5. Uprava za politički sustav i organizaciju uprave

Uprava za politički sustav i organizaciju uprave obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na izborni sustav na državnoj i lokalnoj razini, financiranje političkih aktivnosti i izborne promidžbe, predlaganje usklađivanja propisa iz djelokruga Uprave sa standardima i praksom EU.
 
Uprava obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na sustav i ustrojstvo državne uprave; unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave; izradu nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa u području sustava i ustrojstva državne uprave i praćenje njihove provedbe; provođenje upravnog nadzora; praćenje stanja i predlaganje mjera za unaprjeđenje sustava i ustrojstva državne uprave; izradu analiza, izvješća te strateških dokumenata u području sustava i ustrojstva državne uprave; standardizaciju poslova državne uprave.
 
Uprava obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na ostvarivanje prava pripadnika nacionalnih manjina koja su propisana Ustavom Republike Hrvatske, Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina i drugim posebnim zakonima.
 
Uprava obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na sustav i ustrojstvo lokalne i područne (regionalne) samouprave; upravni nadzor u području sustava i ustrojstva lokalne i područne (regionalne) samouprave; nadzor zakonitosti općih akata, zakonitosti i načina rada tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; izradu nacrta prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa koji se odnose na sustav i ustrojstvo lokalne i područne (regionalne) samouprave; davanje stručnih mišljenja i objašnjenja o pitanjima njihove provedbe.
 
Uprava rješava u upravnim stvarima prvostupanjskog postupka te obavlja druge upravne i stručne poslove koji se odnose na registraciju i vođenje registara političkih stranaka, zaklada, fundacija, predstavništva stranih zaklada i fundacija te vjerskih zajednica; rješava u upravnim stvarima drugostupanjskog postupka koji se odnose na udruge i strane udruge; obavlja inspekcijski nadzor nad radom zaklada i fundacija, izrađuje nacrte prijedloga propisa iz svoga djelokruga i nadzire njihovu provedbu, izrađuje stručna mišljenja i objašnjenja o njihovoj primjeni, vodi službene evidencije, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.
 
Uprava obavlja upravne i stručne poslove vezane za izradu izvješća koja se odnose na prava pripadnika nacionalnih manjina u okviru djelokruga Ministarstva te izradu izvješća o provedbi mjera iz strategija koje se odnose na prava pripadnika nacionalnih manjina u okviru svoga djelokruga.

Uprava rješava u upravnim stvarima prvostupanjskog postupka i vodi registar te obavlja druge upravne i stručne poslove koji se odnose na registraciju vijeća, koordinaciju vijeća i predstavnika nacionalnih manjina.
 
U Upravi za politički sustav i organizaciju uprave, ustrojavaju se:
5.1. Sektor za politički sustav i državnu upravu
5.2. Sektor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu
5.3. Sektor za neprofitne pravne osobe i nacionalne manjine.
 
5.1. Sektor za politički sustav i državnu upravu

 
Sektor za politički sustav i državnu upravu obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na izborni sustav na državnoj razini, izbor članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske, financiranje političkih aktivnosti i izborne promidžbe; ostvarivanje političkog prava sudjelovanja na izborima, pravo glasa i kandidature; postupak primopredaje vlasti, obveze i prava državnih dužnosnika; praćenje stanja i predlaganje mjera za unaprjeđenje izbornog sustava i financiranja političkih aktivnosti i izborne promidžbe; izradu nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz područja političkog i izbornog sustava; izradu stručnih mišljenja i objašnjenja o načinu njihove provedbe, praćenje i predlaganje usklađivanja propisa iz djelokruga Sektora s pravnom stečevinom EU.
 
