3. Uprava za službenički sustav

Uprava za službenički sustav obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na pravna pitanja službeničkog sustava, sustav plaća državnih službenika i namještenika te službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, suradnju i kolektivno pregovaranje sa sindikatima državnih službenika i namještenika, upravljanje i razvoj ljudskih potencijala u državnoj službi; upravljanje funkcionalnostima Registra zaposlenih u javnom sektoru i funkcionalnostima COP-a; obavljanje poslova provedbe upravnog nadzora nad primjenom propisa u području službeničkih odnosa, izradu strateških dokumenata, praćenje stanja te predlaganje mjera i planova za unaprjeđenje službeničkog sustava.
 
Uprava surađuje s domaćim i međunarodnim institucijama koje kreiraju politike, provode izobrazbu te jačaju suradnju u području službeničkog sustava; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na primjenu etičkih načela i jačanje integriteta u državnoj službi te promicanje i unaprjeđenje sustava vrijednosti u državnoj službi; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na stručno osposobljavanje i usavršavanje državnih službenika i namještenika te službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, odobravanje polaganja i organizaciju državnih stručnih ispita; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.
 
U Upravi za službenički sustav, ustrojavaju se:
3.1. Sektor za službeničke odnose
3.2. Sektor za razvoj ljudskih potencijala i etiku.
 
3.1. Sektor za službeničke odnose
 
Sektor za službeničke odnose obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na pravna pitanja službeničkog sustava, sustav plaća državnih službenika i namještenika te službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi; suradnju i kolektivno pregovaranje sa sindikatima državnih službenika i namještenika; praćenje stanja i predlaganje mjera za unaprjeđenje službeničkog sustava, izradu nacrta prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa iz područja službeničkih odnosa te davanje stručnih mišljenja i objašnjenja o pitanjima njihove provedbe; davanje stručnih mišljenja u okviru svoga djelokruga na dostavljene nacrte prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa i akata; davanje prethodne suglasnosti na pravilnike o unutarnjem redu tijela državne uprave i ureda i stručnih službi Vlade Republike Hrvatske; obavlja poslove provedbe upravnog nadzora nad primjenom propisa u području službeničkih odnosa i provedbu nadzora nad općim aktima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u području službeničkih odnosa; u suradnji s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva izrađuje prijedloge strateških dokumenata te nacionalnih programa u dijelu koji se odnosi na reformu službeničkog i platnog sustava u državnoj službi i lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na upravljanje ljudskim potencijalima u državnoj službi te upravlja funkcionalnostima Registra zaposlenih u javnom sektoru i funkcionalnostima COP-a u suradnji s ustrojstvenom jedinicom Ministarstva nadležnom za COP te Financijskom agencijom; pripremu izvješća za potrebe analize učinaka kolektivnog ugovora, izradu strateških i planskih dokumenata te propisa kojima se uređuju plaće i materijalna prava zaposlenih u državnoj službi i javnim službama; izrađuje strateške dokumente; prati stanje te predlaže mjere i planove za unapređenje službeničkog sustava; koordinira suradnju s Europskom mrežom javne uprave (u daljnjem tekstu: EUPAN) te drugim domaćim i međunarodnim institucijama u području službeničkog sustava; obavlja stručne i administrativne poslove za potrebe Službeničkog suda u Zagrebu, Višeg službeničkog suda i Zajedničke komisije za tumačenje odredaba i praćenje primjene Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike; priprema dokumentaciju i strateške dokumente za korištenje fondova EU; surađuje s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.
 
U Sektoru za službeničke odnose, ustrojavaju se:
3.1.1. Služba za službeničko zakonodavstvo
3.1.2. Služba za upravljanje ljudskim potencijalima u državnoj službi.
 
3.1.1. Služba za službeničko zakonodavstvo
 

Služba za službeničko zakonodavstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na pravna pitanja službeničkog sustava, sustav plaća državnih službenika i namještenika te službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi; suradnju i kolektivno pregovaranje sa sindikatima državnih službenika i namještenika; praćenje stanja i predlaganje mjera za unaprjeđenje službeničkog sustava; izradu nacrta prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa iz područja službeničkih odnosa te davanje stručnih mišljenja i objašnjenja o pitanjima njihove provedbe, davanje stručnih mišljenja u okviru svoga djelokruga na dostavljene nacrte prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa i akata; davanje prethodne suglasnosti na pravilnike o unutarnjem redu tijela državne uprave i ureda i stručnih službi Vlade Republike Hrvatske; obavlja poslove upravnog nadzora nad primjenom propisa u području službeničkih odnosa i poslove nadzora nad općim aktima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u području službeničkih odnosa, obavlja stručne i administrativne poslove za potrebe Službeničkog suda u Zagrebu, Višeg službeničkog suda i Zajedničke komisije za tumačenje odredaba i praćenje primjene Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike; surađuje s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.
 
