Ustrojstvo

Zakonom o upravnoj inspekciji („Narodne novine“ broj 15/2018), koji je stupio na snagu dana 1. srpnja 2018. godine,  uređeno je ustrojstvo, poslovi, način rada, prava i dužnosti upravne inspekcije.
 

Ustrojstvo i djelokrug upravne inspekcije

 
Upravna inspekcija obuhvaća:
 
(1) državnu upravnu inspekciju
koja se ustrojava kao samostalna unutarnja ustrojstvena jedinica u središnjem tijelu državne uprave nadležnom za poslove upravne inspekcije (Ministarstvu uprave)
 
 
(2) upravnu inspekciju ureda   
koja se ustrojava u uredima državne uprave u županijama, propisom o unutarnjem ustrojstvu ureda.
 
 
Predmet nadzora upravne inspekcije
 
(1) U tijelima državne uprave, drugim državnim tijelima, tijelima i upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave upravna inspekcija:
– nadzire primjenu zakona i drugih propisa kojima se uređuje sustav, ustrojstvo i način rada
  tih tijela
– nadzire primjenu zakona i drugih propisa kojima se uređuju službenički odnosi
– nadzire primjenu zakona kojim se uređuje upravni postupak
– nadzire primjenu propisa o uredskom poslovanju
– nadzire primjenu propisa o sadržaju naziva tijela i uporabi propisanih obilježja i simbola
– nadzire primjenu propisa o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske
– postupa po predstavkama podnesenim radi osiguranja ili zaštite prava građana i pravnih
   osoba pred nadziranim tijelima koje se odnose na predmet inspekcijskog nadzora
– nadzire uvjete i način ostvarivanja javnosti rada
– provodi inspekcijski nadzor u slučajevima utvrđenim posebnim zakonom.
 
(2) U pravnim osobama koje imaju javne ovlasti upravna inspekcija:
– nadzire primjenu zakona kojim se uređuje upravni postupak
– nadzire primjenu propisa o uredskom poslovanju
– nadzire primjenu propisa o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske
– postupa po predstavkama podnesenim radi osiguranja ostvarivanja ili zaštite prava građana i
   pravnih osoba pred pravnim osobama koje imaju javne ovlasti koje se odnose na predmet
   inspekcijskog nadzora
– nadzire uvjete i način ostvarivanja javnosti rada
– provodi inspekcijski nadzor u slučajevima utvrđenim posebnim zakonom.
 
 
Inspekcijski nadzor provode: 
 
(1) državni upravni inspektori (Ministarstva uprave)
(2) upravni inspektori ureda (upravni inspektori ureda državne uprave u županijama)
 
Sukladno odredbama članka 42. Zakona o upravnoj inspekciji, do početka rada upravne inspekcije ureda, poslove upravne inspekcije iz članka 3. stavka 2. istog Zakona obavljat će državna upravna inspekcija.
Započete postupke inspekcijskog nadzora, do početka rada upravne inspekcije ureda, dovršit će državna upravna inspekcija.
 
 
 
 

(1) Ustrojstvo i djelokrug državne upravne inspekcije

Državna upravna inspekcija ustrojena je kao samostalna ustrojstvena jedinica u Ministarstvu uprave - Samostalni sektor za upravnu inspekciju.
 
 
Državni upravni inspektori Samostalnog sektora za upravnu inspekciju 
 
  • provode inspekcijski nadzor nad:
            – središnjim tijelima državne uprave
            – drugim državnim tijelima   
            – uredima državne uprave u županijama
            – Gradom Zagrebom i upravnim tijelima Grada Zagreba
            – pravnim osobama koje imaju javne ovlasti, a obavljaju djelatnost na području grada
               Zagreba, u dijelu obavljanja javnih ovlasti.
 
  • po potrebi mogu provoditi inspekcijski nadzor nad:
            – tijelima i upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i
            – pravnim osobama koje imaju javne ovlasti, a obavljaju djelatnost na području  
               županije, u dijelu obavljanja javnih ovlasti.

 
Načelnica Samostalnog sektora za upravnu inspekciju: Branka Pavičić


 
Unutar Samostalnog sektora za upravnu inspekciju ustrojene su dvije službe:
 
Služba za inspekciju državne uprave
Državni upravni inspektori Službe za inspekciju državne uprave
  • provode inspekcijski nadzor nad:
            – središnjim tijelima državne uprave
            – drugim državnim tijelima   
            – uredima državne uprave u županijama
 

Voditeljica službe: Kristina Ratković


 
Služba za inspekciju lokalne i područne (regionalne) samouprave
Državni upravni inspektori Službe za inspekciju lokalne i područne (regionalne) samouprave
  • provode inspekcijski nadzor nad:
 – Gradom Zagrebom i upravnim tijelima Grada Zagreba
 –  pravnim osobama koje imaju javne ovlasti, a obavljaju djelatnost na području grada
    Zagreba, u dijelu obavljanja javnih ovlasti
 
Voditelj/ica službe:
Državni upravni inspektori Službe za inspekciju državne uprave po potrebi mogu obavljati poslove iz djelokruga Službe za inspekciju lokalne i područne (regionalne) samouprave i obrnuto.
 

2) Ustrojstvo i djelokrug upravne inspekcije ureda

 
Uredbom o unutarnjem ustrojstvu ureda državne prave u županijama („Narodne novine“ broj       
84/2018), a sukladno odredbi članka 5. stavka 4. Zakon o upravnoj inspekciji, obavljanje poslova upravne inspekcije utvrđeno je u okviru Službe za opću upravu.
 
 
Upravni inspektori ureda   
 
  • provode inspekcijski nadzor nad:
– tijelima i upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i
– pravnim osobama koje imaju javne ovlasti, a obavljaju djelatnost na području
   županije, u dijelu obavljanja javnih ovlasti.
 

 

Dokumenti