Sektor obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na sustav i ustrojstvo državne uprave, unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave, izradu nacrta prijedloge zakona i prijedloga drugih propisa u području sustava i ustrojstva državne uprave, praćenje njihove provedbe te davanje stručnih mišljenja i objašnjenja o načinu njihove provedbe; izradu nacrta prijedloga zakona koji se odnosi na zaštitu osobnih podataka u suradnji s drugim nadležnim tijelima; provođenje upravnog nadzora u području sustava i ustrojstva državne uprave; praćenje stanja i predlaganje mjera za unaprjeđenje sustava i ustrojstva državne uprave; izradu analiza, izvješća, strateških dokumenata u području sustava i ustrojstva državne uprave; standardizaciju poslova državne uprave; u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva izrađuje prijedloge strateških dokumenata o reformi državne uprave te nacionalnih programa u dijelu koji se odnose na reformu državne uprave; prati i predlaže usklađivanje propisa iz djelokruga Sektora s pravnom stečevinom EU; priprema dokumentaciju i strateške dokumente za korištenje fondova EU, surađuje s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.
 
U Sektoru za politički sustav i državnu upravu, ustrojavaju se:
5.1.1. Služba za politički i izborni sustav
5.1.2. Služba za sustav i nadzor državne uprave.
 
5.1.1. Služba za politički i izborni sustav

 
Služba za politički i izborni sustav obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na izborni sustav na državnoj razini; izbor članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske; financiranje političkih aktivnosti i izborne promidžbe; ostvarivanje političkog prava sudjelovanja na izborima, pravo glasa i kandidature; postupak primopredaje vlasti; obveze i prava državnih dužnosnika; praćenje stanja i predlaganje mjera za unaprjeđenje izbornog sustava i financiranja političkih aktivnosti i izborne promidžbe; obavljanje poslova nacionalne kontaktne točke za razmjenu informacija potrebnih za provedbu Uredbe br. 1141/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o statutu i financiranju europskih političkih stranaka i europskih političkih zaklada; izradu analiza i stručnih podloga u području izbornog i političkog sustava; izradu nacrta prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa iz područja političkog i izbornog sustava te nacrta prijedloga zakona o referendumu i drugim oblicima neposrednog odlučivanja i izjašnjavanja hrvatskih državljana s biračkim pravom; izradu stručnih mišljenja i objašnjenja o načinu njihove provedbe; izrađuje stručna mišljenja u okviru svoga djelokruga na dostavljene nacrte prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa i akata; izradu prijedloga stajališta na prijedloge akata EU u okviru djelokruga Službe; praćenje i predlaganje usklađivanja propisa iz djelokruga Službe s pravnom stečevinom EU; surađuje s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.
 
5.1.2. Služba za sustav i nadzor državne uprave
 
Služba za sustav i nadzor državne uprave obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na izradu nacrta prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa u području sustava i ustrojstva državne uprave te davanje stručnih mišljenja i objašnjenja o načinu njihove provedbe; pružanje stručne pomoći središnjim tijelima državne uprave pri izradi prijedloga propisa kojima se uređuje njihovo unutarnje ustrojstvo te davanje mišljenja na iste; izradu prijedloga propisa o unutarnjem ustrojstvu ureda državne uprave u županijama; izradu nacrta prijedloga zakona koji se odnosi na zaštitu osobnih podataka u suradnji s drugim nadležnim tijelima; izradu nacrta prijedloga zakona kojim se na jedinstveni način uređuje sustav pravnih osoba s javnim ovlastima agencijskog tipa; predlaganje mjera za unaprjeđenje stanja u okviru djelokruga Službe; prati i predlaže usklađivanje propisa iz djelokruga Službe s pravnom stečevinom EU; provodi mjere u reformi državne uprave u okviru djelokruga Službe; prati stanje u državnoj upravi; izrađuje stručne podloge i elaborate; vodi evidencije za djelotvorno praćenje stanja u području državne uprave; prati pravnu praksu u državnoj upravi drugih zemalja; izrađuje komparativne analize i studije.
 
Služba obavlja stručne i druge poslove koji se odnose na poticanje znanstvenog i stručnog razvitka državne uprave; izrađuje prijedloge strateških dokumenata u području sustava i ustrojstva državne uprave; u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva izrađuje prijedloge strateških dokumenata o reformi državne uprave i nacionalnih programa u dijelu koji se odnose na reformu državne uprave; standardizaciju poslova i poslovnih procesa državne uprave.
 
