5. Uprava za politički sustav i organizaciju uprave


Uprava za politički sustav i organizaciju uprave obavlja poslove provedbe državne politike i druge upravne i stručne poslove koji se odnose na politički i izborni sustav, sustav i ustrojstvo državne uprave i ustanove, poslove upravnog nadzora koji se odnose na sustav i ustrojstvo državne uprave te poslove neposredne provedbe zakona koji se odnose na unošenje riječi »Hrvatska« i drugog službenog znakovlja u tvrtke i nazive pravnih osoba.

Uprava obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na oblikovanje, provedbu i evaluaciju politike decentralizacije, sustav i ustrojstvo lokalne i područne (regionalne) samouprave; upravni nadzor u području sustava i ustrojstva lokalne i područne (regionalne) samouprave; nadzor zakonitosti općih akata, zakonitosti i načina rada tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; izradu nacrta prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa koji se odnose na sustav i ustrojstvo lokalne i područne (regionalne) samouprave; davanje stručnih mišljenja i objašnjenja o pitanjima njihove provedbe.

Uprava rješava u upravnim stvarima prvostupanjskog postupka te obavlja druge upravne i stručne poslove koji se odnose na registraciju političkih stranaka i vjerskih zajednica; rješava u upravnim stvarima drugostupanjskog postupka koji se odnose na udruge, strane udruge, zaklade i strane zaklade: provodi upravni nadzor nad provedbom zakona kojima se uređuju statusna pitanja političkih stranaka, udruga, zaklada i vjerskih zajednica, izrađuje nacrte prijedloga propisa iz svoga djelokruga i nadzire njihovu provedbu, izrađuje stručna mišljenja i objašnjenja o njihovoj primjeni te vodi službene evidencije iz svoga djelokruga.

Uprava obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na ostvarivanje prava pripadnika nacionalnih manjina koja su propisana Ustavom Republike Hrvatske, Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina i drugim posebnim zakonima.

Uprava obavlja upravne i stručne poslove vezane za izradu izvješća koja se odnose na prava pripadnika nacionalnih manjina u okviru djelokruga Ministarstva te izradu izvješća o provedbi mjera iz strategija koje se odnose na prava pripadnika nacionalnih manjina u okviru svoga djelokruga.

Uprava rješava u upravnim stvarima prvostupanjskog postupka i vodi registar te obavlja druge upravne i stručne poslove koji se odnose na registraciju vijeća, koordinaciju vijeća i predstavnika nacionalnih manjina te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Upravi za politički sustav i organizaciju uprave, ustrojavaju se:

5.1. Sektor za politički sustav i državnu upravu

5.2. Sektor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu

5.3. Sektor za neprofitne pravne osobe i nacionalne manjine.

 
5.1. Sektor za politički sustav i državnu upravu

 
Sektor za politički sustav i državnu upravu obavlja poslove koji se odnose na izradu nacrta prijedloga zakona kojim se uređuje izborni i politički sustav, nacrta prijedloga zakona kojim se uređuje financiranje političkih aktivnosti, izborna promidžba i referendum, nacrta prijedloga zakona kojim se uređuje ostvarivanje biračkog prava, nacrta prijedloga zakona kojim se uređuje postupak primopredaje vlasti, nacrta prijedloga zakona kojim se uređuju obveze i prava državnih dužnosnika te poslove koji se odnose na izradu nacrta prijedloga zakona kojim se uređuje sustav državne uprave, nacrta prijedloga zakona kojim se uređuje ustrojstvo i djelokrug tijela državne uprave, nacrta prijedloga zakona kojim se uređuju ustanove, nacrta prijedloga zakona kojim se ovlašćuje Vlada Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora, nacrta prijedloga zakona kojim se uređuju natpisne ploče javnopravnih tijela, te izradu prijedloga strateških i planskih dokumenata i predlaganje odgovarajućih izmjena zakona i drugih propisa iz svoga djelokruga u svrhu njihova materijalnog usklađivanja s pravnom stečevinom Europske unije.

