Samostalni sektor za razvoj javne uprave i EU projekte

Samostalni sektor za razvoj javne uprave i EU projekte obavlja stručne i administrativne poslove:
  • u vezi s organizacijom i provedbom aktivnosti predviđenih u okviru strateških i provedbenih dokumenata za područje razvoja javne uprave
  • sudjeluje u pripremi i praćenju provedbe Nacionalnog programa reformi kroz Europski semestar;
  • prati utjecaje EU politika, provedbe resornih javnih politika, strateških dokumenata i propisa na sustav javne uprave u Republici Hrvatskoj
  • prikuplja i obrađuje podatke o provedbi reforme javne uprave i drugih podataka iz područja javne uprave za potrebe drugih ustrojstvenih jedinica Ministarstva;
  • prikuplja, objedinjava i sistematizira službene podatke o javnoj upravi u Republici Hrvatskoj, o sustavima javne uprave te o reformskim inicijativama, projektima i inovacijama u području javne uprave u zemljama EU i drugim zemljama;
  • surađuje s međunarodnim institucijama te uspostavlja i unaprjeđuje suradnju sa znanstveno-istraživačkom zajednicom i udrugama te međunarodnim organizacijama u Republici Hrvatskoj koje se bave javnom upravom;
  • koordinira procese upravljanja kvalitetom i uvođenje standarda u tijelima javne uprave;
  • obavlja stručne poslove vezane uz pripremu, izradu, provedbu, praćenje i koordinaciju projekata Ministarstva financiranih iz različitih izvora uključujući, između ostalog, programe EU, međunarodne financijske institucije te bilateralne izvore financiranja kojima je korisnik Ministarstvo;
  • pružanje razvojne pomoći koju Ministarstvo osigurava drugim zemljama uključujući i pripremu i praćenje provedbe twinning projekata financiranih sredstvima EU;
  • surađuje s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i drugim tijelima državne uprave te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.