Izbori općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba

Općinski načelnici, gradonačelnici, župani i gradonačelnik Grada Zagreba biraju se na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem na mandat od četiri godine.
Općinski načelnici, gradonačelnici i župani imaju zamjenike koji se biraju zajedno i istovremeno s njima.
 

Raspisivanje izbora

Redoviti izbori za općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike održavaju se svake četvrte godine, treće nedjelje u svibnju, istodobno s izborima za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Izbore za općinske načelnike, gradonačelnike, župane i njihove zamjenike raspisuje Vlada Republike Hrvatske posebnom odlukom kojom određuje točan dan njihove provedbe.
Od dana raspisivanja izbora do dana održavanja izbora ne može proteći manje od 30 niti više od 60 dana.
 

Aktivno i pasivno biračko pravo

Općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike biraju hrvatski državljani s navršenih 18 godina koji imaju prebivalište na području jedinice u kojoj se provodi izbor.

Za općinskog načelnika, gradonačelnika, župana i njihovog zamjenika može se kandidirati i biti izabran hrvatski državljanin s navršenih 18 godina života koji na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora ima najmanje šest mjeseci prijavljeno prebivalište na području jedinice za čije se tijelo izbori provode.
Nitko se ne može istovremeno kandidirati za općinskog načelnika, odnosno gradonačelnika i za župana. Navedeno se primjenjuje i na zamjenike općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana.

 

Kandidiranje

Kandidate za općinske načelnike, gradonačelnike, župane i njihove zamjenike mogu predlagati:
 • političke stranke registrirane u Republici Hrvatskoj na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora
 • birači.

Kandidate za općinskog načelnika, gradonačelnika, župana i njihovog zamjenika može predložiti jedna politička stranka te dvije ili više političkih stranaka.

Birači predlažu kandidata grupe birača, a podnositelji kandidature kandidata grupe birača su prva tri po redu potpisnika kandidature. Kandidat ujedno može biti i podnositelj/potpisnik svoje kandidature.

Potpise  birača za predlaganje kandidata za izbor općinskog načelnika, gradonačelnika i župana te njihove zamjenike dužne su prikupiti i političke stranke.

Za pravovaljanost stranačkih kandidatura te kandidatura prijedloga grupe birača za izbor općinskog načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika potrebno je prikupiti najmanje:
 
 • 35 potpisa birača u jedinicama do 350 stanovnika,
 • 50 potpisa birača u jedinicama s više od 350, do 500 stanovnika,
 • 80 potpisa birača u jedinicama s više od 500, do 1.000 stanovnika,
 • 100 potpisa birača u jedinicama s više od 1.000, do 2.500 stanovnika,
 • 150 potpisa birača u jedinicama s više od 2.500, do 5.000 stanovnika,
 • 250 potpisa birača u jedinicama s više od 5.000, do 10.000 stanovnika,
 • 450 potpisa birača u jedinicama s više od 10.000, do 20.000 stanovnika,
 • 600 potpisa birača u jedinicama s više od 20.000, do 35.000 stanovnika,
 • 900 potpisa birača u jedinicama s više od 35.000, do 60.000 stanovnika,
 • 1.200 potpisa birača u jedinicama s više od 60.000, do 100.000 stanovnika,
 • 1.500 potpisa birača u jedinicama s više od 100.000, do 200.000 stanovnika,
 • 2.500 potpisa birača u jedinicama s više od 200.000, do 300.000 stanovnika,
 • 3.200 potpisa birača u jedinicama s više od 300.000, do 500.000 stanovnika,
 • 5.000 potpisa birača u jedinicama s više od 500.000 stanovnika.

Podatke o potrebnom broju potpisa birača objavljuje Državno izborno povjerenstvo na svojim internetskim stranicama, a na temelju prethodno dostavljenih podataka od strane središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

 

Pravo pripadnika nacionalnih manjina na zastupljenost

Pravo na zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana iz redova nacionalnih manjina određuje se sukladno odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i zakona kojim se uređuje sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave. Pravo na zastupljenost u izvršnom tijelu osigurava se pripadnicima nacionalnih manjina u jedinicama u kojima ostvaruju pravo na razmjernu zastupljenost u predstavničkom tijelu.

U jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u kojima se pravo na zastupljenost pripadnika nacionalne manjine u izvršnom tijelu treba osigurati sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina, jedan zamjenik općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana bira se iz reda pripadnika nacionalnih manjina na način određen zakonom kojim se uređuje izbor izvršnog tijela. Izabrani zamjenik predstavnik je nacionalne manjine u izvršnom tijelu.