Sektor obavlja poslove upravnog nadzora u upravnim područjima sustava i ustrojstva državne uprave, poslove neposredne provedbe zakona koji se odnose na prvostupanjsko rješavanje zahtjeva za unošenje u naziv ustanove riječi »Hrvatska« drugog službenog znakovlja u naziv ustanove sukladno zakonu kojim se uređuju ustanove te obavlja i druge upravne i stručne poslove koji se odnose na pružanje pravne i stručne pomoći tijelima državne uprave te davanje mišljenja javnopravnim tijelima te drugim pravnim i fizičkim osobama o odgovarajućoj primjeni zakona i drugih propisa iz svoga djelokruga, praćenje stanja te izradu stručnih podloga te, po potrebi, analiza, elaborata i izvješća o provedbi propisa iz svoga djelokruga.

U Sektoru za politički sustav i državnu upravu, ustrojavaju se:

5.1.1. Služba za politički i izborni sustav

5.1.2. Služba za sustav i nadzor državne uprave.

 
5.1.1. Služba za politički i izborni sustav

 
Služba za politički i izborni sustav obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na izborni sustav na državnoj razini; izbor članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske; financiranje političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma; ostvarivanje političkog prava sudjelovanja na izborima, pravo glasa i kandidature; postupak primopredaje vlasti; obveze i prava državnih dužnosnika; praćenje stanja i predlaganje mjera za unaprjeđenje izbornog sustava i financiranja političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma; obavljanje poslova nacionalne kontaktne točke za razmjenu informacija potrebnih za provedbu Uredbe br. 1141/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o statutu i financiranju europskih političkih stranaka i europskih političkih zaklada; izradu analiza i stručnih podloga u području izbornog i političkog sustava; izradu nacrta prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa iz područja političkog i izbornog sustava te nacrta prijedloga zakona o referendumu i drugim oblicima neposrednog odlučivanja i izjašnjavanja hrvatskih državljana s biračkim pravom; izradu stručnih mišljenja i objašnjenja o načinu njihove provedbe; izrađuje stručna mišljenja u okviru svoga djelokruga na dostavljene nacrte prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa i akata; izradu prijedloga stajališta na prijedloge akata EU u okviru djelokruga Službe; praćenje i predlaganje usklađivanja propisa iz djelokruga Službe s pravnom stečevinom EU; surađuje s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.
 
5.1.2. Služba za sustav i nadzor državne uprave
 
Služba za sustav i nadzor državne uprave obavlja poslove koji se odnose na izradu nacrta prijedloga zakona kojim se uređuje sustav državne uprave, nacrta prijedloga zakona kojim se uređuje ustrojstvo i djelokrug tijela državne uprave, nacrta prijedloga zakona kojim se uređuju ustanove, nacrta prijedloga zakona kojim se ovlašćuje Vlada Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora, nacrta prijedloga zakona kojim se uređuju natpisne ploče javnopravnih tijela, izradu prijedloga uredbe o općim pravilima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave, izradu prijedloga strateških i planskih dokumenata u upravnim područjima sustava i ustrojstva državne uprave te predlaganje odgovarajućih izmjena zakona i drugih propisa iz svoga djelokruga u svrhu njihova materijalnog usklađivanja s pravnom stečevinom Europske unije.

Služba obavlja poslove upravnog nadzora koji se odnose na nadzor usklađenosti nacrta prijedloga zakona kojima se uređuje stvarna nadležnost za obavljanje poslova državne uprave ili se utvrđuje povjeravanje poslova državne uprave ili se utvrđuju ovlaštenja za donošenje provedbenih propisa i privremenih interventnih mjera s odredbama zakona kojim se uređuje sustav državne uprave, provedbu nadzora usklađenosti prijedloga uredbi o unutarnjem ustrojstvu tijela državne uprave s odredbama zakona kojim se uređuje sustav državne uprave, zakona kojim se uređuje ustrojstvo i djelokrug tijela državne uprave i uredbe kojom se utvrđuju opća pravila za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave, nadzor usklađenosti nacrta pravilnika o unutarnjem redu s uredbama o unutarnjem ustrojstvu tijela državne uprave te na izradu prijedloga općih i pojedinačnih uputa o načinu provedbe propisa iz svoga djelokruga.

