Javni natjecaji i interni oglasi

Postupak prijama u državnu službu provodi se sukladno odredbama Zakona o državnim službenicima i Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi.

Javni natječaj obavezan je kod prijama vježbenika i kada je to zakonom izrijekom propisano. U ostalim slučajevima, prije raspisivanja javnog natječaja, slobodna radna mjesta mogu se popunjavati putem internog oglasa na koji se mogu javiti samo državni službenici. Stoga se interni oglas objavljuje samo na web stranici ovoga Ministarstva, te na web stranici državnog tijela koje ga raspisuje. Interni oglasi objavljuju se i na oglasnoj ploči svih državnih tijela, kako bi službenici koji nemaju pristup webu bili upoznati sa internim oglasom. Interni oglasi raspisuju se, u pravilu, za radna mjesta na kojima je potrebno višegodišnje radno iskustvo na odgovarajućim poslovima u državnoj službi.

Rok za prijavu na interni oglas je 8 dana od dana objave na web stranici ovog Ministarstva.
Ukoliko se postupak po internom oglasu obustavi, raspisat će se javni natječaj na koji se može javiti svaki građanin Republike Hrvatske.
 
Javni natječaj obvezno se objavljuje u:
 
  • „Narodnim novinama“,
  •  web stranici Ministarstva uprave,
  •  web stranici državnog tijela koje raspisuje natječaj.

Javni natječaj može se objaviti i u dnevnom listu.

Rok za prijavu na javni natječaj je 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“. Prijave se podnose državnom tijelu koje je raspisalo natječaj.
U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje. Uz prijavu se prilažu životopis i dokazi o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, te uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Vrste dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta naznačuju se u javnom natječaju, ovisno o uvjetima za raspored na pojedino radno mjesto. Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Molimo da pažljivo pročitate što je sve potrebno priložiti uz prijavu. Ukoliko niste priložili sve što je potrebno ili prijavu niste podnijeli u roku, ne smatrate se kandidatom u postupku javnog natječajaU slučaju dvojbe o dokazima koji se prilažu, preporučamo da kontaktirate državno tijelo koje je raspisalo natječaj radi pojašnjenja i dodatnih informacija.