Samostalni odjel za unutarnju reviziju

Samostalni odjel za unutarnju reviziju:
 • provodi unutarnje revizije za cjelokupno Ministarstvo i korisnike proračuna iz nadležnosti koji nemaju, odnosno nisu u obvezi ustrojiti vlastitu unutarnju reviziju u skladu s najboljom strukovnom praksom i standardima unutarnje revizije te kodeksom strukovne etike;
 • neovisno i objektivno obavlja poslove unutarnje revizije, daje stručno mišljenje i preporuke za poboljšanje sustava unutarnjih kontrola;
 • ima savjetodavnu ulogu u cilju poboljšanja poslovanja;
 • obavlja unutarnju reviziju svih programa, projekata, aktivnosti i poslovnih procesa;
 • obavlja revizije usklađenosti poslovanja sa zakonima i drugim propisima te aktima Ministarstva, revizije uspješnosti poslovanja i financijske revizije te revizije informacijskih sustava;
 • procjenjuje cjelokupno poslovanje kroz procese i sustav unutarnjih kontrola te analizira, testira i ocjenjuje sustav unutarnjih kontrola u poslovnim procesima iz djelokruga Ministarstva;
 • provodi unutarnju reviziju projekata financiranih iz sredstava EU;
 • procjenjuje sustav unutarnjih kontrola u korištenju sredstava EU;
 • provodi pojedinačne unutarnje revizije i daje preporuke revidiranim jedinicama i ministru;
 • obavlja posebne revizije na zahtjev ministra;
 • izrađuje izvješća o obavljenoj unutarnjoj reviziji koja podnosi ministru;
 • prati provedbu preporuka navedenih u izvješćima iz prethodno obavljenih revizija;
 • izrađuje strateške i godišnje planove unutarnje revizije;
 • izrađuje pojedinačna, periodična i godišnja izvješća o radu unutarnje revizije;
 • surađuje s ustrojstvenom jedinicom Ministarstva financija nadležnom za harmonizaciju aktivnosti razvoja sustava unutarnjih kontrola te joj dostavlja strateške i godišnje planove;
 • prati i predlaže stalnu izobrazbu unutarnjih revizora;
 • procjenjuje praćenje provedbe preporuka Državnog ureda za reviziju;
 • obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.