Glavno tajništvo

Glavno tajništvo obavlja:
 
 • pravne, financijsko-planske, računovodstvene, organizacijske te opće, pomoćne i tehničke poslove za potrebe Ministarstva;
 • koordinira poslove izrade strateškog i godišnjeg plana te sastavljanja izvještaja o radu Ministarstva i drugih izvještaja na zahtjev ministra;
 • koordinira provedbu politika i odluka po pitanjima iz djelokruga pojedinih uprava i ustrojstvenih jedinica Ministarstva;
 • izrađuje prijedlog financijskog plana za tekuću godinu u skladu s naputcima ministra te prati njegovo ostvarivanje i obavlja nadzor nad namjenskim trošenjem sredstava;
 • obavlja računovodstvene poslove, poslove koordinacije uspostave i razvoja financijskog upravljanja i kontrole u Ministarstvu;
 • obavlja poslove vezane za ljudske potencijale Ministarstva, te koordinira predlaganje planova prijma, osposobljavanja i stručnog usavršavanja državnih službenika Ministarstva;
 • nabave roba, radova i usluga;
 • obavlja poslove uredskog poslovanja;
 • opće, tehničke i druge pomoćne poslove;
 • skrbi o urednom i pravilnom održavanju i korištenju imovine, sredstava za rad, opremanju prostora Ministarstva, voznom parku, korištenju i održavanju automobila;
 • po nalogu ministra koordinira poslove koji obuhvaćaju djelokrug više ustrojstvenih jedinica Ministarstva.