Uprava za opću upravu

Uprava za opću upravu obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na:
 
 • državne matice;
 • popise birača;
 • promjene osobnog imena;
 • nadzor na pravilnom primjenom propisa i pravodobnim izvršavanjem obveza prema diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske u inozemstvu;
 • predlaže mjere za poboljšanje ustrojstva i načina vođenja postojećih evidencija u analognom i digitalnom (informatičkom) obliku;
 • izrađuje nacrte prijedloga propisa iz djelokruga uprave, te daje stručna mišljenja u vezi njihove primjene;
 • rješava u upravnim stvarima prvostupanjskog i drugostupanjskog postupka, te obavlja druge upravne i stručne poslove koji se odnose na registraciju i vođenje registara stranih udruga, političkih stranaka, vjerskih zajednica, zaklada, fundacija, predstavništva stranih zaklada i fundacija;
 • obavlja inspekcijski nadzor nad radom zaklada i fundacija;
 • izrađuje nacrte prijedloga propisa u ovoj oblasti i nadzire njihovu provedbu, te daje stručna mišljenja i objašnjenja o njihovoj primjeni;
 • vodi evidencije u okviru djelokruga Uprave;
 • rješava upravne stvari prvostupanjskog postupka koje se odnose na izdavanje odobrenja za riječ »Hrvatska« u nazivu pravnih osoba;
 • odobrenja za izradu pečata i žigova s grbom Republike Hrvatske;
 • obavlja upravne i stručne poslove u vezi s nadzorom i provedbom propisa o uredskom poslovanju, propisa o sadržaju naziva tijela državne uprave, lokalne i područne (regionalne) i mjesne samouprave;
 • odlučuje o sukobu nadležnosti javnopravnih tijela u upravnim stvarima u kojima nema tijela drugog stupnja;
 • obavlja nadzor nad provedbom ZUP-a i primjenom pravnih instituta propisanih ZUP-om, usklađenost materijalnih propisa s temeljnim odredbama ZUP-a;
 • prati stanje o primjeni ZUP-a te predlaže poduzimanje mjera za poboljšanje učinkovitosti;
 • inicira potrebnu izmjenu zakonskih propisa;
 • izrađuje i daje stručna mišljenja o obavljanju pojedinih upravnih radnji propisanih ZUP-om te načinu primjene pravnih instituta;
 • izrađuje stručna mišljenja u svezi poništavanja ili ukidanja rješenja, odnosno oglašavanja rješenja ništavim od strane Vlade Republike Hrvatske kao tijela ovlaštenog za nadzor.