Služba obavlja poslove koji se odnose na prvostupanjsko rješavanje zahtjeva za unošenje u naziv ustanove riječi »Hrvatska«, »Republika«, »država« i njihovih izvedenica, drugih državna znamenja te naziva drugih država ili međunarodnih (međudržavnih) organizacija, njihovih grbova, zastava i drugog službenog znakovlja u naziv ustanove sukladno zakonu kojim se uređuju ustanove.

Služba obavlja druge poslove koji se odnose na pružanje pravne i stručne pomoći tijelima državne uprave pri izradi prijedloga uredbi o unutarnjem ustrojstvu, davanje mišljenja javnopravnim tijelima te drugim pravnim i fizičkim osobama o odgovarajućoj primjeni zakona i drugih propisa iz svoga djelokruga, izradu stručnih podloga te, po potrebi, analiza, elaborata i izvješća o provedbi propisa iz svoga djelokruga, praćenje stanja u državnoj upravi te praćenje pravne prakse u državnoj upravi drugih država članica Europske unije.
 
 
5.2. Sektor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu

 
Sektor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na sustav i ustrojstvo lokalne i područne (regionalne) samouprave; teritorijalni i organizacijski ustroj jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; decentralizaciju, djelovanje predstavničkih i izvršnih tijela; zakonitost akata, postupanja i načina rada tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; upravni nadzor; izborni sustav na lokalnoj razini; izradu nacrta prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa, praćenje njihove primjene te davanje stručnih mišljenja o načinu njihove provedbe; predlaganje mjera za unaprjeđenje stanja; izradu analiza, izvješća, evidencija i drugih akata; suradnju s udrugama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugim institucijama u području lokalne i područne (regionalne) samouprave; surađuje s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, ustrojavaju se:

5.2.1. Služba za decentralizaciju i teritorijalni ustroj

5.2.2. Služba za nadzor lokalne i područne (regionalne) samouprave.

 
5.2.1. Služba za decentralizaciju i teritorijalni ustroj
 
Služba za decentralizaciju i teritorijalni ustroj obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na sustav i ustrojstvo lokalne i područne (regionalne) samouprave; organizacijski i teritorijalni ustroj jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; oblikovanje politike i evaluaciju procesa decentralizacije, ustrojavanje upravnih odjela i službi (upravih tijela) jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; izborni sustav na lokalnoj razini; ostvarivanje političkog prava sudjelovanja na lokalnim izborima, pravo glasa i kandidature; praćenje rezultata izbora izvršnih tijela i članova predstavničkih tijela; djelovanje i način rada tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; prava članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i njihovih zamjenika; praćenje sustava mjesne samouprave u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave; izradu nacrta prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa, praćenje njihove primjene te davanje stručnih mišljenja o načinu njihove provedbe; rješavanje pitanja područnih odnosa jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; praćenje stanja i predlaganje mjera za unaprjeđenje sustava lokalne i područne (regionalne) samouprave; praćenje sustava mjesne samouprave u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave; izradu periodičnih izvješća i analiza te strateških dokumenata iz djelokruga Službe; izradu stručnih mišljenja, odgovora i drugih podnesaka; izradu mišljenja o usklađenosti drugih propisa s propisima iz djelokruga lokalne i područne (regionalne) samouprave; suradnju s drugim tijelima državne uprave; suradnju s udrugama jedinica i drugim institucijama u području lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Služba obavlja stručne i druge poslove koji se odnose na dobivanje odobrenja za sudjelovanje u Europskim grupacijama za teritorijalnu suradnju; obavljanje nadzora zakonitosti sporazuma o međunarodnoj sklopljenih između jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave s odgovarajućim lokalnim i regionalnim jedinicama drugih država; sudjelovanje u postupku imenovanja članova i zamjenika članova iz Republike Hrvatske u Odbor regija Europske unije te članova i zamjenika članova u Izaslanstvo jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Republike Hrvatske u Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe.

Služba obavlja stručne i druge poslove koji se odnose na praćenje stanja u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i izradu stručnih podloga i elaborata; vođenje evidencija za djelotvorno praćenje stanja u području lokalne i područne (regionalne) samouprave; praćenje pravne prakse u lokalnoj samoupravi drugih zemalja; izradu komparativnih analiza i studija; obavlja stručne i druge poslove koji se odnose na poticanje znanstvenog i stručnog razvitka lokalne samouprave; surađuje s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.
 
