Unošenje riječi "Hrvatska" u tvrtku trgovačkog društva

Vlada Republike Hrvatske Zaključkom od 1. kolovoza 2013. godine (NN 101/13), ovlastila je Ministarstvo uprave da sukladno članku 15. stavku 1. Zakona o trgovačkim društvima, daje suglasnost za unošenje u tvrtku trgovačkog društva riječi "Hrvatska" te njenih izvedenica, kao i zastave i grba Republike Hrvatske, uključivši i njihovo oponašanje.

Zahtjev za dobivanje suglasnosti za unošenje riječi "Hrvatska" ili njenih izvedenica u tvrtku trgovačkog društva, podnosi se Ministarstvu uprave, s odgovarajućim obrazloženjem koje opravdava traženje predmetne suglasnosti.

Zahtjev podnosi odgovorna osoba trgovačkog društva, sa sljedećim prilozima:
  • punomoć za zastupanje, ako zahtjev podnosi opunomoćenik;
  • nacrt osnivačkog akta društva koje se osniva, odnosno izmijenjeni osnivački akt za društvo koje se mijenja (bez ovjere javnog bilježnika);
  • ako zahtjev podnosi strano trgovačko društvo, potrebno je dostaviti njegov izvadak iz registra trgovačkih društava (ne stariji od 6 mjeseci) uz ovjereni prijevod izvatka izrađen kod ovlaštenog stalnog sudskog tumača za određeni strani jezik, te
  • 35 kuna državnih biljega upravne pristojbe.

Sva navedena dokumentacija dostavlja se u originalu, osim nacrta osnivačkog akta predmetnog društva.
 
Propisi:
  • Zakon o trgovačkim društvima (NN  111/93, 34/99, 121/99 – vjerodostojno tumačenje, 52/00 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 111/12, 68/13 i 110/15)
  • Zaključak Vlade Republike Hrvatske (NN 101/13)