3.1.2. Služba za upravljanje ljudskim potencijalima u državnoj službi
 
Služba za upravljanje ljudskim potencijalima u državnoj službi obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na: upravljanje ljudskim potencijalima u državnoj službi, upravljanje funkcionalnostima Registra zaposlenih u javnom sektoru u području upravljanja i razvoja ljudskih potencijala te COP-a; suradnju s ustrojstvenom jedinicom Ministarstva nadležnom za upravljanje funkcionalnostima u području COP-a te Financijskom agencijom; pripremu izvješća za potrebe analize učinaka kolektivnog ugovora, izradu strateških i planskih dokumenata te propisa kojima se uređuju plaće i materijalna prava zaposlenih u državnoj službi i javnim službama; analitičke poslove i izradu izvješća o broju i strukturi zaposlenih u državnoj službi te prati i analizira podatke iz Registra zaposlenih u javnom sektoru; izradu planova prijma u državnu službu; pružanje stručne pomoći državnim tijelima u provedbi postupka prijma u državnu službu, postupka ocjenjivanja državnih službenika i namještenika, te drugim postupanjima iz područja upravljanja ljudskim potencijalima; na mrežnoj stranici Ministarstva objavljuje javne natječaje za prijam u državnu službu i interne oglase u državnoj službi, pozive za testiranje te izradu rješenja o prijmu u državnu službu;  obavlja poslove nadzora nad raspisivanjem i provedbom javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi; obavlja poslove koji se odnose na davanje prethodne suglasnosti na planove prijma za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima i pripremu za objavu planova na mrežnoj stranici; pruža stručnu pomoć državnim tijelima i korisnicima te upravlja pristupom web aplikaciji (CIRCA) u dijelu aplikacije za povećanje mobilnosti u državnoj upravi te u dijelu aplikacije koji sadrži podatke o službenicima  na raspolaganju Vladi Republike Hrvatske; obavlja poslove koji se odnose na davanje stručnih mišljenja u okviru svoga djelokruga na dostavljene nacrte prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa i akata; poslove izrade kompetencijskog okvira u državnoj službi; prati stanje i predlaže mjere za unaprjeđenje sustava upravljanja ljudskim potencijalima u državnoj službi; izrađuje nacrte strateških dokumenata vezanih za upravljanje ljudskim potencijalima i sudjeluje u njihovoj provedbi; pruža stručnu i tehničku potporu provedbi domaćih i međunarodnih istraživanja u državnim tijelima u sklopu različitih projekata u području službeničkog sustava te koordinira suradnju s EUPAN-om i drugim domaćim i međunarodnim institucijama koje kreiraju politike ili jačaju suradnju u području službeničkog sustava; obavlja i druge poslove koji se odnose na upravljanje ljudskim potencijalima u državnoj službi; surađuje s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.
 
3.2. Sektor za razvoj ljudskih potencijala i etiku
 
Sektor za razvoj ljudskih potencijala i etiku obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na organizaciju i provedbu stručnog osposobljavanja i usavršavanja državnih službenika i namještenika te službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi; izradu nacrta prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa iz područja etike i razvoja ljudskih potencijala te davanja stručnih mišljenja i objašnjenja o pitanjima njihove provedbe; izrađuje stručna mišljenja u okviru svoga djelokruga na dostavljene nacrte prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa i akata; surađuje u provedbi aktivnosti Državne škole za javnu upravu te drugih domaćih i međunarodnih institucija koje provode izobrazbu državnih službenika i namještenika te službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na odobravanje polaganja i organizaciju državnih stručnih ispita; obavlja upravne i stručne poslove vezane uz službeničku etiku i jačanje integriteta u državnoj službi te promicanje i unaprjeđenje sustava vrijednosti u državnoj službi; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na razvoj ljudskih potencijala u državnoj službi te provodi analize i procjene potreba za izobrazbom u državnoj službi i sudjeluje u pripremi plana izobrazbe državnih službenika; obavlja poslove vezane za odobravanje programe studijskog dopusta za osposobljavanje i usavršavanje državnih službenika, izrađuje nacrte strateških dokumenata vezanih uz razvoj ljudskih potencijala i sudjeluje u njihovoj provedbi; surađuje s EUPAN-om te drugim domaćim i međunarodnim institucijama koje kreiraju politike, provode izobrazbu ili jačaju suradnju u području razvoja ljudskih potencijala; priprema dokumentaciju i strateške dokumente za korištenje fondova EU; sudjeluje u planiranju financijskih sredstava u proračunu Ministarstva za projekte iz Sektora; surađuje s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za razvoj ljudskih potencijala i etiku, ustrojavaju se:
3.2.1. Služba za stručno osposobljavanje i usavršavanje službenika
3.2.2. Služba za etiku i sustav vrijednosti.
 
