EU programi i projekti

Europska unija je kroz programe pomoći u proteklih petnaest godina dodijelila 1,6 milijardi eura za financiranje različitih projekata u Republici Hrvatskoj.
 

Pretpristupna pomoć

Do ulaska u Europsku uniju Republika Hrvatska je korisnica Instrumenta pretpristupne pomoći IPA (eng. Instrument for Pre-Accession assistance) koji je zamijenio programe prve generacije - CARDS, PHARE, ISPA i SAPARD.

Osnovni cilj programa IPA je pomoć državama kandidatkinjama i državama potencijalnim kandidatkinjama u usklađivanju nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije te jačanju kapaciteta za provedbu novih zakona i propisa.

Ministarstvo uprave je u svrhu reforme državne uprave, jačanja njenih kapaciteta, decentralizacije i implementacije programa reforme u više navrata koristila sredstva i pomoć iz programa CARDS i PHARE.

Također, Ministarstvo uprave je koristilo i koristi sredstva iz programa IPA, a nekoliko je novih projekata (projektnih prijedloga) u pripremi za buduća financijska razdoblja.
 

Programi unije

Republika Hrvatska također sudjeluje u korištenju određenih Programa Unije, koji predstavljaju integrirani niz aktivnosti koje usvaja Europska unija u svrhu promicanja suradnje između zemalja članica u različitim područjima povezanim sa zajedničkim politikama Europske unije.

Ministarstvo uprave aktivno sudjeluje u Programima Unije pod nazivom „Program podrške politikama za primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija“ (engl. Competitiveness and Innovation Framework Programme: The Information and Communication Technologies Policy Support Programme - CIP ICT PSP) i „Interoperabilna rješenja za europsku javnu upravu“ (engl. Interoperability Solutions for European Public Administrations - ISA ).

Više informacija o tim programima na:https://razvoj.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-1939/eu-fondovi/programi-unije-373/373
 

Strukturni fondovi EU

Nakon pristupanja u Europsku uniju, Republici Hrvatskoj na raspolaganju će biti sljedeći EU fondovi:
 
  • Strukturni instrumenti osmišljeni kao podrška ostvarivanju Kohezijske politike Europske unije:
  • Europski fond za regionalni razvoj
  • Europski socijalni fond
  • Kohezijski fond

Središnje koordinacijsko tijelo nadležno za upravljanje ovim fondovima je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Za prvih šest mjeseci članstva (od 1. srpnja 2013. do 31. prosinca 2013.) kroz navedene fondove Republici Hrvatskoj dodijeljena su sredstva u iznosu od 800 milijuna eura, od čega se 449,40 milijuna eura odnosi na fondove koji se koriste u okviru Kohezijske politike.

Tijelo zaduženo za koordinaciju programiranja za financijsku perspektivu 2014.-2020. je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. U rujnu 2012. godine Vlada RH je donijela Odluku o osnivanju Koordinacijskog povjerenstva za pripremu programskih dokumenata za financijsko razdoblje EU 2014. – 2020. i određivanju odgovornosti i zadataka tijela uključenih u rad Koordinacijskog povjerenstva.

Ministarstvo uprave je dobilo značajnu ulogu u postupku programiranja za financijsku perspektivu 2014. – 2020. i to kao vodeće tijelo Tematske radne skupine VI. za izradu programskih dokumenata u području pod nazivom: „Jačanje institucionalnih kapaciteta te učinkovita javna uprava“.

Fondovi koji podupiru Zajedničku poljoprivrednu politiku te Zajedničku ribarsku politiku Europske unije:
 
  • Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
  • Europski fond za ribarstvo

Provedba ovih fondova je u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede i Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.