Uprava za službeničke odnose

Uprava za službeničke odnose obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na:
 
  • pravna pitanja službeničkog sustava,
  • sustav plaća državnih službenika i namještenika te službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
  • suradnju i kolektivno pregovaranje sa sindikatima državnih službenika i namještenika,
  • obavljanje poslova upravnog nadzora nad primjenom propisa u području službeničkih odnosa,
  • upravljanje i razvoj ljudskih potencijala u državnoj službi,
  • izradu strateških dokumenata, praćenje stanja te predlaganje mjera i planova za unaprjeđenje službeničkog sustava surađuje s domaćim i međunarodnim institucijama/mrežama koje kreiraju politike, provode izobrazbu ili jačaju suradnju u području službeničkog sustava;
  • obavljanje upravnih i stručnih poslova koji se odnose na službeničku etiku i jačanje integriteta u državnoj službi te promicanje i unaprjeđenje sustava vrijednosti u državnoj službi;
  • obavljanje upravnih i stručnih poslova koji se odnose na izobrazbu državnih službenika, odobravanje polaganja i organizaciju državnih stručnih ispita, te obavlja i druge poslove u okviru svojega djelokruga.