4. Uprava za e-Hrvatsku

Uprava za e-Hrvatsku obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na informatizaciju unutarnjeg poslovanja državne uprave, međusobnu komunikaciju i interoperabilnost tijela državne uprave elektroničkim putem i modernizaciju poslova javne uprave kroz usluge elektroničke uprave, stručne poslove koji se odnose na planiranje, uvođenje i primjenu informacijsko-komunikacijske tehnologije.

Uprava obavlja poslove koji se odnose na razvitak informacijskog sustava državne uprave; uspostavu tehnološke i sigurnosne informatičke infrastrukture u tijelima državne uprave; racionalizaciju uporabe informatičkih resursa u tijelima državne uprave; povezivanje informacijskih sustava tijela državne uprave kroz jedinstvenu informacijsko-komunikacijsku mrežu; praćenje i koordinaciju projekata iz područja informacijsko-komunikacijske tehnologije u tijelima državne uprave; sudjelovanje u donošenju i praćenju provedbe zakona i drugih propisa u području primjene informacijsko-komunikacijske tehnologije u tijelima državne uprave; praćenje i koordinacija razvoja registarskih sustava državne uprave; razvitak primjene informacijske i komunikacijske tehnologije u sustavima elektroničke uprave, pripremu i praćenje provedbe Strategije e-Hrvatska 2020 i pripadajućeg Akcijskog plana.
 
Uprava obavlja stručne i administrativne poslove u koordinaciji priprema i provedbe specifičnih ciljeva iz područja poslova e-Hrvatske, priprema dokumentaciju za korištenje programa EU iz područja poslova e-Hrvatske, kao i fondova, programa relevantnih međunarodnih institucija i država članica EU; obavlja poslove vezane uz poboljšanje dostupnosti elektroničkih usluga, standardizaciju komunikacije s korisnicima, uključivanja svih društvenih skupina za korištenje elektroničkih usluga, unaprjeđenje sustava upravljanja zajedničkim poslovnim procesima u Ministarstvu, uredima državne uprave u županijama i drugim tijelima državne uprave te koordinaciju projekata u području informacijsko komunikacijske tehnologije.
 
Uprava surađuje s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.
 
U Upravi za e-Hrvatsku, ustrojavaju se:
4.1. Sektor za državnu informacijsku infrastrukturu
4.2. Sektor za razvoj elektroničke uprave.
 
4.1. Sektor za državnu informacijsku infrastrukturu
 
Sektor za državnu informacijsku infrastrukturu obavlja poslove na unaprjeđenju i upravljanju informacijsko-komunikacijskih sustava državne uprave temeljenih na načelima interoperabilnosti, razmjene i zajedničkog korištenja podataka, informacijske sigurnosti i zaštite podataka i osobnih podataka; planiranja, razvitka i podrške upravljanju Centrom dijeljenih usluga; koordinacije i aktivnog sudjelovanja u pripremi i provedbi svih strateških projekata informacijske infrastrukture i sigurnosti; osigurava i pruža stručnu tehničku i administrativnu pomoć tijelima i institucijama korisnicima digitalnih informacijskih servisa i usluga koje se pružaju putem Centra dijeljenih usluga te sustavu COP-a i upravljanju ljudskim potencijalima; predlaže i provodi mjere racionalizacije i optimizacije informatičkih resursa u tijelima državne uprave; priprema dokumentaciju i strateške dokumente za korištenje fondova EU; sudjeluje u planiranju financijskih sredstava u proračunu Ministarstva za projekte iz Sektora; surađuje s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na davanje stručnih mišljenja u okviru svoga djelokruga na dostavljene nacrte prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa i akata; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.
 
U Sektoru za državnu informacijsku infrastrukturu, ustrojavaju se:
4.1.1. Služba za digitalne informacijske servise
4.1.2. Služba za upravljanje Centrom dijeljenih usluga.
 
