Poslovi državne uprave i financiranje

Poslovi državne uprave

Poslovi državne uprave su izrada nacrta prijedloga zakona i drugih propisa, izrada stručnih podloga za rješavanje i objašnjenje određenih pitanja, priprema prijedloga odgovora na zastupnička pitanja i drugi stručni poslovi za potrebe tijela izvršne vlasti, neposredna provedba zakona (rješavanje u upravnim stvarima, vođenje propisanih očevidnika, izdavanje uvjerenja i drugih potvrda i drugi upravni i stručni poslovi), donošenje propisa za provedbu zakona (pravilnika, naredbi i naputaka),  obavljanje upravnog i inspekcijskog nadzora, praćenje stanja i izrada stručnih podloga (izvješća, elaborata i analiza) te predlaganje mjera za unaprjeđenje stanja, davanje odgovarajućih objašnjenja pravnim i fizičkim osobama.

Obavljanje poslova državne uprave usklađuje i nadzire Vlada Republike Hrvatske.

Poslove državne uprave obavljaju tijela državne uprave, a određeni poslovi državne uprave mogu se zakonom povjeriti tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnim osobama koje imaju javne ovlasti.

Poslove državne uprave u tijelima državne uprave obavljaju državni službenici, a pomoćno tehničke poslove obavljaju namještenici. Prava, obveze, odgovornosti i način određivanja plaće državnih službenika i namještenika u tijelima državne uprave uređuje se  propisima o državnim službenicima i namještenicima.


Financiranje

Sredstva za rad tijela državne uprave osiguravaju se u državnom proračunu. Sredstva za obavljanje poslova državne uprave povjerenih tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnim osobama koje imaju javne ovlasti, osiguravaju se u skladu s posebnim zakonom kojim su te ovlasti povjerene.