Ustrojstvo

Upravna inspekcija ustrojena je kao samostalna ustrojstvena jedinica u Ministarstvu uprave (Samostalni sektor za upravnu inspekciju).
Načelnica Samostalnog sektora za upravnu inspekciju: Branka Pavičić
 
Unutar Samostalnog sektora za upravnu inspekciju ustrojene su dvije službe:Služba za inspekciju državne uprave:

 
  • obavlja inspekcijske poslove koji se odnose na primjenu zakona i drugih propisa o ustrojstvu, djelokrugu i načinu rada tijela državne uprave i drugih državnih tijela 
  • nadzor u provedbi zakona i drugih propisa o državnim službenicima i namještenicima
  • nadzor u provedbi općeg upravnog postupka, posebnih upravnih postupaka uredskog poslovanja u tijelima državne uprave, drugim državnim tijelima i pravnim osobama s javnim ovlastima
  • po potrebi sudjeluje sa drugim ustrojstvenim jedinicama u provedbi upravnog nadzora 
  • obavlja druge upravne i stručne poslove koji su posebnim zakonima i drugim propisima stavljeni u djelokrug upravne inspekcije 

Voditeljica službe: Kristina Ratković 
 

Služba za inspekciju lokalne i područne (regionalne) samouprave:

 
  • obavlja inspekcijske poslove koji se odnose na primjenu zakona i drugih propisa o ustrojstvu, djelokrugu i načinu rada tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
  •  nadzor u provedbi zakona i drugih propisa o službenicima i namještenicima u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave -
  • nadzor u provedbi općeg upravnog postupka, posebnih upravnih postupaka uredskog poslovanja u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave -
  • po potrebi sudjeluje sa drugim ustrojstvenim jedinicama u provedbi upravnog nadzora -
  • obavlja druge upravne i stručne poslove koji su posebnim zakonima i drugim propisima stavljeni u djelokrug upravne inspekcije 
 
Voditeljica službe: Željka Fajdetić
 

 
 

Dokumenti