3.2.1. Služba za stručno osposobljavanje i usavršavanje službenika
 
Služba za stručno osposobljavanje i usavršavanje službenika obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na organizaciju i provedbu stručnog osposobljavanja i usavršavanja državnih službenika; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na odobravanje polaganja i organizaciju državnih stručnih ispita, koordinaciju razvoja te izradu izmjena i dopuna sadržaja programa državnog stručnog ispita; obavlja administrativne i stručne poslove za Državnu ispitnu komisiju; izrađuje izvješća o postupanju i rješavanju upravnih stvari iz djelokruga Službe; vodi očevidnik o položenim državnim stručnim ispitima; utvrđuje ispravnost sadržaja aplikativnih informatičkih rješenja službenih evidencija utemeljenih na odredbama zakona i drugih propisa, obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na razvoj ljudskih potencijala u državnoj službi; priprema plan izobrazbe državnih službenika; odobrava programe studijskog dopusta za osposobljavanje i usavršavanje državnih službenika; obavlja poslove u vezi davanja prethodne suglasnosti na prilagodbene i vježbeničke programe, izrađuje nacrte strateških dokumenata vezanih uz razvoj ljudskih potencijala i sudjeluje u njihovoj provedbi; pruža stručnu i tehničku potporu provedbi domaćih i međunarodnih istraživanja u državnim tijelima u sklopu različitih projekata u području razvoja ljudskih potencijala; surađuje u provedbi aktivnosti Državne škole za javnu upravu te drugih domaćih i međunarodnih institucija koje provode osposobljavanje i usavršavanje državnih službenika; surađuje s EUPAN-om te drugim domaćim i međunarodnim institucijama odnosno mrežama koje kreiraju politike, provode izobrazbu ili jačaju suradnju u području razvoja ljudskih potencijala; daje stručna mišljenja u okviru svoga djelokruga na dostavljene nacrte prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa i akata; surađuje s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.
 
3.2.2. Služba za etiku i sustav vrijednosti

Služba za etiku i sustav vrijednosti obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na službeničku etiku i jačanje integriteta u državnoj službi te promicanje i unaprjeđenje sustava vrijednosti u državnoj službi; izrađuje stručna mišljenja o pitanjima vezanim uz sukob interesa, koruptivno i drugo neetičko ponašanje državnih službenika; prati međunarodne standarde na području etičkog postupanja državnih službenika te izrađuje prijedloge za unaprjeđenje etičkih standarda sukladno međunarodnoj praksi; zaprima pritužbe državnih službenika i namještenika te građana na neetičko postupanje državnih službenika; promiče etička načela u državnoj službi putem okruglih stolova i izdavanja promidžbenih materijala; obavlja poslove dežurstva na otvorenom telefonu radi zaprimanja pritužbi na neetično ponašanje državnih službenika; vodi evidenciju o zaprimljenim pritužbama i podacima o provedenim ispitnim postupcima o osnovanosti pritužbe; evidenciju o imenovanim povjerenicima u državnim tijelima te evidenciju o provedbi edukacije povjerenika za etiku i izrađuje godišnje izvješće o podnesenim pritužbama na neetično postupanje državnih službenika te ga objavljuje na mrežnoj stranici Ministarstva; izrađuje i predlaže upute i pojašnjenja povjerenicima za etiku u državnim tijelima; izrađuje stručna mišljenja u okviru svoga djelokruga na dostavljene nacrte prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa i akata; obavlja administrativne i stručne poslove za Etičko povjerenstvo; sudjeluje u izradi programa izobrazbe državnih službenika u području službeničke etike; surađuje s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.