Financiranje političkih aktivnosti i izborne promidžbe i referenduma

Zakonom o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma uređuje se način financiranja:
  • političkih stranaka,
  • zastupnika izabranih s neovisnih lista i zastupnika nacionalnih manjina koje su kandidirali birači ili udruge nacionalnih manjina (nezavisni zastupnici),
  • članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih s liste grupe birača (nezavisni vijećnici),
  • neovisnih lista, odnosno lista grupe birača i kandidata,
  • referendumskih aktivnosti.
 
Uređuje se stjecanje i trošenje sredstava te nadzor i revizija.

Odredbe ovoga Zakona primjenjuju se na redovito godišnje financiranje političkih stranaka, nezavisnih zastupnika i nezavisnih vijećnika, te na financiranje izborne promidžbe političkih stranaka, neovisnih lista, odnosno lista grupe birača i kandidata na izborima za Predsjednika Republike Hrvatske, za zastupnike u Hrvatski sabor, za članove za Europski parlament, za općinske načelnike, gradonačelnike, župane i njihove zamjenike te za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Ministar uprave je 5. srpnja 2013. donio Pravilnik o sadržaju, načinu vođenja i obrascu evidencije o političkim strankama zastupljenim u predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i članovima predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranima s liste grupe birača (NN 90/13 i 96/13).

Evidenciju uspostavljaju i vode uredi državne uprave u županijama, svaki na području županije iz svoje nadležnosti, odnosno nadležno upravno tijelo Grada Zagreba za područje Grada Zagreba.

Podaci se uspostavljaju i vode u elektroničkom obliku, na propisanom obrascu koji je dostupan na ovoj internetskoj stranici.

Zakon o financiranju političkih aktivnosti, promidžbe i referenduma (NN 29/19) dostupan je na sljedećoj POVEZNICI