponašanje drugih državnih službenika prema povjereniku za etiku,
 • daje odgovor na pritužbu podnositelju pritužbe,
 • daje mišljenja vezana uz sadržaj i primjenu Etičkog kodeksa,
 • prati primjenu propisa na području etičkog postupanja državnih službenika te predlaže njihove izmjene i dopune,
 • promiče etičke standarde u državnoj službi.

Također, u slučaju dvojbe o tome predstavlja li neko ponašanje državnog službenika povredu Etičkog kodeksa, povjerenik za etiku može zatražiti mišljenje Etičkog povjerenstva.

Sjedište Povjerenstva je pri središnjem tijelu državne uprave nadležnom za službeničke odnose, odnosno pri Ministarstvu uprave, Maksimirska 63, 10 000 Zagreb. Ministarstvo uprave obavlja uredske i druge administrativne poslove za Povjerenstvo. Tajnica povjerenstva je Darija Gradski.

Prva sjednica Povjerenstva  održana je 10. siječnja 2013. Na sjednici je za predsjednicu izabrana prof. dr. sc. Gordana Marčetić te je usvojen Poslovnik o radu Povjerenstva.

Na 21. sjednici održanoj 20. listopada 2015. jednoglasno su izabrani Vesna Šiklić Odak kao predsjednica Povjerenstva i Branko Koren kao zamjenik predsjednice.