Planiranje izobrazbe

Svi su državni službenici dužni trajno usavršavati svoje stručne sposobnosti i vještine, usvajanjem  novih znanja i vještina i trajno ih unaprjeđujući, kako bi mogli kvalitetnije obavljati radne zadaće, biti učinkovitiji, u skladu s novim zahtjevima politika, čime se ujedno postiže veće zadovoljstvo u obavljanju posla te u konačnici veća organizacijska učinkovitost.

Zajednički programi izobrazbe su programi izobrazbe namijenjeni svim državnim službenicima, neovisno o tijelu u kojem su zaposleni, a mogu biti opći, ako sadržaj programa izobrazbe obuhvaća više upravnih područja i specijalistički, ako sadržaj programa izobrazbe obuhvaća samo jedno upravno područje.
Programe izobrazbe u pravilu organiziraju Državna škola za javnu upravu i posebna ustrojstvena jedinica u Ministarstvu uprave.

Posebni programi izobrazbe su programi izobrazbe namijenjeni isključivo državnim službenicima zaposlenima u istom državnom tijelu, a mogu ih pored navedenih tijela samostalno organizirati i resorna središnja tijela državne uprave, u skladu sa svojim institucionalnim potrebama.

Osim toga, državni službenici mogu pohađati specijalizirane obrazovne programe izvan državne službe kako bi usavršili svoje stručne sposobnosti i vještine.

Temeljem članka 4. Uredbe o oblicima, načinima i uvjetima izobrazbe državnih službenika (NN 10/07), Ministarstvo uprave provodi procjenu potreba za izobrazbom državnih službenika. Sva državna tijela dostavljaju Ministarstvu uprave svoje prijedloge programa izobrazbe državnih službenika zaključno sa 31. svibnjem tekuće godine za narednu godinu.

Od 2006. godine Ministarstvo uprave u suradnji s ustrojstvenim jedinicama za ljudske potencijale u tijelima državne uprave izrađuje redovita godišnja izvješća o procjeni potreba izobrazbe državnih službenika.

Metodologija Procjene potreba i planiranje izobrazbe državnih službenika usavršavana je tijekom nekoliko proteklih godina, s naglaskom na ulogu i zadaće službeno imenovanih koordinatora za izobrazbu u državnim tijelima.
Uz naglasak na  povećanje dostupnosti programa izobrazbe (na središnjoj i regionalnoj razini), planski prioriteti izobrazbe državnih službenika u narednom periodu su:
 
  • osposobljavanje i usavršavanje državnih službenika za obavljanje radnih zadaća vezanih uz članstvo u Europskoj uniji
  • osposobljavanje i usavršavanje državnih službenika s ciljem borbe protiv korupcije i izgrađivanja sustava vrijednosti i etičnog ponašanja službenika
  • usavršavanje rukovodećih državnih službenika
  • stjecanje i usavršavanje informatičkih vještina,
  • stjecanje i usavršavanje znanja stranih jezika
  • stjecanje i usavršavanje komunikacijskih vještina

Ministarstvo uprave je tijekom svibnja i lipnja 2016. godine provelo procjenu potreba izobrazbe državnih službenika za 2017. i 2018. godinu. Državna tijela su Ministarstvu uprave dostavila prijedlog institucionalnih potreba izobrazbe, iskazane za svaku godinu posebno. Prijedlog su pripremila na temelju procijenjenih individualnih potreba službenika zaposlenih u svom državnom tijelu, za što su koristila upitnik Ministarstva uprave temeljen na procjeni kompetencija (osnovne ili napredne razine).

Popis kompetencija za rukovodeće i nerukovodeće službenike uzet je iz Priručnika za državna tijela Republike Hrvatske: Preporučene kompetencije za rukovodeća i nerukovodeća radna mjesta, dostupan od rujna 2014. godine, objavljen na mrežnim stranicama Ministarstva uprave: https://uprava.gov.hr/UserDocsImages//Državna%20služba/2015/04-15//Preporučene%20kompetencije%20za%20rukovodeća%20i%20nerukovodeća%20%20radna%20mjesta%20-%20priručnik%20za%20državna%20tijela.pdf

Detaljna analiza prikupljenih podataka dostupna je u Izvješću o procjeni potreba izobrazbe državnih službenika za 2017. i 2018. godinu.