Zakladna knjiga

Slika /slike/zakladna knjiga.jpg
Uvid u Zakladnu knjigu


Osnivanje i djelovanje zaklada u Republici Hrvatskoj uređeno je Zakonom o zakladama i fundacijama.
 
Zaklada je imovina namijenjena da sama, odnosno prihodima što ih stječe, trajno služi ostvarivanju neke općekorisne ili dobrotvorne svrhe.
Poslove u vezi s osnivanjem i radom zaklada obavlja Ministarstvo uprave.

Zakladu može osnovati domaća ili strana fizička ili pravna osoba. Ako zakladu osniva jedan zakladnik, zaklada se osniva izjavom o osnivanju zaklade (odluka, izjava posljednje volje i sl.). Ako zakladu osniva zajednički više osoba, akt o osnivanju donosi se u obliku ugovora.

Akt o osnivanju zaklade mora sadržavati:
 
  • očitovanje volje osnivača da se određena imovina trajno namjenjuje za osnivanje zaklade,
  • podatke kojima se točno određuje imovina namijenjena zakladnoj svrsi (osnovna imovina), s procjenom zaprisegnutog sudskog vještaka o njenoj vrijednosti i predvidivim prihodima koje bi ona mogla davati,
  • određenje općekorisne ili dobrotvorne svrhe zaklade.

Akt o osnivanju mora biti sastavljen u pisanom obliku, a može sadržavati i odredbu o upravitelju zaklade kao i druge odredbe koje mora sadržavati statut zaklade.

Uz zahtjev za osnivanje zaklade, dostavlja se:
 
  • akt o osnivanju zaklade,
  • izvadak iz određenog upisnika ili druga isprava iz koje je vidljivo da je imovina koju je osnivač namijenio zakladi njegovo vlasništvo,
  • potvrdu domaće banke kod koje je položen novac koji je osnivač namijenio zakladi,
  • pisanu javnu ovjerenu izjavu osobe ili njenih nasljednika za uporabu imena, ukoliko ime zaklade sadrži ime fizičke ili pravne osobe koja nije osniva,
  • pisanu javno ovjerenu izjavu o suglasnosti treće osobe ili odluku državnog tijela za registraciju određenog imena zaklade.

Ako ime zaklade sadrži riječ „Hrvatska“, zahtjevu se prilaže pisana suglasnost Ministarstva uprave. Prije donošenja rješenja o odobravanju osnivanja zaklade, Ministarstvo uprave dužno je pribaviti suglasnost onih ministarstva u čijem je djelokrugu ostvarivanje svrhe zaklade.
Danom upisa u zakladni upisnik, zaklada stječe svojstvo pravne osobe i smatra se osnovanom. Zaklada može započeti svoju djelatnost tek nakon što Ministarstvo uprave odobri njezin statut.

Po pravomoćnosti rješenja kojim je dopušteno osnivanje zaklade, Ministarstvo uprave rješenjem postavlja zakladi upravitelja. Upravitelj je dužan, u roku 30 dana od dana postavljanja za upravitelja, podnijeti Ministarstvu uprave statut zaklade na odobrenje te predložiti članove zakladnih tijela.

Ministarstvo uprave, po prijedlogu upravitelja, donosi rješenje kojim odobrava statut zaklade i postavlja zakladna tijela.