Financiranje političkih aktivnosti i izborne promidžbe i referenduma

Zakonom o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma uređuje se način financiranja:
  • političkih stranaka,
  • zastupnika izabranih s neovisnih lista i zastupnika nacionalnih manjina koje su kandidirali birači ili udruge nacionalnih manjina (nezavisni zastupnici),
  • članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih s liste grupe birača (nezavisni vijećnici),
  • neovisnih lista, odnosno lista grupe birača i kandidata,
  • referendumskih aktivnosti.
 
Uređuje se stjecanje i trošenje sredstava te nadzor i revizija.

Odredbe ovoga Zakona primjenjuju se na redovito godišnje financiranje političkih stranaka, nezavisnih zastupnika i nezavisnih vijećnika, te na financiranje izborne promidžbe političkih stranaka, neovisnih lista, odnosno lista grupe birača i kandidata na izborima za Predsjednika Republike Hrvatske, za zastupnike u Hrvatski sabor, za članove za Europski parlament, za općinske načelnike, gradonačelnike, župane i njihove zamjenike te za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Ministar uprave je 30. siječnja 2020. donio Pravilnik o sadržaju, načinu vođenja i obrascu evidencije o političkim strankama i nezavisnim vijećnicima zastupljenim u predstavničkim tijelima jedinica samouprave (NN 14/20).

Poslove vođenja evidencije, kao povjerene poslove državne uprave obavljaju upravna tijela županija, odnosno Grada Zagreba.

Evidencija se vodi u elektroničkom obliku, na propisanom obrascu koji je dostupan na ovoj internetskoj stranici.

Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (NN 29/19 i 98/19) dostupan je na sljedećoj POVEZNICI