Kabinet ministra

Kabinet ministra obavlja stručne, administrativne i organizacijske poslove za ministra i državne tajnike u cilju omogućavanja nesmetanog i uspješnog obavljanja njihovih službenih zadataka i protokolarnih poslova:
 
 • priprema nastupe ministra i državnih tajnika u sredstvima javnog informiranja te u tome usko surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva;
 • obavlja poslove koji se odnose na komunikaciju i prezentaciju aktivnosti Ministarstva;
 • izrađuje mišljenja na dostavljene nacrte prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa i akata;
 • sudjeluje u izradi propisa i drugih akata iz djelokruga Ministarstva u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva;
 • sudjeluje u izradi strateškog plana Ministarstva;
 • koordinira provedbu politika i odluka po pitanjima iz djelokruga pojedinih uprava i ustrojstvenih jedinica Ministarstva te koordinira poslove koji obuhvaćaju djelokrug više ustrojstvenih jedinica Ministarstva.


Kabinet ministra obavlja poslove:
 
 • pribavljanja dokumentacije i materijala od upravnih organizacija u sastavu Ministarstva i drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva za potrebe ministra i državnih tajnika, 
 • inicira poslove koji se odnose na jačanje horizontalne koordinacije unutar Ministarstva;
 • obavlja poslove iz područja procjene učinaka propisa sukladno posebnom zakonu;
 • zaprima upite građana, pravnih osoba i javnopravnih tijela te postupa po istima;
 • objavljuje i ažurira podatke na mrežnim stranicama Ministarstva;
 • sudjeluje u radu stručnih radnih skupina, povjerenstava i drugih savjetodavnih radnih tijela;
 • obavlja te organizira i koordinira postupke savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja zakona te drugih propisa i akata;
 • zaprima predstavke i pritužbe građana i pravnih osoba te postupa po istima;
 • obavlja i druge stručne i administrativne poslove za potrebe ministra i državnih tajnika.