 
5.2.2. Služba za nadzor lokalne i područne (regionalne) samouprave

Služba za nadzor lokalne i područne (regionalne) samouprave obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na provedbu upravnog nadzora nad primjenom zakona i drugih propisa u području sustava i ustrojstva lokalne i područne (regionalne) samouprave; provedbu nadzora zakonitosti općih akata; provedbu nadzora zakonitosti pojedinačnih neupravnih akata; provedbu nadzora nad usklađivanjem statuta i drugih općih akata s važećim propisima te nadzora zakonitosti i načina rada tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; izradu nacrta prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa, praćenje njihove primjene te davanje stručnih mišljenja o načinu njihove provedbe; obavljanje stručnih poslova vezanih uz konstituiranje predstavničkih tijela; djelovanje predstavničkih i izvršnih tijela te načina obavljanja dužnosti; utvrđivanje uvjeta valjanosti mandata, njihovog trajanja i prestanka, mirovanja mandata i zamjenjivanja članova predstavničkih tijela; prati nastupanje uvjeta za raspuštanje predstavničkih tijela, imenovanje povjerenika Vlade Republike Hrvatske; prati nastupanje uvjeta za raspisivanje prijevremenih izbora te lokalnih referenduma; vodi evidencije o podacima potrebnim za rad Službe; izrađuje izvješća, analize, stručna mišljenja i druge akte; surađuje s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.
 
5.3. Sektor za neprofitne pravne osobe i nacionalne manjine

 
Sektor za neprofitne pravne osobe i nacionalne manjine rješava u upravnim stvarima prvostupanjskog postupka i vodi registre te obavlja druge upravne i stručne poslove koji se odnose na registraciju i upis promjena političkih stranaka, vjerskih zajednica i organizacijskih oblika vjerskih zajednica; rješava upravne stvari prvostupanjskog postupka koje se odnose na izdavanje odobrenja za riječ »Hrvatska« u nazivu pravnih osoba trgovačkih društava te odobrenja za izradu pečata i žigova s grbom Republike Hrvatske; vodi evidencije o odobrenim i nestalim pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske; rješava u upravnim stvarima drugostupanjskog postupka registracije i upisa promjena udruga, stranih udruga, zaklada i stranih zaklada; obavlja upis pravnih osoba Katoličke crkve u Evidenciju pravnih osoba Katoličke crkve u Republici Hrvatskoj i upis ustrojstvenih oblika političkih stranaka u propisanu evidenciju; provodi upravni nadzor nad provedbom zakona kojima se uređuju statusna pitanja političkih stranaka, udruga, zaklada i vjerskih zajednica; izrađuje nacrte prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa koji se odnose na statusna pitanja političkih stranaka, udruga, zaklada i vjerskih zajednica te nacrt prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa koji se odnose na zaštitu prava na pristup informacijama u suradnji s drugim nadležnim tijelom; izrađuje analize na temelju podataka iz službenih evidencija; upravlja jedinstvenim informatičkim programom registra udruga, stranih udruga, zaklada i stranih zaklada te utvrđuje ispravnost sadržaja aplikativnih informatičkih rješenja službenih evidencija utemeljenih na odredbama zakona i drugih propisa te predlaže mjere za poboljšanje ustrojstva i načina vođenja postojećih evidencija.

Sektor obavlja upravne i stručne poslove rješavanja u upravnim stvarima prvostupanjskog postupka i vodi registar, te obavlja druge upravne i stručne poslove koji se odnose na registraciju vijeća, koordinaciju vijeća i predstavnika nacionalnih manjina.

Sektor obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na izbore i ostvarivanje prava pripadnika nacionalnih manjina na zastupljenost u predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te na zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana; izbore za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina; provedbu nadzora nad statutima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u dijelu koji se odnosi na manjinska prava; sudjelovanje u praćenju ostvarivanja prava na zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina u tijelima državne uprave i tijelima jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave; izradu stručnih mišljenja vezanih uz ostvarivanje prava pripadnika nacionalnih manjina na zastupljenost u predstavničkim, izvršnim i upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; izradu analiza i izvješća o ostvarivanju prava pripadnika nacionalnih manjina u okviru djelokruga Ministarstva.

