Strukturni fondovi

Strukturni kohezijski fondovi EU  imaju za cilj ostvarenje Kohezijske politike Europske unije. Trećinu proračuna EU iznose sredstva ovih fondova s ciljem ostvarenja gospodarske i društvene kohezije unutar zemalja EU.

Sredstva fondova su namijenjeni financiranju projekata koji doprinose smanjivanju razlika između razvijenih i manje razvijenih dijelova EU kao i promicanju konkurentnosti europskog društva i gospodarstva. Fondovima se koriste zemlje članice koje imaju potrebe za dodatnim ulaganjima u ujednačen i održiv gospodarski razvoj. Hrvatska će imati pravo na sredstva iz ovih fondova nakon stupanja u članstvo EU.

U pretpristupnom razdoblju Hrvatska ima priliku pripremiti se za upravljanje i korištenje tih fondova putem pretpristupnog programa IPA.

Instrumenti Kohezijske politike su fondovi iz kojih se i financira Kohezijska politika su:

1. Strukturni fondovi
 
1.1. Europski socijalni fond (engl. European Social Fund, ESF)
1.2. Europski fond za regionalni razvoj (engl. European Fund for Regional Development, ERDF)
 
2. Kohezijski fond (engl. Cohesion Fund, CF)

Ulaskom u Europsku uniju, Hrvatskoj će se otvoriti značajne financijske mogućnosti na području europskih fondova i financiranja projekata kroz instrumente kohezijske politike.

Ovi fondovi služe pružanju financijske podrške projektima financiranim u periodu 2007. – 2013., predstavljaju produženu ruku nacionalnih javnih politika zapošljavanja, podizanja konkurentnosti i povećanja BDP-a. Očekuje se da će ih Hrvatska koristiti u drugoj polovici 2013. godine, s time da se novi prioriteti i ciljevi očekuju u sljedećem financijskom periodu 2014. – 2020. godine. Za razumijevanje modaliteta financiranja iz strukturnih fondova važno je poznavati ciljeve koji se njima žele postići, a to su konvergencija, regionalna konkurentnost i zapošljavanje te europska međunarodna suradnja.

Cilj konvergencije jest potaknuti gospodarski razvoj i zaposlenost najslabije razvijenih država članica EU i njihovih regija kroz različita ulaganja u svim sektorima. Ostvarivanje konvergencije financira se sredstvima Europskog socijalnog fonda (ESF), Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF) i Kohezijskog fonda (CF). Najzastupljeniji je cilj sa oko 80% sredstava koja su na raspolaganju iz ovih fondova.

Regionalna konkurentnost i zapošljavanje postiže se nizom ekonomskih i socijalnih promjena, poticanjem inovacija, poduzetništva, ulaganjem u zaštitu okoliša i razvoj tržišta rada u regijama koje nisu obuhvaćene ostvarenjem cilja konvergencije, dok europska međunarodna suradnja označava jačanje suradnje na prekograničnoj, transnacionalnoj i međuregionalnoj razini kroz brojne lokalne i regionalne incijative.

Kao glavni fond, odnosno financijski instrument za ostvarivanje politike zapošljavanja ističe se Europski socijalni fond (ESF) koji pruža podršku regijama koje su pogođene visokom stopom nezaposlenosti.
Ne manje važan je i Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) koji je namijenjen smanjivanju razlika u razvoju pojedinih zemljopisnih područja ili između određenih socijalnih grupa. Uglavnom je usmjeren na infrastrukturne investicije, proizvodne investicije u cilju otvaranja radnih mjesta te na lokalni razvoj i razvoj malog i srednjeg poduzetništva. Kohezijski fond (CF) financira velike infrastrukturne projekte kojima se unapređuje okoliš i razvija prometna infrastruktura određena kao sastavni dio Trans-europske prometne mreže, s naznakom postoji mogućnost ulaganja izvan navedenih mreža.

U sklopu zajedničke poljoprivredne politike provode se brojna ulaganja u ribarstvo i poljoprivredu kroz Europski fond za ribarstvo (EFR) i Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR).

Od trenutka pristupanja Europskoj uniji 1. srpnja 2013. Hrvatskoj će biti na raspolaganju financijska pomoć. Proces programiranja RH kao punopravne zemlje članice EU odnosi se istovremeno na dvije financijske perspektive:
 
  • programiranje za kraj financijske perspektive 2007.-2013. (6 mjeseci), te
  • programiranja za financijsku perspektivu 2014. – 2020.

Uz ove dvije perspektive Hrvatskoj će biti na raspolaganju i financiranje iz tzv. Prijelaznog instrumenta (Transition Facility - TF) koji se dodjeljuje svim novim zemljama članicama Europske unije.