Uvjeti za prijam

Osoba se može primiti na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa ako:

a) je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba pri nadležnoj službi za zapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, sa stečenim:
 
  • akademskim nazivom magistra struke ili stručnog specijalista ili
  • stručnim nazivom sveučilišnog ili stručnog prvostupnika struke ili
  • s akademskim ili stručnim nazivom, odnosno akademskim stupnjem stečenim prije stupanja na snagu Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (»Narodne novine«, broj 107/2007), ili
  • sa završenom srednjom školom u trogodišnjem ili četverogodišnjem trajanju;

b) ima odgovarajući stupanj obrazovanja i struku predviđenu za obavljanje poslova radnog mjesta za čije se obavljanje prima na stručno osposobljavanje;

c)  nema radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u smislu odredbi Zakona o državnim službenicima;

d)  za nju ne postoje zapreke za prijam u državnu službu, utvrđene odredbom članka 49. stavka 1. Zakona o državnim službenicima