Glavno tajništvo


Glavno tajništvo obavlja:
 •  financijsko-planske, računovodstvene, organizacijske te opće, pomoćne i tehničke poslove za potrebe Ministarstva i Odbora za državnu službu;
 • koordinira poslove izrade strateškog i godišnjeg plana te sastavljanja izvješća o radu Ministarstva i drugih izvješća na zahtjev ministra;
 • usklađuje rad unutarnjih ustrojstvenih jedinica i upravnih organizacija u sastavu Ministarstva;
 • izrađuje prijedlog financijskog plana za tekuću godinu u skladu s uputama ministra, prati njegovo ostvarivanje i obavlja nadzor nad namjenskim trošenjem sredstava za potrebe razdjela Ministarstva;
 • obavlja računovodstvene poslove, poslove koordinacije uspostave i razvoja financijskog upravljanja i kontrole u Ministarstvu;
 • obavlja poslove vezane za ljudske potencijale Ministarstva, Odbora za državnu službu te imenovanja predstojnika ureda državne uprave u županijama;
 • koordinira predlaganje planova prijma, osposobljavanja i stručnog usavršavanja državnih službenika Ministarstva;
 • rješava o zahtjevima za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija;
 • nabavlja robu, radove i usluge;
 • obavlja poslove uredskog poslovanja;
 • obavlja opće, tehničke i druge pomoćne poslove;
 • skrbi o urednom i pravilnom održavanju i korištenju imovine, sredstava za rad, opremanju prostora Ministarstva, voznom parku, korištenju i održavanju automobila te pruža informatičku podršku Ministarstvu;
 • obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.