Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina

Prijava u e-Sustav

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina jamči i regulira širok raspon prava nacionalnih manjina. Vlada Republike Hrvatske, najmanje jednom godišnje podnosi Hrvatskom saboru Izvješće o provođenju Ustavnog zakona i o utrošku sredstava koja se u Državnom proračunu osiguravaju za potrebe nacionalnih manjina. Izradu izvješća koordinira Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, a u njegovoj izradi sudjeluju uz Ministarstvo uprave i druga ministarstva te druga nadležna tijela.

Ministarstvo uprave, u okviru svoga djelokruga vrši nadzor nad provedbom velikog dijela Ustavnog zakona te sukladno tome prikuplja velik broj podataka koji se ugrađuju u godišnje Izvješće o provedbi Ustavnog zakona. Točnije, Ministarstvo uprave u okviru svog zakonom utvrđenog djelokruga vrši nadzor nad pravom na: ravnopravnu službenu uporabom jezika i pisma nacionalnih manjina, očuvanje tradicijskih naziva i oznaka te na uporabu znamenja i simbola pripadnika nacionalnih manjina, zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina u Hrvatskom saboru, u predstavničkim i izvršnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, stručnim službama i uredima Vlade Republike Hrvatske, u upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te sudjelovanjem pripadnika nacionalnih manjina u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća i predstavnika nacionalnih manjina.

Većinu tih podataka Ministarstvo uprave svake godine traži od jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave obzirom da se radi o pravima nacionalnih manjina koja se ostvaruju na lokalnoj razini u općinama, gradovima i županijama.

U okviru Projekta IPA 2012 „Potpora učinkovitoj provedbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina“ započetog 9. svibnja 2016. godine, a završenog 9. svibnja 2017. godine izrađen je elektronički sustav za nadzor i izvještavanje  o manjinskim pravima na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou (e-Sustav).

E-sustav služi za izvještavanje o provedbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina iz djelokruga Ministarstva uprave te omogućuje uvid u primjenu Ustavnog zakona u bilo kojoj jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave, budući da se koristi u svim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i Gradu Zagrebu. E-Sustav se koristi jednom godišnje, od 2018. godine prilikom izrade Izvješća o provedbi Ustavnog zakona i o utrošku sredstava u Državnom proračunu.

U sklopu istog IPA Projekta, izrađen je i priručnik o Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina namijenjen službenicima na centralnoj, regionalnoj i lokalnoj razini koji rade na poslovima provedbe i praćenja provedbe Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, koji sadrži i podatke o novom e-Sustavu.

Nadalje, izrađena je i brošura s najvažnijim podacima o pravima nacionalnih manjina temeljem Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.