Uprava za politički sustav i organizaciju uprave

Uprava za politički sustav i organizaciju uprave obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na:
 
 • izborni sustav na državnoj i lokalnoj razini, financiranje političkih aktivnosti i izborne promidžbe, predlaganje usklađivanja propisa iz djelokruga Uprave sa standardima i praksom EU;
 • sustav i ustrojstvo državne uprave;
 • unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave;
 • izradu nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa u području sustava i ustrojstva državne uprave i praćenje njihove provedbe;
 • provođenje upravnog nadzora;
 • praćenje stanja i predlaganje mjera za unaprjeđenje sustava i ustrojstva državne uprave;
 • izradu analiza, izvješća te strateških dokumenata u području sustava i ustrojstva državne uprave;
 • standardizaciju poslova državne uprave.
 • ostvarivanje prava pripadnika nacionalnih manjina koja su propisana Ustavom Republike Hrvatske, Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina i drugim posebnim zakonima;
 • sustav i ustrojstvo lokalne i područne (regionalne) samouprave;
 • upravni nadzor u području sustava i ustrojstva lokalne i područne (regionalne) samouprave;
 • nadzor zakonitosti općih akata, zakonitosti i načina rada tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave;
 • izradu nacrta prijedloga zakona i drugih propisa koji se odnose na sustav i ustrojstvo lokalne i područne (regionalne) samouprave;
 • davanje stručnih mišljenja i objašnjenja o pitanjima njihove provedbe.

Uprava rješava u upravnim stvarima prvostupanjskog postupka te obavlja druge upravne i stručne poslove koji se odnose na:
 
 • registraciju i vođenje registara političkih stranaka, zaklada, fundacija, predstavništva stranih zaklada i fundacija te vjerskih zajednica;
 • rješava u upravnim stvarima drugostupanjskog postupka koji se odnose na udruge i strane udruge;
 • obavlja inspekcijski nadzor nad radom zaklada i fundacija,
 • izrađuje nacrte prijedloga propisa iz svoga djelokruga i nadzire njihovu provedbu,
 • daje stručna mišljenja i objašnjenja o njihovoj primjeni,
 • vodi službene evidencije te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.