Služba obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na praćenje provedbe zakona i drugih propisa u području sustava i ustrojstva državne uprave te izradu analiza i izvješća o njihovoj provedbi; praćenje racionalnosti i svrhovitosti unutarnjeg ustrojstva tijela državne uprave; izradu mišljenja o usklađenosti prijedloga drugih propisa s propisima iz područja sustava i ustrojstva državne uprave; provodi upravni nadzor u okviru djelokruga Službe; surađuje s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.
 
 
5.2. Sektor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu

 
Sektor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na sustav i ustrojstvo lokalne i područne (regionalne) samouprave; područni i organizacijski ustroj jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; djelovanje predstavničkih i izvršnih tijela; zakonitost akata, postupanja i načina rada tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; upravni nadzor; izborni sustav na lokalnoj razini; izradu nacrta prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa, praćenje njihove primjene te davanje stručnih mišljenja o načinu njihove provedbe; predlaganje mjera za unaprjeđenje stanja; izradu analiza, izvješća, evidencija i drugih akata; suradnju s udrugama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugim institucijama u području lokalne i područne (regionalne) samouprave; surađuje s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.
 
U Sektoru za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, ustrojavaju se:
5.2.1. Služba za ustrojstvo i razvoj lokalne i područne (regionalne) samouprave
5.2.2.Služba za nadzor lokalne i područne (regionalne) samouprave.
 
5.2.1. Služba za ustrojstvo i razvoj lokalne i područne (regionalne) samouprave
 
Služba za ustrojstvo i razvoj lokalne i područne (regionalne) samouprave obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na sustav i ustrojstvo lokalne i područne (regionalne) samouprave; područni i organizacijski ustroj jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; izborni sustav na lokalnoj razini; ostvarivanje političkog prava sudjelovanja na lokalnim izborima, pravo glasa i kandidature; praćenje rezultata izbora izvršnih tijela i članova predstavničkih tijela; djelovanje i način rada tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; izradu nacrta prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa, praćenje njihove primjene te davanje stručnih mišljenja o načinu njihove provedbe; rješavanje pitanja područnih odnosa jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; praćenje stanja i predlaganje mjera za unaprjeđenje sustava lokalne i područne (regionalne) samouprave; izradu periodičnih izvješća i analiza te strateških dokumenata iz djelokruga Službe; izradu stručnih mišljenja, odgovora i drugih podnesaka; izradu mišljenja o usklađenosti drugih propisa s propisima iz djelokruga lokalne i područne (regionalne) samouprave; suradnju s drugim tijelima državne uprave; suradnju s udrugama jedinica i drugim institucijama u području lokalne i područne (regionalne) samouprave.
 
Služba obavlja stručne i druge poslove koji se odnose na praćenje stanja u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i izradu stručnih podloga i elaborata; vođenje evidencija za djelotvorno praćenje stanja u području lokalne i područne (regionalne) samouprave; praćenje pravne prakse u lokalnoj samoupravi drugih zemalja; izradu komparativnih analiza i studija; obavlja stručne i druge poslove koji se odnose na poticanje znanstvenog i stručnog razvitka lokalne samouprave; surađuje s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, te obavlja i druge poslove u okviru svojega djelokruga.
 
