Državne matice

Državne matice su evidencija o osobnim stanjima građana u koje se upisuju činjenice rođenja, sklapanja braka i smrti i drugi podaci o tim činjenicama utvrđeni zakonom.

Državne matice vode se za svako naseljeno mjesto po matičnim područjima.

Poslove osobnih stanja građana obavljaju nadležna upravna tijela županija, odnosno Gradski ured za opću upravu Grada Zagreba nadležan za poslove opće uprave, a državne matice neposredno vode državni službenici-matičari.
 

Matičarstvo

 • Zakon o državnim maticama (NN 96/9376/13, 98/19)
 • Obiteljski zakon (NN 103/15, 98/19)
 • Naputak za provedbu Zakona o državnim maticama i upisu posvojenja u maticu rođenih (NN 26/08)
 • Uredba o područjima matičnih ureda(NN 2/98)
 • Pravilnik o obrascu matice vjenčanih, izvacima i potvrdama koji se izdaju na temelju državnih matica (NN 91/13)
 • Pravilnik o sadržaju i obliku potvrde za sklapanje braka (NN 67/17)
 • Pravilnik o mjerilima za određivanje iznosa naknade za sklapanje braka izvan službene prostorije (NN 36/20)
 • Pravilnik o obrascu potvrde o smrti (NN 46/11)
 • Pravilnik o obrascima i načinu izdavanja izvadaka iz državnih matica namijenjenih inozemstvu (NN 48/94)
 • Zakon o upravnim pristojbama (NN 115/16)
 • Uredba o tarifi upravnih pristojbi (NN 8/17, 37/17, 129/17)
 • Zakon o proglašenju nestalih osoba umrlima i o dokazivanju smrti (NN 10/74)


Upravni postupak

 • Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09)


Osobno ime


Zaštita osobnih podataka

 • Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka),SL EU L119
 • Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (NN 42/18)


Pravo na pristup informacijama

 • Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/1385/15)


Državljanstvo

 • Zakon o hrvatskom državljanstvu (NN 53/9170/9128/92113/93 i 4/94-ispravak odluke USRH, 130/11 ,  110/15, 102/19)
 • Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja evidencije o državljanstvu, obrascu i cijeni obrasca domovnice (NN 113/169/17)


Osobni identifikacijski broj

 • Zakon o osobnom identifikacijskom broju (NN 60/08)
 • Pravilnik o osobnom identifikacijskom broju (NN 1/09117/10, 125/13, 31/15 i 1/17)


Matični broj


Legalizacija isprava i međunarodni ugovori

 
 • Zakon o preuzimanju Zakona o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu (NN 53/91)
 • Zakon o međunarodnom privatnom pravu (NN 101/17)
   


Višestrani ugovori

 • Konvencija o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava (Službeni list FNRJ 10/1965, tekst Konvencije objavljen u Međunarodni ugovori NN, 11/11)
 • Konvencija o izdavanju određenih izvadaka iz matičnih knjiga namijenjenih inozemstvu (Međunarodni ugovori 1967. godine)
 • Konvencija o izdavanju izvadaka iz matičnih knjiga na više jezika (Službeni list SFRJ, Međunarodni ugovori, broj 8/1991)
 • Bečka konvencija o konzularnim odnosima (Međunarodni ugovori NN, 12/93)
 • Konvencija o pravima djeteta (Službeni list SFRJ 15/1990)
 • Konvencije za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka (NN Međunarodni ugovori 04/05)
 • Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (NN Međunarodni ugovori 18/97)


Dvostrani ugovori

 • Ugovor s Alžirom o pravnoj pomoći u građanskim i kaznenim stvarima od 31. 03. 1982.
 • Ugovor s Austrijom o uzajamnom pravnom prometu od 16. 12. 1954.
 • Ugovor s Belgijom o pravnoj pomoći u građanskim i trgovačkim stvarima od 24. 09. 1971.
 • Sporazum s Vladom Bosne i Hercegovine i Vladom Federacije Bosne i Hercegovine o pravnoj pomoći u građanskim i kaznenim stvarima od 26. 02. 1996.
 • Ugovor s Bugarskom o uzajamnoj pravnoj pomoći od 23. 03. 1956.
 • Ugovor s Ciprom o pravnoj pomoći u građanskim i kaznenim stvarima od 19. 09. 1984.
 • Ugovor s Češkom o reguliranju pravnih odnosa u građanskim, obiteljskim i kaznenim stvarima od 20. 01. 1964.
 • Ugovor s Francuskom o izdavanju isprava o osobnom stanju i oslobođenju od legalizacije od 29. 10. 1969.
 • Ugovor s Irakom o pravnoj suradnji od 1987. godine
 • Ugovor s Grčkom o uzajamnim pravnim odnosima od 18. 06. 1959.
 • Ugovor s Italijom o uzajamnoj pravnoj pomoći u građanskim i upravnim stvarima od 03. 12. 1960.
 • Ugovor s Libijom o konzularnim odnosima od 01. 07. 1981.
 • Ugovor s Mađarskom o uzajamnom pravnom prometu od 07. 03. 1968.
 • Ugovor s Republikom Makedonijom o pravnoj pomoći u građanskim i kaznenim stvarima iz 1995.
 • Ugovor s Mongolijom o pružanju pravne pomoći u građanskim, obiteljskim i kaznenim stvarima 08. 06. 1981.
 • Ugovor s Poljskom o pravnom prometu u građanskim i kaznenim stvarima od 06. 02. 1960.
 • Ugovor s Rumunjskom o pravnoj pomoći od 18. 10. 1960.
 • Ugovor sa Slovačkom o reguliranju pravnih odnosa u građanskim, obiteljskim i kaznenim stvarima od 20. 01. 1964.
 • Ugovor s republikom Slovenijom o pravnoj pomoći u građanskim i kaznenim stvarima od 07. 02. 1994.
 • Ugovor sa Srbijom i Crnom Gorom o pravnoj pomoći u građanskim i kaznenim stvarima od 15. 09. 1997.
 • Ugovor s Rusijom o pravnoj pomoći u građanskim, obiteljskim i kaznenim stvarima od 24. 02. 1962.
 • Ugovor s Turskom o pravnoj pomoći u građanskim i trgovačkim stvarima od 10. 02. 1999.
 • Ugovor sa Svetom Stolicom o suradnji na području odgoja i kulture od 1997.