Pravo na zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina imaju i nacionalne manjine kojima je neovisno o udjelu pripadnika nacionalnih manjina u ukupnom stanovništvu jedinice, pravo na zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina propisano statutom jedinice.

Zamjenik općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina bira se neposredno na izborima tajnim glasovanjem na mandat od četiri godine, istovremeno, na isti način i po istom postupku kao i općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan.
Pravo birati zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina imaju samo birači pripadnici manjina koje imaju pravo na zamjenika te imaju prebivalište u jedinici.
Pravo biti biran za zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina ima birač iz reda pripadnika nacionalnih manjina koji na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora ima najmanje šest mjeseci prijavljeno prebivalište na području jedinice za čije se tijelo izbori provode.
Za zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika odnosno župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina izabran je kandidat koji na izborima dobije najviše glasova birača koji su glasovali.

 

Izborna promidžba

Izborna promidžba počinje danom objave zbirne kandidacijske liste, a prestaje 24 sata prije dana održavanja izbora.
Izborna šutnja počinje protekom izborne promidžbe, a završava na dan održavanja izbora u devetnaest sati. Za vrijeme izborne šutnje zabranjeno je javno predstavljanje i obrazlaganje izbornih programa sudionika biračima, nagovaranje birača da glasuju za određenu kandidacijsku listu ili kandidata, objavljivanje procjena izbornih rezultata kao i objavljivanje prethodnih, neslužbenih rezultata izbora, izjava i intervjua sudionika izborne promidžbe te navođenje njihovih izjava ili pisanih djela.

Sudionici izborne promidžbe su kandidati, nositelji kandidacijskih lista grupe birača, političke stranke, odnosno dvije ili više političkih stranaka, naznačeni na objavljenoj listi kandidata i zbirnoj listi.
Svi sudionici izborne promidžbe imaju pravo na  izbornu promidžbu pod jednakim uvjetima. Izbornu promidžbu sudionici vode slobodno, otvoreno, javno i argumentirano, a suprotstavljanje i sučeljavanje treba biti obrazloženo i utemeljeno na činjenicama.

 

Tijela za provedbu izbora

Tijela koja provode izbore su:
 • Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske
 • Izborno povjerenstvo Grada Zagreba
 • županijska, gradska i općinska izborna povjerenstva te
 • birački odbori.

 

Provođenje izbora

Općinski načelnik, gradonačelnik i župan te njihovi zamjenici biraju se većinom glasova svih birača koji su glasovali prema evidenciji u izvatku iz popisa birača i priloženim potvrdama za glasovanje.

Za općinskog načelnika, gradonačelnika i župana izabran je kandidat koji na izborima dobije više od 50% glasova birača koji su glasovali (prvi krug glasovanja).
Međutim, ako se za izbor općinskog načelnika, gradonačelnika i župana kandidirao samo jedan ili samo dva kandidata, za općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana izabran je kandidat koji na izborima dobije najveći broj glasova.

Ako niti jedan kandidat ne dobije potrebnu većinu glasova u prvom krugu glasovanja, održat će se drugi krug glasovanja četrnaesti dan nakon održavanja prvog kruga glasovanja. U drugom krugu glasovanja izabran je kandidat koji dobije veći broj glasova birača koji su glasovali.
Ako u drugom krugu glasovanja oba kandidata dobiju jednak broj glasova, održat će se treći krug glasovanja, a ako u trećem krugu glasovanja oba kandidata dobiju jednak broj glasova, izborni postupak ponavlja se u cijelosti. 

Glasovanje se obavlja osobno na biračkom mjestu, glasačkim listićem. Glasovanje traje neprekidno od sedam do devetnaest sati, kada se biračka mjesta zatvaraju.
Glasuje se samo za kandidate navedene na glasačkom listiću, a glasački listić se popunjava zaokruživanjem rednog broja ispred imena i prezimena kandidata za kojega birač glasuje.

Rezultate izbora za općinskog načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika utvrđuje nadležno izborno povjerenstvo jedinice na temelju rezultata glasovanja na svim biralištima u jedinici.

 

Zaštita izbornog prava

Ustavni sud Republike Hrvatske nadzire ustavnost i zakonitost izbora za općinske načelnike, gradonačelnike, župane i njihove zamjenike i rješava izborne sporove u skladu s odredbama Zakona o lokalnim izborima.