Program e-učenje o ZUP-u

U okviru Projekta IPA 2008 „Potpora provedbi Zakona o općem upravnom postupku“ osmišljen je standardizirani program  e-učenja o ZUP-u, tzv. „E-learning program“, koji omogućuje dodatnu edukaciju o ZUP-u putem online edukacijskog programa te ga mogu koristiti i  građani i službenici.

Edukacijski materijal ovog programa pripremljen je od strane projektnih stručnjaka na temelju saznanja iz Analize potreba za edukacijom o ZUP-u i ostalih aktivnosti koje su provedene u sklopu Projekta.


Program e-učenje