Uredi državne uprave u županijama

 

Uredi državne uprave u županijama su:Radom ureda državne uprave u županiji upravlja predstojnik ureda. Predstojnika ureda državne uprave u županiji  imenuje Vlada na temelju javnog natječaja, a za obavljanje poslova u uredu državne uprave, predstojnik ureda je odgovoran Vladi i čelniku središnjeg tijela državne uprave nadležnom za odgovarajuće upravno područje.

Predstojnik ureda državne uprave u županiji je rukovodeći državni službenik.
Predstojnik ureda može imati zamjenika. Zamjenika predstojnika ureda državne uprave u županiji imenuje ministar nadležan za poslove opće uprave, na prijedlog predstojnika ureda, a na temelju prethodno provedenog javnog natječaja.

Obavljanje poslova državne uprave u uredu državne uprave u županiji može se organizirati  kroz maksimalno četiri nivoa upravljanja putem ustrojavanja unutarnjih ustrojstvenih jedinica (službi, odsjeka, pododsjeka i odjeljaka).

Izvan sjedišta ureda mogu se osnivati ispostave, kao unutarnje ustrojstvene jedinice ureda.
Ispostavom ureda upravlja voditelj ispostave, koji za svoj rad i rad u ispostavi odgovara predstojniku ureda državne uprave u županiji.