4.1.1. Služba za digitalne informacijske servise 
 
Služba za digitalne informacijske servise obavlja poslove vezane za razvitak i uspostavu zajedničkih digitalnih servisa kao osnovnih gradbenih komponenti koje tijela i institucije trebaju koristiti prilikom razvoja elektroničkih usluga za korisnike ili se koriste prilikom razvoja zajedničkih horizontalnih rješenja potrebnih u radu javne uprave; podrške pri uspostavi kompleksnih i inovativnih usluga elektroničke uprave koji će omogućiti stvaranje zajedničke arhitekture informacijskih sustava državne uprave temeljenih na načelima interoperabilnosti, razmjene i zajedničkog korištenja podataka te stvaranje visoke razine informacijske sigurnosti i zaštite podataka i osobnih podataka; u suradnji sa središnjim tijelom državne uprave nadležnim za razvoj digitalnog društva radi na primjeni standarda i normi radi ostvarivanja interoperabilnosti u primjeni informacijsko-komunikacijske tehnologije s naglaskom na otvorene norme i otvoreni kod; praćenje izvršenja proračuna s računa koji se odnose na informacijsko-komunikacijsku opremu i usluge; poslove podrške provedbi politika otvorenosti i dostupnosti informacija javnog sektora; priprema dokumentaciju i strateške dokumente za korištenje fondova EU; sudjeluje u planiranju financijskih sredstava u proračunu Ministarstva za projekte iz Službe; surađuje s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na davanje stručnih mišljenja u okviru svoga djelokruga na dostavljene nacrte prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa i akata; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.
 
4.1.2. Služba za upravljanje Centrom dijeljenih usluga
 
Služba za upravljanje Centrom dijeljenih usluga obavlja administrativne i tehničke poslove pri planiranju, uspostavi i razvitku Centra dijeljenih usluga, različitih kategorija usluga koje se pružaju na principima usluga iz "računalnog oblaka" tijelima i institucijama javne uprave; koordinacije pružatelja usluga na principima Centra dijeljenih usluga za potrebe tijela javnog sektora; upravljanje zajedničkim resursima i dijeljenom infrastrukturom, platformama tijela i institucija javne uprave; razvitka inovativnih rješenja u primjeni tehnologije "računalnog oblaka", kao i drugih povezanih tehnologija; suradnje na izradi politika razvoja širokopojasnog pristupa internetu u tijelima državne uprave; priprema dokumentaciju i strateške dokumente za korištenje fondova EU, sudjeluje u planiranju financijskih sredstava u proračunu Ministarstva za projekte iz Službe; surađuje s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na davanje stručnih mišljenja u okviru svoga djelokruga na dostavljene nacrte prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa i akata; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.
 
 
4.2. Sektor za razvoj elektroničke uprave
 
Sektor za razvoj elektroničke uprave obavlja stručne poslove analize elektroničkog poslovanja u tijelima državne uprave; predlaže i provodi mjere za poboljšanje poslovanja državne uprave korištenjem informacijsko-komunikacijske tehnologije; obavlja stručne poslove na uspostavi zajedničkih (horizontalnih) rješenja državne uprave te poticanju razvitka usluga elektroničke uprave; poticanja primjene inovativnih rješenja za elektroničku upravu; prati i koordinira projekte iz područja informacijsko-komunikacijskih tehnologija u tijelima državne uprave i projekte vezane uz razvitak državne informacijske infrastrukture;  prati i koordinira razvitak registarskih sustava u tijelima državne uprave; sudjeluje u pripremi dokumentacije i strateških dokumenata za korištenje fondova EU i drugih relevantnih programa EU i njezinih članica; sudjeluje u planiranju financijskih sredstava u proračunu Ministarstva za projekte iz Sektora; surađuje s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva.
 
Sektor obavlja poslove nadzora, vrednovanja i provedbe Strategije e-Hrvatska 2020 i pripadajućeg Akcijskog plana. Sektor obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na davanje stručnih mišljenja u okviru svoga djelokruga na dostavljene nacrte prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa i akata te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga. Sektor obavlja stručne poslove koji se odnose na planiranje, uvođenje i primjenu informacijsko-komunikacijske tehnologije u radu Ministarstva i koordinaciju s uredima državne uprave u županijama, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.
 
 U Sektoru za razvoj elektroničke uprave, ustrojavaju se:
4.2.1. Služba za modernizaciju usluga elektroničke uprave
4.2.2. Služba za razvoj zajedničkih aplikativnih rješenja
4.2.3. Služba za informatičku podršku.
 
4.2.1. Služba za modernizaciju usluga elektroničke uprave

Služba za modernizaciju usluga elektroničke uprave obavlja poslove koji se odnose na usuglašavanje zajedničkih (horizontalnih) projekata radi usklađenog razvitka elektroničkih usluga i njihovog pružanja korisnicima usluga elektroničke uprave; koordinacija u planiranju i realizaciji projekata vezanih uz modernizaciju usluga kroz elektroničku upravu; sustavno upravljanje i osiguranje održivosti, kontrolu kvalitete i rizika u pružanju elektroničkih javnih usluga; sudjeluje u pripremi dokumentacije i strateških dokumenata za korištenje fondova EU; sudjeluje u planiranju financijskih sredstava u proračunu Ministarstva za projekte iz Službe; surađuje s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva.
 
