Registri

Ministarstvo uprave nadležno je za vođenje sljedećih registra neprofitnih pravnih osoba:
 
 • Registar političkih stranaka Republike Hrvatske,
 • Evidencija pravnih osoba Katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj,
 • Evidencija vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj,
 • Registar vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina,
 • Fundacijska knjiga,
 • Upisnik predstavništva stranih zaklada i fundacija u Republici Hrvatskoj,
 • Zakladna knjiga.

Registar udruga Republike Hrvatske i Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj jedinstveni su registri u koje se upisuju udruge odnosno strane udruge pri nadležnom uredu državne uprave u županiji odnosno gradskom uredu za opću upravu grada Zagreba nadležnom za poslove opće uprave prema sjedištu udruge odnosno strane udruge.
 

Propisi

 • Zakon o udrugama (NN 74/14)
 • Pravilnik o obrascima i načinu vođenja Registra udruga u Republici Hrvatskoj i Registra stranih udruga u Republici Hrvatskoj (NN 04/15)
 • Zakon o političkim strankama (NN 76/93111/96164/98 i 36/01)
 • Pravilnik o obrascima i načinu vođenja registra političkih stranaka, te obrascima i postupku prijave osnivanja i djelovanja ustrojstvenih oblika političke stranke (NN 79/94 i 144/10)
 • Zakon o zakladama i fundacijama (NN 36/95 i 64/01)
 • Pravilnik  o upisu u zakladni upisnik (NN 04/96103/01 i 144/10)
 • Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj (NN 83/02)
 • Pravilnik o obrascima i načinu vođenja Evidencije vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj (NN 9/0312/0324/04 i 144/10)
 • Protokol o načinu upis pravnih osoba Katoličke Crkve (NN Međunarodni ugovori 15/03 i 16/03)
 • Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina (NN 155/0247/1080/10 i 93/11)
 • Zakon o Registru vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina (NN 80/11 i 34/12 )
 • Pravilnik o obrascima i načinu vođenja Registra vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina (NN 106/11)
 

Možda vas zanima i...