Pečati i žigovi s grbom RH

Zahtjev za dobivanje odobrenja za izradu pečata i/ili žiga s grbom Republike Hrvatske


Korisnici prava na uporabu pečata i žiga s grbom Republike Hrvatske podnose Ministarstvu uprave pisani zahtjev za dobivanje odobrenja za izradu pečata i/ili žiga s grbom Republike Hrvatske. Zahtjev mora potpisati ovlaštena osoba za zastupanje podnositelja zahtjeva.

Sadržaj zahtjeva propisan je člankom 9. Pravilnika za primjenu Zakona o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske (NN 93/95), tako da je u zahtjevu potrebno navesti:
 
  • broj (količina i redni broj pečata i/ili žiga) i propisani promjer pečata i/ili žiga;
  • sadržaj pojedinog pečata i žiga (naziv i sjedište korisnika pečata i žiga), npr.: „OSNOVNA ŠKOLA VUKOVAR (naziv škole), VUKOVAR (sjedište škole);
  • naziv i sjedište ovlaštenog obrtnika ili trgovačkog društva kod kojeg će se naručiti izrada pečata i/ili žiga;
  • pravne osobe koja na temelju zakona imaju javne ovlasti dužne su u zahtjevu obrazložiti koje javne ovlasti imaju i na temelju kojeg zakona.

Ako korisnik pečata i/ili žiga zahtjevom zatraži da sadržaj pečata i/ili žiga uz hrvatski jezik i latinično pismo sadrži i jezik i pismo nacionalne zajednice ili manjine, dužan je priložiti statut jedinice lokalne samouprave kojim je propisano pravo službene uporabe jezika i pisma nacionalne zajednice ili manjine.

Popis ovlaštenih izrađivača pečata i žigova s grbom Republike Hrvatske, dostupan je na internetskim  stranicama MUP-a, na poveznici: http://www.mup.hr/
 
Prilozi zahtjevu:
 
  • obrazovne ustanove koje po prvi puta podnose zahtjev dostavljaju statut kojim je, pored pečata bez državnog obilježja odgovarajuće propisana uporaba pečata i/ili žiga s grbom RH koji je predmet zahtjeva;
  • preslika rješenja nadležnog tijela kojim se obrazovnoj ustanovi dozvoljava početak rada;
  • javni bilježnici, stanice za tehnički pregled vozila, ovlaštene veterinarske organizacije, trgovačka društva s javnim ovlastima, regionalne razvojne agencije, dostavljaju upravnu pristojbu od 35 kuna državnih biljega;
  • stanice za tehnički pregled vozila dostavljaju presliku rješenja MUP-a kojim im se dozvoljava obavljanje tehničkog pregleda vozila;
  • ovlaštene veterinarske organizacije koje prvi puta podnose zahtjev, dostavljaju presliku akta nadležnog tijela kojim im se dodjeljuju javne ovlasti.


Ukoliko su prilozi javno dostupni, iste nije potrebno dostavljati, ali je u zahtjevu potrebno  naznačiti i  precizno navesti gdje se iste može pronaći.

 

Dostava pečata i žiga s grbom Republike Hrvatske na uništenje Ministarstvu uprave


Pečati i žigovi dostavljaju se Ministarstvu uprave osobnom dostavom ili preporučenom poštanskom pošiljkom, uz službeni dopis pošiljatelja i ispunjen Obrazac broj 4 - Popis pečata i žigova s grbom Republike Hrvatske koje treba uništiti.
 
Predmet jednog dopisa ne može biti dostava pečata na uništenje i traženje odobrenja za izradu novog pečata.
 
Čelnik odnosno odgovorna osoba korisnika pečata i žiga, dužna je Ministarstvu uprave dostaviti pečate i žigove radi uništavanja, najkasnije u roku od 7 dana od dana nastupanja razloga zbog kojih pečate i žigove treba uništiti (promjena naziva tijela, ukidanje tijela, istrošenost, ukidanje obavljanja javnih ovlasti).

 

Propisi:

Zakon o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske (NN  33/95). 
Pravilnik za primjenu Zakona o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske (NN 93/95).