 
5.2.2. Služba za nadzor lokalne i područne (regionalne) samouprave
 
Služba za nadzor lokalne i područne (regionalne) samouprave obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na provedbu upravnog nadzora nad primjenom zakona i drugih propisa u području sustava i ustrojstva lokalne i područne (regionalne) samouprave; provedbu nadzora zakonitosti općih akata; provedbu nadzora nad usklađivanjem statuta i drugih općih akata s važećim propisima te nadzora zakonitosti i načina rada tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; izradu nacrta prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa, praćenje njihove primjene te davanje stručnih mišljenja o načinu njihove provedbe; obavljanje stručnih poslova vezanih uz konstituiranje predstavničkih tijela; djelovanje predstavničkih i izvršnih tijela te načina obavljanja dužnosti; utvrđivanje uvjeta valjanosti mandata, njihovog trajanja i prestanka, mirovanja mandata i zamjenjivanja članova predstavničkih tijela; prati nastupanje uvjeta za raspuštanje predstavničkih tijela, imenovanje povjerenika Vlade Republike Hrvatske; prati nastupanje uvjeta za raspisivanje prijevremenih izbora te lokalnih referenduma; vodi evidencije o podacima potrebnim za rad Službe; izrađuje izvješća, analize, stručna mišljenja i druge akte; surađuje s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.
 
5.3. Sektor za neprofitne pravne osobe i nacionalne manjine

 
Sektor za neprofitne pravne osobe i nacionalne manjine rješava u upravnim stvarima prvostupanjskog postupka i vodi registre te obavlja druge upravne i stručne poslove koji se odnose na registraciju političkih stranaka, zaklada, fundacija, predstavništva stranih zaklada i fundacija, vjerskih zajednica i organizacijskih oblika vjerskih zajednica; rješava upravne stvari prvostupanjskog postupka koje se odnose na izdavanje odobrenja za riječ "Hrvatska" u nazivu pravnih osoba te odobrenja za izradu pečata i žigova s grbom Republike Hrvatske; vodi evidencije o odobrenim i nestalim pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske; rješava u upravnim stvarima drugostupanjskog postupka registracije udruga i stranih udruga; obavlja upis pravnih osoba Katoličke crkve u Evidenciju pravnih osoba Katoličke crkve u Republici Hrvatskoj i upis ustrojstvenih oblika političkih stranaka u propisanu evidenciju; izrađuje nacrte prijedloga propisa koji se odnose na statusna pitanja političkih stranaka, udruga, zaklada, fundacija i vjerskih zajednica te nacrte prijedloga propisa koji se odnosi na zaštitu prava na pristup informacijama u suradnji s drugim nadležnim tijelom; provodi upravni nadzor nad provedbom zakona iz svoga djelokruga; obavlja inspekcijski nadzor nad radom zaklada i fundacija; izrađuje analize na temelju podataka iz službenih evidencija; upravlja jedinstvenim informatičkim programom registra udruga i stranih udruga te utvrđuje ispravnost sadržaja aplikativnih informatičkih rješenja službenih evidencija utemeljenih na odredbama zakona i drugih propisa te predlaže mjere za poboljšanje ustrojstva i načina vođenja postojećih evidencija.
 
Sektor obavlja upravne i stručne poslove rješavanja u upravnim stvarima prvostupanjskog postupka i vodi registar, te obavlja druge upravne i stručne poslove koji se odnose na registraciju vijeća, koordinaciju vijeća i predstavnika nacionalnih manjina.
 
Sektor obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na izbore i ostvarivanje prava pripadnika nacionalnih manjina na zastupljenost u predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te na zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana; izbore za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina; provedbu nadzora nad statutima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u dijelu koji se odnosi na manjinska prava; sudjelovanje u praćenju ostvarivanja prava na zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina u tijelima državne uprave i tijelima jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave; izradu stručnih mišljenja vezanih uz ostvarivanje prava pripadnika nacionalnih manjina na zastupljenost u predstavničkim, izvršnim i upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; izradu analiza i izvješća o ostvarivanju prava pripadnika nacionalnih manjina u okviru djelokruga Ministarstva.
 
Sektor priprema izvješća koja se odnose na provedbu mjera vezanih za preporuke Pučkog pravobranitelja, izvješća o provedbi mjera iz strategija koje se odnose na područje ostvarivanja prava pripadnika nacionalnih manjina te ostala izvješća u okviru svoga djelokruga; izrađuje stručna mišljenja u okviru svoga djelokruga na dostavljene nacrte prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa i akata; surađuje s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i drugim tijelima državne uprave, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.
 
