Pravo prednosti pri zapošljavanju

Upravna inspekcija nadzire provedbu odredaba zakona kojima je uređeno ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, osoba s invaliditetom te mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata i članova njihovih obitelji.
 
Nadležnost Upravne inspekcije odnosi se na provedbu odredaba u pravu prednosti pri zapošljavanju u tijela državne uprave, tijela sudbene vlasti, tijela državne vlasti i druga državna tijela, upravna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: tijela javne uprave).
 
Inspektorat rada u Ministarstva rada i mirovinskog sustava Inspektorat rada u Ministarstva rada i mirovinskog sustava nadzire provedbu odredaba o pravu prednosti pri zapošljavanju u javne službe i javne ustanove kojima je osnivač ili jedan od osnivača Republika Hrvatska, općina, grad, županija, izvanproračunski i proračunski fondovi, pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske kao i pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima.
 
Osoba koja smatra da joj je povrijeđeno pravo prednosti pri zapošljavanju, može  podnijeti zahtjev/predstavku upravnoj inspekciji za provedbu inspekcijskog nadzora u roku propisanom posebnim zakonom.
 
Ukoliko upravna inspekcija utvrdi da u postupku prijma nije izvršena povreda prava, izvijestit će podnositelja zahtjeva za nadzor i čelnika tijela o rezultatima provedenoga inspekcijskog nadzora.
Dodatne informacije o pravu prednosti pri zapošljavanju