Služba obavlja poslove analize zajedničkih (horizontalnih) poslovnih procesa u tijelima državne uprave; pregleda, analize i koordinacije postojećih projekata vezanih uz razvitak elektroničkih usluga; poticanje razvitka kompleksnih elektroničkih usluga; u suradnji sa središnjim tijelom državne uprave nadležnim za razvoj digitalnog društva radi na primjeni standarda u razvitku elektroničkih usluga s ciljem omogućavanja ravnopravnog sudjelovanja svih društvenih skupina u njihovom korištenju.
 
Služba obavlja stručne poslove koji se odnose na praćenje i analizu potreba korisnika te njihovo poticanje na promjenu u načinu korištenja javnih usluga putem elektroničke uprave; u suradnji sa središnjim tijelom državne uprave nadležnim za razvoj digitalnog društva provodi sustavnu promociju primjene informacijske i komunikacijske tehnologije u cilju popularizacije korištenja informacijskih i komunikacijskih tehnologija u području javne uprave i u društvu u cjelini te obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na davanje stručnih mišljenja u okviru svoga djelokruga na dostavljene nacrte prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa i akata; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.
 
4.2.2. Služba za razvoj zajedničkih aplikativnih rješenja
 
Služba za razvoj zajedničkih aplikativnih rješenja obavlja poslove koji se odnose na usuglašavanje ciljeva u korištenju informacijske i komunikacijske tehnologije pri razvitku zajedničkih, horizontalnih rješenja u radu elektroničke uprave; usuglašavanje potreba te priprema i vođenje poslova na uspostavi jedinstvenih aplikativnih rješenja radi poboljšanja učinkovitosti elektroničke uprave; poticanje primjene i koordinacija u planiranju i realizaciji projekata vezanih uz uspostavu i korištenje zajedničkih rješenja za horizontalne poslovne procese; praćenje i koordinacija razvoja registarskih sustava državne uprave; sustavno upravljanje i osiguranje održivosti, kontrolu kvalitete i rizika u korištenju horizontalnih rješenja; mjerenje učinaka i zadovoljstva korisnika horizontalnih rješenja; sudjeluje u pripremi dokumentacije radi korištenja fondova EU u projektima namijenjenim za razvitak i uspostavu horizontalnih rješenja u području javne uprave; surađuje s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; obavlja poslove praćenja, vrednovanja i provedbe Strategije e-Hrvatska 2020 i pripadajućeg Akcijskog plana; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.
 
4.2.3. Služba za informatičku podršku

 
Služba za informatičku podršku obavlja stručne poslove koji se odnose na planiranje, uvođenje i primjenu informacijsko-komunikacijske tehnologije u radu Ministarstva i koordinaciju s uredima državne uprave u županijama; izrađuje planove te utvrđuje i primjenjuje norme za odabir i uporabu strojne i programske opreme te druge tehničke opreme za potrebe Ministarstva; brine o redovitom održavanju postojeće opreme i programskih rješenja; kontrolira i osigurava ispravno funkcioniranje računalne, komunikacijske i druge tehničke opreme u Ministarstvu te prati i osigurava pouzdan i usklađen rad svih dijelova informatičkih sustava kao što su operacijski sustavi, aplikativna programska rješenja, baze podataka i različiti programski alati; predlaže unaprjeđenja u načinu organizacije, smještaju, primjeni i korištenju informatičke tehnologije, aplikacija i podataka; vodi evidenciju računalne opreme te prati potrebe za nabavom nove informatičke opreme; osigurava informatičku i tehničku potporu svim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; pruža pomoć korisnicima informatičkog sustava te izrađuje interne upute za korištenje informatičke infrastrukture Ministarstva; uspostavlja i upravlja s razinama prava pristupa korisnika do pojedinih sustava, dijelova tih sustava i podataka; utvrđuje i nadzire provedbu sigurnosne politike za pristup i korištenje informacijskih i telekomunikacijskih sustava i resursa Ministarstva; predlaže, koordinira i provodi mjere zaštite informacijskih i telekomunikacijskih sustava; planira, organizira i provodi poslove povezivanja informacijsko-komunikacijskih sustava Ministarstva na državnu informacijsku infrastrukturu, kao i poslove povezivanja sa sustavima drugih tijela; koordinira poslove na uvođenju informacijsko-komunikacijskih sustava u uredima državne uprave u županijama; periodički i prema potrebi izrađuje analize, statistike i izvješća; surađuje s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u obavljanju poslova iz svoga djelokruga; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.