Sektor priprema izvješća koja se odnose na provedbu mjera vezanih za preporuke pučkog pravobranitelja, izvješća o provedbi mjera iz strategija koje se odnose na područje ostvarivanja prava pripadnika nacionalnih manjina te ostala izvješća u okviru svoga djelokruga; izrađuje stručna mišljenja u okviru svoga djelokruga na dostavljene nacrte prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa i akata; surađuje s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i drugim tijelima državne uprave, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Sektoru za neprofitne pravne osobe i nacionalne manjine, ustrojavaju se:

5.3.1. Služba za neprofitne pravne osobe

5.3.2. Služba za nacionalne manjine.

 
5.3.1. Služba za neprofitne pravne osobe
 
Služba za neprofitne pravne osobe rješava u upravnim stvarima prvostupanjskog postupka te obavlja druge upravne i stručne poslove koji se odnose na registraciju i upis promjena političkih stranaka, vjerskih zajednica i organizacijskih oblika vjerskih zajednica; vodi Registar političkih stranaka Republike Hrvatske, Evidenciju vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj i Evidenciju pravnih osoba Katoličke Crkve, rješava upravne stvari prvostupanjskog postupka koje se odnose na izdavanje odobrenja za riječ »Hrvatska« u nazivu trgovačkih društava te odobrenja za izradu pečata i žigova s grbom Republike Hrvatske; vodi evidencije o odobrenim i nestalim pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske; rješava u upravnim stvarima drugostupanjskog postupka registracije i upisa promjena udruga u Registar udruga Republike Hrvatske, stranih udruga u Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj, zaklada u Registar zaklada Republike Hrvatske i stranih zaklada u Registar stranih zaklada u Republici Hrvatskoj; obavlja upis i upis promjena pravnih osoba Katoličke crkve u Evidenciju pravnih osoba Katoličke crkve u Repub­lici Hrvatskoj i upis ustrojstvenih oblika političkih stranaka u popis ustrojstvenih oblika političkih stranaka; izrađuje nacrte prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa koji se odnose na statusna pitanja političkih stranaka, udruga, zaklada i vjerskih zajednica te nacrt prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa koji se odnose na zaštitu prava na pristup informacijama u suradnji s drugim nadležnim tijelom; provodi upravni nadzor nad provedbom zakona iz djelokruga Službe; izrađuje analize na temelju podataka iz službenih evidencija; izdaje potvrde iz službenih evidencija; upravlja jedinstvenim informatičkim programom registra udruga, stranih udruga, zaklada i stranih zaklada te utvrđuje ispravnost sadržaja aplikativnih informatičkih rješenja službenih evidencija utemeljenih na odredbama zakona i drugih propisa te predlaže mjere za poboljšanje ustrojstva i načina vođenja postojećih evidencija; izrađuje stručna mišljenja na dostavljene nacrte prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa i akata u okviru svoga djelokruga; surađuje s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.
 
5.3.2. Služba za nacionalne manjine
 
Služba za nacionalne manjine obavlja upravne i stručne poslove rješavanja u upravnim stvarima prvostupanjskog postupka koji se odnose na registraciju vijeća, koordinaciju vijeća i predstavnika nacionalnih manjina.

Služba obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na izbore i ostvarivanje prava pripadnika nacionalnih manjina na zastupljenost u predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te na zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana; izbore za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina; provedbu nadzora nad statutima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u dijelu koji se odnosi na manjinska prava; vođenje Registra vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina; sudjelovanje u praćenju ostvarivanja prava na zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina u tijelima državne uprave i tijelima jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave izradu stručnih mišljenja vezanih uz ostvarivanje prava pripadnika nacionalnih manjina na zastupljenost u predstavničkim, izvršnim i upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, izradu analiza i izvješća o ostvarivanju prava pripadnika nacionalnih manjina u okviru djelokruga Ministarstva te izvješća o provedbi mjera iz strategija koje se odnose na prava pripadnika nacionalnih manjina u okviru svoga djelokruga; izradu izvješća koja se odnose na provedbu mjera vezanih za preporuke Pučkog pravobranitelja u okviru svoga djelokruga; izrađuje stručna mišljenja na dostavljene nacrte prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa i akata u okviru svoga djelokruga; surađuje s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i drugim tijelima državne uprave, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.