Registri

Ministarstvo uprave nadležno je za vođenje sljedećih registra neprofitnih pravnih osoba:
 
 • Registar političkih stranaka Republike Hrvatske,
 • Evidencija pravnih osoba Katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj,
 • Evidencija vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj,
 • Registar vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina.

Registar udruga Republike Hrvatske i Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj jedinstveni su registri u koje se upisuju udruge odnosno strane udruge pri županijama, odnosno Gradu Zagrebu prema sjedištu udruge odnosno strane udruge.

Registar zaklada Republike Hrvatske i Registar stranih zaklada u Republici Hrvatskoj jedinstveni su registri u koji se upisuju zaklade odnosno strane zaklade pri nadležnom upravnom tijelu županije odnosno gradskom uredu za opću upravu grada Zagreba nadležnom za poslove opće uprave prema sjedištu zaklade odnosno strane zaklade.

 

Propisi

 • Zakon o udrugama (NN 74/14, 70/17 i 98/19)
 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Registra udruga u Republici Hrvatskoj i Registra stranih udruga u Republici Hrvatskoj (NN 04/15 i 14/20)
 • Zakon o političkim strankama (NN 76/93111/96164/9836/01 i 01/07)
 • Pravilnik o obrascima i načinu vođenja Registra političkih stranaka te obrascima i postupku prijave osnivanja i djelovanja ustrojstvenih oblika političkih stranaka (NN 79/94144/10 i 27/20)
 • Zakon o zakladama (NN 106/18 i 98/19
 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra zaklada Republike Hrvatske i registra stranih zaklada u Republici Hrvatskoj (NN 56/19)
 • Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica  (NN 83/02 i 73/13)
 • Pravilnik o obrascima i načinu vođenja Evidencije vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj (NN 9/0312/03 -ispravak, 24/04 ,144/10124/12 i 21/20)
 • Protokol o načinu upis pravnih osoba Katoličke Crkve (NN Međunarodni ugovori 15/03 i 16/03)
 • Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina (NN 155/0247/1080/10 i 93/11)
 • Zakon o Registru vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina (NN 80/1134/12 i 98/19)
 • Zakon o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina (NN 25/19)
 • Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja Registra vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina te obrascima za upis i izdavanje isprava (NN 106/11 i 21/20)
 • Pravilnik o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina (NN 24/06)
 • Zaključak Vlade Republike Hrvatske (NN101/13)
 • Zakon o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske (NN 33/95)
 • Pravilnik za primjenu Zakona o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske (NN 93/95)
 


 

Dokumenti