Ustrojstvo

Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva uprave (NN 128/19) uređeno je unutarnje ustrojstvo Ministarstva uprave, nazivi unutarnjih ustrojstvenih jedinica i njihov djelokrug, način upravljanja i okvirni broj državnih službenika i namještenika u pojedinim ustrojstvenim jedinicama, način planiranja poslova, radno i uredovno vrijeme, kao i druga pitanja koja su od osobite važnosti za rad Ministarstva.