Samostalni odjel za unutarnju reviziju

Samostalni odjel za unutarnju reviziju obavlja poslove unutarnje revizije za Ministarstvo, u skladu s najboljom strukovnom praksom i standardima unutarnje revizije te kodeksom strukovne etike, te:
 
 • neovisno i objektivno obavlja poslove unutarnje revizije, daje stručna mišljenja i ima savjetodavnu ulogu u cilju poboljšanja poslovanja;
 • obavlja unutarnju reviziju svih poslovnih procesa i sustava;
 • obavlja revizije usklađenosti poslovanja sa zakonima i drugim propisima te aktima Ministarstva, revizije uspješnosti poslovanja i financijske revizije;
 • procjenjuje cjelokupno poslovanje kroz procese i sustav unutarnjih kontrola te analizira, testira i ocjenjuje sustav unutarnjih kontrola u poslovnim procesima iz djelokruga Ministarstva;
 • provodi unutarnju reviziju financijskog i tehničko-upravljačkog sustava programa i projekata financiranih iz sredstava Europske unije i drugih sredstava strane pomoći; procjenjuje sustav unutarnjih kontrola u korištenju sredstava Europske unije i drugih sredstava strane pomoći te utvrđuje razinu usuglašenosti s važećim propisima u zemlji i procedurama koje zahtijeva Europska unija;
 • provodi pojedinačne unutarnje revizije i daje preporuke revidiranim jedinicama i ministru;
 • obavlja posebne revizije na zahtjev ministra;
 • izrađuje izvješća o obavljenoj unutarnjoj reviziji koja podnosi ministru;
 • prati provedbu preporuka navedenih u izvješćima iz prethodno obavljenih revizija i o tome izvješćuje ministra;
 • izrađuje strateške i godišnje planove unutarnje revizije;
 • izrađuje godišnja izvješća o radu unutarnje revizije i dostavlja ih nadležnim osobama i institucijama u skladu s važećim propisima;
 • izrađuje periodična izvješća o radu unutarnje revizije na zahtjev ministra;
 • surađuje i dostavlja strateške i godišnje planove te godišnja izvješća Središnjoj harmonizacijskoj jedinici u Ministarstvu financija;
 • prati i predlaže stalnu izobrazbu unutarnjih revizora, te obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom i drugim propisima.