U Sektoru za neprofitne pravne osobe i nacionalne manjine, ustrojavaju se:
5.3.1. Služba za neprofitne pravne osobe
5.3.2. Služba za nacionalne manjine.
 
5.3.1. Služba za neprofitne pravne osobe
 
Služba za neprofitne pravne osobe rješava u upravnim stvarima prvostupanjskog postupka te obavlja druge upravne i stručne poslove koji se odnose na registraciju i upis promjena političkih stranaka, zaklada, fundacija, predstavništva stranih zaklada i fundacija, vjerskih zajednica i organizacijskih oblika vjerskih zajednica; vodi Registar političkih stranaka Republike Hrvatske, Zakladni upisnik (Zakladnu knjigu i Fundacijsku knjigu), Upisnik predstavništava stranih zaklada i fundacija u Republici Hrvatskoj, Evidenciju vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj i Evidenciju pravnih osoba Katoličke Crkve, rješava upravne stvari prvostupanjskog postupka koje se odnose na izdavanje odobrenja za riječ "Hrvatska" u nazivu pravnih osoba te odobrenja za izradu pečata i žigova s grbom Republike Hrvatske; vodi evidencije o odobrenim i nestalim pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske; rješava u upravnim stvarima drugostupanjskog postupka registracije i upisa promjena udruga u Registar udruga Republike Hrvatske i stranih udruga u Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj; obavlja upis i upis promjena pravnih osoba Katoličke crkve u Evidenciju pravnih osoba Katoličke crkve u Republici Hrvatskoj i upis ustrojstvenih oblika političkih stranaka u popis ustrojstvenih oblika političkih stranaka; izrađuje nacrte prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa koji se odnose na statusna pitanja političkih stranaka, udruga, zaklada i fundacija, i vjerskih zajednica te nacrte prijedloga propisa koji se odnosi na zaštitu prava na pristup informacijama u suradnji s drugim nadležnim tijelom; obavlja upravni nadzor nad provedbom zakona iz djelokruga Službe; obavlja inspekcijski nadzor nad radom zaklada i fundacija; izrađuje analize na temelju podataka iz službenih evidencija; izdaje potvrde iz službenih evidencija; upravlja jedinstvenim informatičkim programom registra udruga i stranih udruga te utvrđuje ispravnost sadržaja aplikativnih informatičkih rješenja službenih evidencija utemeljenih na odredbama zakona i drugih propisa te predlaže mjere za poboljšanje ustrojstva i načina vođenja postojećih evidencija. Surađuje s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.
 
5.3.2. Služba za nacionalne manjine
 
Služba za nacionalne manjine obavlja upravne i stručne poslove rješavanja u upravnim stvarima prvostupanjskog postupka koji se odnose na registraciju vijeća, koordinaciju vijeća i predstavnika nacionalnih manjina.
 
Služba obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na izbore i ostvarivanje prava pripadnika nacionalnih manjina na zastupljenost u predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te na zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana; izbore za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina; provedbu nadzora nad statutima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u dijelu koji se odnosi na manjinska prava; vođenje Registra vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina; sudjelovanje u praćenju ostvarivanja prava na zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina u tijelima državne uprave i tijelima jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave izradu stručnih mišljenja vezanih uz ostvarivanje prava pripadnika nacionalnih manjina na zastupljenost u predstavničkim, izvršnim i upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, izradu analiza i izvješća o ostvarivanju prava pripadnika nacionalnih manjina u okviru djelokruga Ministarstva te izvješća o provedbi mjera iz strategija koje se odnose na prava pripadnika nacionalnih manjina u okviru svoga djelokruga; izradu izvješća koja se odnose na provedbu mjera vezanih za preporuke Pučkog pravobranitelja u okviru svoga djelokruga; izrađuje stručna mišljenja na dostavljene nacrte prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa i akata u okviru svoga djelokruga; surađuje s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i drugim tijelima državne uprave, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.